Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế kết cấu bê tông. Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà. TC Châu Âu: EN 1992-1-1:2004+AC:2010

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 283
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông dùng để thiết kế nhà và công tình bằng bê tông, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng suất trước. Tiêu chuẩn này tuân theo các nguyên tắc và các yêu cầu về an toàn và sử dụng của kết cấu, các cơ sở thiết kế và kiểm tra nêu trong EN 1990: Cơ sở thiết kế kết cấu. Phần 1-1 của Eurocode 2 đưa ra các cơ sở chung để thiết kế kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, bê tông ứng suất trước đưuọc chế tạo từ cốt liệu nhẹ và cốt liệu thông thường cùng với các quy định cụ thể cho kết cấu nhà. Phần 1-1 gồm 12 chương:
Chương 1: Tổng quát.
Chương 2: Các cơ sở thiết kế.
Chương 3: Vật liệu.
Chương 4: Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép.
Chương 5: Phân tích kết cấu.
Chương 6: Trạng thái giới hạn độ bền.
Chương 7: Trạng thái giới hạn sử dụng.
Chương 8: Cấu tạo chi tiết cốt thép và thanh căng ứng suất trước. Tổng quát.
Chương 9: Chi tiết cấu tạo của cấu kiện và các quy định riêng.
Chương 10: Các quy định bổ sung cho các cấu kiện và cấu kiện bê tông đúc sẵn.
Chương 11: Kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ.
Chương 12: Kết cấu bê tông và bê tông ít cốt thép.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành