Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm 2018. Số trang: 341 Tác giả: Bộ Giao thông vận tải Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002182 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung sách gồm những phần sau:

- Luật PCCC năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013: Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động PCCC. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt bi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 3890:2009 – Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

- TCVN 7027:2003 (ISO 11601:2008) – Chữa cháy – Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo.

- QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.


Thư viện Bộ Xây dựng 

 

 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1498
  • Hôm qua1497
  • Tất cả1085885