Tìm kiếm nâng cao

 • Soát xét TCVN 3105:1993 hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. Mã số: TC 17-19 (KQNC.2620)

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3105:1993 hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. Mã số: TC 17-19 (KQNC.2620)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 17-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét TCVN 3112:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng riêng. Mã số: TC 18-19 (KQNC.2621)

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3112:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng riêng. Mã số: TC 18-19 (KQNC.2621)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 18-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 4

 • Soát xét TCVN 3110:1993 hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp phân tích thành phần. Mã số: TC 20-19 (KQNC.2622)

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3110:1993 hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp phân tích thành phần. Mã số: TC 20-19 (KQNC.2622)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 20-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 5

 • Soát xét TCVN 3115:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng thể tích. Mã số: TC 23-19 (KQNC.2623)

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3115:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng thể tích. Mã số: TC 23-19 (KQNC.2623)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 23-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Soát xét TCVN 3114:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ mài mòn. Mã số: TC 24-19 (KQNC.2624)

  Tác giả: KS. Trần Quốc Hoàn - Chủ nhiệm dề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3114:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ mài mòn. Mã số: TC 24-19 (KQNC.2624)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 24-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Trần Quốc Hoàn - Chủ nhiệm dề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 13

 • Soát xét TCVN 3113:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ hút nước. Mã số: TC 25-19 (KQNC.2625)

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3113:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ hút nước. Mã số: TC 25-19 (KQNC.2625)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 25-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Soát xét TCVN 3119:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn. Mã số: TC 28-19 (KQNC.2626)

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3119:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn. Mã số: TC 28-19 (KQNC.2626)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 28-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Soát xét TCVN 3117:1993 bê tông nặng - phương pháp xác định độ co. Mã số: TC 26-19 (KQNC.2627)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3117:1993 bê tông nặng - phương pháp xác định độ co. Mã số: TC 26-19 (KQNC.2627)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 26-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét TCVN 3120:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa. Mã số: TC 29-19 (KQNC.2628)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3120:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa. Mã số: TC 29-19 (KQNC.2628)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét TCVN 5726:1993, bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh. Mã số: TC 30-19 (KQNC.2629)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 5726:1993, bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh. Mã số: TC 30-19 (KQNC.2629)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 30-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 31-21. Phần 2: Vữa xây

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Vữa xây dựng là vật liệu truyền thống được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong thi công khối xây và hoàn thiện các công trình xây dựng. Vữa xây dựng thông thường bao gồm vữa xây và vữa trát được quy định các chỉ tiêu kỹ thuật trong tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật". Cho đến nay, sau gần 20 năm áp dụng, với sự phát triển của công nghệ xây dựng và hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn này là nhiệm vụ cần thiết. Tiêu chuẩn này dược biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn liên quan của nước ngoài (LB Nga, Châu Âu, ...) và kinh nghiệm
  thực tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thiết kế khối xây hiện nay TCVN 5573:2011 "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" lại được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn LB Nga. Ở đây cần có sự đồng bộ, thống nhất giữa các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và tieu chuẩn thi công và nghiệm thu.
  Hiện nay, thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chuẩn cốt lõi ngành xây dựng và triển khai biên soạn các tiêu chuẩn này theo định hướng mới. Theo đó, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây được xác định là tiêu chuẩn cốt lõi, được định hướng hài hòa với tiêu chuẩn châu Âu EN 1996 Eurocode 6. Do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với vữa xây dựng phù hợp với định hướng trên là cần thiết và cấp bách.
  Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn TCVN xxxxx:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật" theo định hướng mới mã số TC 31-21 đã được Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện theo Hợp đồng số 66/HĐKHCN ký ngày 13/5/2021. Theo đó, dự thảo tiêu chuẩn gồm 02 phần với Phần 1 - Vữa trát và Phần 2 - Vữa xây.
  Thuyết minh này trình bày các vấn đề liên quan đến dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-2:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Vữa xây".

  Số trang: 73

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 31-21. Phần 1: Vữa trát

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Vữa xây dựng là vật liệu truyền thống được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong thi công khối xây và hoàn thiện các công trình xây dựng. Vữa xây dựng thông thường bao gồm vữa xây và vữa trát được quy định các chỉ tiêu kỹ thuật trong tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật". Cho đến nay, sau gần 20 năm áp dụng, với sự phát triển của công nghệ xây dựng và hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn này là nhiệm vụ cần thiết. Tiêu chuẩn này dược biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn liên quan của nước ngoài (LB Nga, Châu Âu, ...) và kinh nghiệm
  thực tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thiết kế khối xây hiện nay TCVN 5573:2011 "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" lại được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn LB Nga. Ở đây cần có sự đồng bộ, thống nhất giữa các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và tieu chuẩn thi công và nghiệm thu.
  Hiện nay, thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chuẩn cốt lõi ngành xây dựng và triển khai biên soạn các tiêu chuẩn này theo định hướng mới. Theo đó, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây được xác định là tiêu chuẩn cốt lõi, được định hướng hài hòa với tiêu chuẩn châu Âu EN 1996 Eurocode 6. Do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với vữa xây dựng phù hợp với định hướng trên là cần thiết và cấp bách.
  Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn TCVN xxxxx:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật" theo định hướng mới mã số TC 31-21 đã được Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện theo Hợp đồng số 66/HĐKHCN ký ngày 13/5/2021. Theo đó, dự thảo tiêu chuẩn gồm 02 phần với Phần 1 - Vữa trát và Phần 2 - Vữa xây.
  Thuyết minh này trình bày các vấn đề liên quan đến dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-1:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Vữa trát"

