Tìm kiếm nâng cao

Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam qua 6 năm đổi mới (1988-1993):
- 1. Những kết quả đạt được- a/ Trên mặt trận nông nghiệp- b/ Bức tranh chung về nông thôn, nông dân Việt Nam trong những năm đổi mới.
- 2. Những tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh.
II. Mục tiêu, phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000:
- 1. Mục tiêu tổng quát.
- 2. Phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000.
- III. Những chủ trương và giải pháp:
- 1. Đổi mới cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp gắn liền với cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn.
- 2. Tiếp tục đổi mới các thành phần kinh tế trong nông nghiệp.
- 3. Đổi mới chính sách vĩ mô của Nhà nước.
- 4.Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị ở nông thôn.
- 5. Đào tạo cán bộ nông thôn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành