Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 145
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Nội dung báo cáo gồm XVI phần:
Phần I. Phần mở đầu.
Phần II. Bối cảnh phát triển quốc tế, quốc gia - kinh nghiệm quốc tế.
Phần III. Đánh giá điều kiện tự nhiên, và tác động biến đổi khí hậu.
Phần IV. Đánh giá hiện trạng phát triển vùng.
Phần V. Đánh giá quy hoạch được duyệt năm 2008 và các quy hoạch chuyên ngành khác.
Phần VI. Đánh giá các tiềm năng và động lực phát triển vùng.
Phần VII. Phân tích SWOT.
Phần VIII. Mục tiêu phát triển - tính chất chức năng vùng - kịch bản phát triển vùng.
Phần IX. Ý tưởng điều chỉnh mô hình phát triển và cấu trúc không gian vùng.
Phần X. Định hướng điều chỉnh phát triển không gian vùng.
Phần XI. Định hướng tổ chức không gian vùng trung tâm.
Phần XII. Định hướng điều chỉnh phát triển hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật vùng.
Phần XIII. Đánh giá môi trường chiến lược.
Phần XIV. Đề xuất cơ chế quản lý vùng.
Phần XV. Đề xuất phát triển không gian TP.HCM và các tỉnh trong vùng.

Sách cùng chuyên ngành