  Số trang: 67

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn "Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới". Mã số: TC 24-20 (KQNC.2603)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn "Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới". Mã số: TC 24-20 (KQNC.2603)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 24 - 20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của nghiên cứu này là "Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chuẩn "Bê tông - Chỉ dẫn lựa chọn thành phần" theo định hướng mới". Phương pháp thực hiện dựa trên các tài liệu, tiêu chuẩn của nước ngoài, hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu mà cụ thể là EN 206, có tính đến các điều kiện đặc thù của Việt Nam.

  Số trang: 122

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Bê tông tiêu nước dùng lát vỉa hè”. Mã số: TC 22-20 (KQNC.2606)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Bê tông tiêu nước dùng lát vỉa hè”. Mã số: TC 22-20 (KQNC.2606)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 22-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong thời gian qua, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã thực hiện việc nâng cấp hệ thống giao thông đô thị bao gồm hạng mục vỉa hè. Đây là khu vực giao thông ưu tiên hoàn toàn cho bộ hành và cây xanh, cảnh quan. Tuy nhiên, từ thực tế sử dụng vỉa hè hiện nay, thành phố đã cho phép có khu vực vỉa hè được bố trí hoạt động kinh tế nhỏ (như quầy sách báo, điểm vá xe, nơi bán hàng rong…), hoặc bố trí khu đỗ xe máy và có thể cả ô tô. Với việc đa dạng các loại hình hoạt động như vậy tại vỉa hè, yêu cầu tiêu thoát nước trên vỉa hè và đường nội bộ hiện đang rất được quan tâm. Một mặt để đẩy nhanh khả năng thoát nước của vỉa hè khi hiện tượng úng ngập trong khu đô thị đang diễn ra ngày càng nhiều do những bất cập về hạ tầng đô thị. Mặt khác để phù hợp với việc đảm bảo cảnh quan đô thị, hạn chế nước thải tràn trên bề mặt vỉa hè, thường xảy ra ở những khu có hoạt động kinh tế nhỏ hoặc vùng thường xảy ra úng ngập.
  Do đó, vật liệu lát vỉa hè cũng đã được lựa chọn từ nhiều phương án như sử dụng gạch bê tông tự chèn một lớp hoặc nhiều lớp, gạch terazo... với đa dạng phương án lát vỉa hè khác nhau. Gạch terazo có bề mặt tạo hình hoa văn, kích thước thông thường 30 x 30 cm hoặc 45 x 45 cm đã từng được sử dụng tại nhiều tuyến phố. Gạch bê tông tự chèn với ưu điểm về hình dáng viên gạch là hình lục giác, hình ziczac... đảm bảo khả năng tự chèn, không cần liên kết cứng với nền nhằm đẩy nhanh công tác thi công và giảm phế thải khi lát lại vỉa hè đáp ứng yêu cầu sửa chữa hạ tầng. Tuy nhiên các phương án lát bằng các vật liệu thông thường này vẫn còn chưa đảm bảo độ thoát nước cho vỉa hè. Do đó, gạch lát làm từ bê tông có khả năng thoát nước cao đã được sản xuất và ứng dụng ở dạng viên gạch. Đến nay, sản phẩm gạch bê tông sản xuất từ bê tông thoát nước còn chưa được tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam. Đây là một trở ngại lớn đối với việc đảm bảo chất lượng và ứng dụng sản phẩm này.
  Do cấu trúc rỗng hở liên tục cho nên ngoài khả năng thoát nước đặc biệt, bê tông thoát nước còn là vật liệu có khả năng chống tiếng ồn do bánh xe ma sát với mặt đường gây ra. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Middel Tennesse Sate Mỹ, đã thành công trong việc phát triển khả năng giảm tiếng ồn khi sử dụng bê tông thoát nước. Nguyên lý của việc giảm tiếng ồn là do sóng âm bị hút và phân tán vào bên trong các lỗ rỗng làm cho cường độ của nó yếu đi. Các nhà nghiên cứu này cũng đưa ra các kết luận về ảnh hưởng của kích thước hạt, hàm lượng cốt liệu đá đến đặc tính cấu trúc rỗng, đặc tính cơ học, độ thấm nước và khả năng hút âm của bê tông thoát nước. Ngày nay, vấn đề môi trường đang ngày càng được chính phủ của các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm, vì vậy những vật liệu như bê tông thoát nước là một trong những vật liệu đang rất được quan tâm. Không chỉ giải quyết các vấn đề về môi trường mà với những ưu điểm của mình, bê tông thoát nước còn cho các nhà thiết kế những giải pháp
  trong việc đáp ứng về công trình “xanh”, các giải pháp cho vật liệu thân thiện môi trường. Vì vậy việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vật liệu này trong tương lai thực sự rất đáng được quan tâm.
