Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền. EN 1997-2:2007

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: 2016
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 220
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu 7 về thiết kế địa kỹ thuật có 2 phần. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền EN 1997-2 được sử dụng kết hợp với EN 1997-1 và đưa ra những quy định bổ sung cho EN 1997-1 liên quan đến: Lập kế hoạch và báo cáo về khảo sát đất nền, những yêu cầu chung cho một số thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng thông dụng...
Tiêu chuẩn có nội dung gồm 6 chương:
- Chương 1: Khái quát.
- Chương 2: Lập đề cương khảo sát đất nền.
- Chương 3: Lấy mẫu đất, đá và quan trắc nước ngầm.
- Chương 4: Thí nghiệm đất và đá ngoài hiện trường.
- Chương 5: Thí nghiệm đất và đá trong phòng thí nghiệm.
- Chương 6: Báo cáo khảo sát đất nền.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành