Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 152 Tác giả: Bộ Xây dựng Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002183 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm các định mức sau: 

- Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Phạm vi các công việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị. 

- Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Phạm vi các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường đô thị.

- Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu (phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, vật tư khác), nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sản xuất, trồng mới và duy trì cây xanh đô thị. Phạm vi các công việc duy trì cây xanh đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình chăm sóc cây xanh thường xuyên kể từ khi được trồng mới để đảm bảo việc sinh trưởng và phát triển bình thường của cây xanh trong đô thị.

- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng đô thị.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1474
  • Hôm qua1473
  • Tất cả1050209