  Bê tông thoát nước được sử dụng trong khá nhiều các kết cấu như: các nắp cống thoát nước, nền của trạm xử lý nước thải, các đường đi, vỉa hè trong công viên. Việc đô thị hóa quá nhanh trong các khu đô thị làm nhiều diện tích đất tự nhiên biến mất. Điều này làm cho dòng nước bề mặt không thấm được xuống đất mà lại gây ngập trong các khu vực dân cư gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, gây ra xói mòn và giảm chất lượng nguồn nước. Bê tông thoát nước bắt đầu được thi công ở bang Florida, Utah và New Mexico rồi sau đó đã phát triển nhanh chóng trên toàn nước Mỹ. [1]. Tại châu Mỹ, bê tông thoát nước được nghiên cứu và ứng dụng vào trong các công trình giao thông thay thế cho các loại bê tông đặc chắc thông thường tại một số thành phố lớn điển hình là Mexico City. Mexico là thành phố có lượng mưa khá lớn khoảng 700 mm/năm. Tuy nhiên dân cư ở đây luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt bởi vì hầu hết lượng nước mưa không thể bổ sung trở lại nguồn nước ngầm do chúng
  đổ thẳng ra biển thông qua hệ thống thoát nước, dẫn đến mực nước ngầm ở một số nơi trong thành phố xuống rất thấp. Ngoài ra, lượng mưa lớn hàng năm cũng gây ra ngập lụt tại hầu hết các khu vực trong thành phố, do đó việc giữ cho đường phố luôn khô ráo là một công việc hết sức khó khăn và cấp bách.
  Hiện nay trên thế giới có một số quốc gia đã xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan cho sản phẩm bê tông thoát nước như hệ thống tiêu chuẩn ISO hay hệ thống tiêu chuẩn Mỹ. Hệ thống tiêu chuẩn ISO đã có các tiêu chuẩn quy định phương pháp thí nghiệm bao gồm ISO 17785-1: 2016 Testing Methods for Pervious Concrete -- Part 1: Infiltration Rate Infiltration rate và ISO 17785-2: 2016 (under development) Testing Methods for Pervious Concrete - Part 2: Hardened. Các tiêu chuẩn này có phiên bản chấp nhận tương ứng trong hệ thống tiêu chuẩn của Anh quốc là BS ISO 17785-1: 2016 và BS ISO 17785-2: 2016.
  Viện nghiên cứu bê tông Mỹ (ACI) đã nghiên cứu và đưa ra tiêu chuẩn về phương pháp thử các chỉ tiêu cơ bản và chỉ dẫn kỹ thuật thi công cho loại bê
  tông này như độ thoát nước, độ rỗng, khối lượng thể tích... cụ thể:
  - ASTM C1688/C1688M – 14a Standard Test Method for Density and Void Content of Freshly Mixed Pervious Concrete;
  - ASTM C1701/C1701M – 09 Standard Test Method for Infiltration Rate of In Place Pervious Concrete;
  - ASTM C1754/C1754M – 12 Standard Test Method for Density and Void Content of Hardened Pervious Concrete;
  - ACI 522R-10 Report on Pervious Concrete.
  Việc biên soạn tiêu chuẩn này sẽ tham khảo các tiêu chuẩn nêu trên và điều kiện thực tế tại Việt Nam. Đề tài dự kiến đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật cho gạch lát bê tông thoát nước, dùng để lát vỉa hè và đường đi bộ với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
  - ngoại quan, kích thước và sai lệch kích thước
  - cường độ chịu uốn
  - độ rỗng
  - độ thoát nước
  - khối lượng thể tích
  - cường độ chịu nén

  Số trang: 58

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén. Mã số: TC 31-14 (KQNC.2605)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén. Mã số: TC 31-14 (KQNC.2605)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 31-14

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các phương pháp thí nghiệm không phá hủy với ưu điểm là có thể tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, không gây tổn hại đến kết cấu ngày càng được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, độ chính xác của phương pháp này không cao do chúng được áp dụng để xác định các chỉ tiêu không phải là cường độ mà chỉ có mối tương quan nhất định với cường độ bê tông. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng được phương pháp đáng tin cậy phục vụ cho việc xác định cường độ dựa trên các chỉ số gián tiếp này. Do đó, việc biên soạn Tiêu chuẩn Việt Nam phục vụ cho việc xác định cường độ chịu nén của bê tông bằng các phương pháp không phá hủy, mà cụ thể là phương pháp siêu âm là rất cần thiết. Theo đó, Bộ Xây dựng đó giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tiến hành xây dựng tiêu chuẩn TCVN xxxxx:2016 Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén.

  Số trang: 9