Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác định hiệu qả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Cơ sở khoa học hoàn thiện cơ chế đầu tư - I. Những quan điểm cơ bản của việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đầu tư - II. Mục tiêu và nội dung cơ bản của cơ chế đầu tư của nước ta hiện nay - III. Một số chính sách , biện pháp chủ yếu quản lý vĩ mô đầu tư xây dựng cơ bản - 1. Hoàn thiện chế độ sở hữu tài sản đầu tư... 2. Đổi mới kế haọch hoá đầu tư - 3. Hoàn thiện hệ thống đòn bẩy và kích thích kinh tế - B. Cơ sở khoa học hoàn thiện cơ cấu đầu tư - I. Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định cơ cấu đầu tư cho một thời kỳ kế hoạch - 1. Khái quát chung - 2. Các tính chất của cơ cấu kinh tế - 3. Các chỉ tiêu đặc trưng cho cơ cấu kinh tế hợp lý - 4. Phân tích đánh giá sự hình thành và động thái cơ cấu kinh tế nước ta - 5. Phương pháp xây dựng cơ cấu kinh tế - II. Cơ sở lý luận và thực tiễn xâyd ựng cơ cấu đầu tư ở nước ta trơng thưòi kỳ 1991-2000 - 1. Cơ cấu đầu tư và mối quan hệ tác động qua lại với cơ cấu kinh tế - 2. Cơ cấu đầu tư 1991-1995 với những quan điểm xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai - 3. Phương hướng xây dựng cơ cấu đầu tư trong điều kiện thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới... III. Xây dựng cơ cấu đầu tư 1991-1995 - 1. Các cơ sở phân tích để hình thành định hướng cơ cấu đầu tư 1991-1995 - 2. Sự hình thành cơ cấu kinh tế mới - IV. Kế hoạch hoá đầu tư cơ bản tầm vĩ mô với việc hình thành cơ cấu đầu tư trong điều kiện quản lý kinh tế mới - C. Hoàn thiện cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - 1. Phân tích ảnh hưởng của ácc nhân tố đối với cơ cấu công nghệ vốn đầu tư trong thời gian qua - 2. Các biện pháp cải tiến cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - 3. Kiến nghị các biện pháp trước mắt - D. Cơ sở khoa học của biện pháp đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu - I. Khái niệm và bản chất kinh tế phát triển sản xuất theo chiều sâu - II. Đầu tư theo chiều sâu, những hình thức và nội dung của nó -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành