Tìm kiếm nâng cao

ghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (KQNC.2727)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2024
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 105
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Với các nội dung quy định hiện hành của Luật Kinh doanh bất động sản thì việc áp dụng thực hiện của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan không có nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, sau 06 năm triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cùng với sự phát triển nhanh chóng của đất nước đã xuất hiện những quan hệ mới cần điều chỉnh vì vậy việc nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật kinh doanh bất động sản 2014” để đánh giá thực trạng phát triển, quản lý nhà nước từ đó đề xuất các giải pháp sửa đổi bổ sung hoàn thiện và đảm bảo tính đồng bộ hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản là điều hết sức cần thiết.
Về bố cục của Đề tài KH
Ngoài phần Đặt vấn đề, phần Kết luận và Kiến nghị, Đề tài gồm 5
Chương sau đây:
- Chương I : Tình hình thực hiện Luật kinh doanh bất động sản 2014
- Chương II: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản 2014
- Chương III : Các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản 2014
- Chương IV: Đề xuất một số giải pháp sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản 2014
- Chương V : Kinh nghiệm và quản lý thị trường bất động sản của một số nước trên thế giới
- Phần sản phẩm của đề tài: Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành