Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 215. Tác giả: Phạm Thị Hương Lan, Trần Kim Châu. Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002108 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quản lý và kiểm soát lũ hạn hiện nay đang là thách thức, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quản lý và kiểm soát lũ lụt, hạn hán đã sớm được nhìn nhận là vấn đề quan trọng ở VN trong thập kỷ qua. Cuốn sách “Quản lý và kiểm soát lũ, hạn”được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu tổng quan về lũ, hạn; đánh giá và đưa ra các kế hoạch, giải pháp quản lý lũ, hạn.

Nội dung sách gồm 8 chương:

Chương 1: Mở đầu: Giới thiệu các khái niệm về lũ, về hạn, kiểm soát lũ, hạn.

Chương 2: Tổng quan lũ. Chương này đi sâu giới thiệu về phân vùng lũ ở VN, các đặc trưng về lũ, tần suất xuất hiện lũ và xác định lũ thiết kế cũng như các mô hình thủy văn, diễn toán lũ trong sông.

Chương 3: Đánh giá thiệt hại do lũ gây ra.

Chương 4: Quản lý tổng hợp lũ. Chương này đi sâu phân tích về khái niệm quản lý tổng hợp lũ, các khía cạnh về luật pháp trong quản lý lũ, các khía cạnh xã hội và các bên liên quan trong vấn đề quản lý kiếm soát lũ, các khía cạnh về môi trường cũng như các khía cạnh về kinh tế trong vấn đề quản lý kiểm soát lũ.

Chương 5: Kế hoạch quản lý lũ.Nêu các vấn đề trong kế hoạch quản lý lũ, các giải pháp kiểm soát lũ nói chung và các giải pháp kiểm soát lũ lụt ở VN.

Chương 6: Tổng quan hạn.

Chương 7: Quản lý hạn. Chương này đi sâu phân tích về vấn đề quản lý hạn, dự báo, giám sát và cảnh báo hạn, đánh giá rủi ro hạn hán.

Chương 8: Giải pháp kiểm soát hạn. Nêu các vấn đề về kiểm soát hạn, các biện pháp theo định hướng kiểm soát hạn.


Thư viện Bộ Xây dựng 

 

 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2592
  • Hôm qua2591
  • Tất cả3274990