Tìm kiếm nâng cao

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép. TCVN 9376:2012 (Xuất bản lần 1)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
TCVN 9376:2012 được chuyển đổi từ 20 TCN 147:1986 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9376:2012 do Viện Khoa học Công nghệ biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Phạm vi áp dụng:
- Tiêu chuẩn này áp dụng cho giai đoạn thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép công tác lắp ghép nhà ở tấm lớn không khung có chiều cao đến 9 tầng.
- Các loại cấu kiện lắp ghép tấm lớn được sản xuất trong nhà máy hoặc trên sân bãi công trường đều áp dụng theo tiêu chuẩn này

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành