Tìm kiếm nâng cao

Lập bảng chỉ tiêu cơ lý của đất ở các đồng bằng Việt Nam. Mã số: 80-28-099

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật XDCB
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Lịch sử nghiên cứu tính chất cơ lý đất đồng bằng Việt Nam.
- Chương II: Cơ sở tài liệu và số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
1. Các loại tài liệu, số liệu đã thu thập và khối lượng của nó - 2. Đặc điểm của số liệu hiện có.
- Chương 3: Mục tiêu, nộ dung , phương pháp và khối lượng nghiên cứu của các đề tài đã thực nghiệm - 1. Mục tiêu nghiên cứu - 2. Nội dung nghiên cứu - 3. Phương pháp nghiên cứu và khối lượng đã hoàn thành.
- Chương IV: Cấu trúc địa chất, đặc điểm địa hình , địa mạo và địa chất thuỷ văn của đồng bằng Nam Bộ - 1.Cấu trúc địa chất - 2. Đặc điểm địa hình, địa mạo đồng bằng Nam Bộ - 3. Điều kiện địa chất thuỷ văn lãnh thổ nghiên cứu.
- Chương V: Xác định giá trị trung bình tổng hợp và các đặc trưng thống kê khác của chỉ tiêu tính chất cơ lý đất - 1. Xác định giá trị trung bình tổng hợp , sai số quân phương và hệ số biến đổi của chỉ tiêu tính chất cơ lý đất lãnh thổ nghiên cứu - 2. Xác định giá trị trung bình tổng hợp , sai số quân phương và hệ số biến đổi chỉ tiêu tính chất cơ lý đất lãnh thổ nghiên cứu 3. Một vài nhận xét về quy luật hình thành và biến đổi của các chỉ tiêu tính chất cơ lý đất đồng bằng Nam Bộ.
- Chương VI: Nghiên cứu một số liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu tính chất cơ lý đất và lập bảng giá trị tiêu chuẩn tính chất cơ học đất kết dính - 1. xác định liên hệ tương quan giữa chỉ số giưoí hạn chạy xác didnhj bằng phương pháp Kasagrande và Vaxilev - 2. Xác định liên hệ tương quan giữa modun tổng biến dạng vưói hệ số rỗng và độ sệt của đất dính - 3. Xác định liên hệ tương quan giữa sức chống cắt với hệ số rỗng và độ sệt của đất dính - 4. Lập bảng giá trị trên tiêu chuẩn tính chất cơ học của đất dính đồng bằng Nam Bộ.
- Chương VII: Về vấn đề sử dụng kết quả nghiên cứu tính chất cơ lý đất đồng bằng nam Bộ trong quy hoạch, xây dựng công trình và phương hướng nghiên cứu sắp tới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành