Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn tại các đô thị trên toàn quốc và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại (KQNC.2060)

  Tác giả: Đặng Anh Thư, Trần Kiều Anh, Lương Ngọc Khánh
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn tại các đô thị trên toàn quốc và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại (KQNC.2060)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư, Trần Kiều Anh, Lương Ngọc Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý, vận hành các bãi chôn lấp trên toàn quốc, trên cơ sở đó giúp cho nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn. Đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, vận hành các bãi chôn lấp, xây dựng định hướng cho việc tăng cường tái chếm, tái sử dụng, giảm thiểu chôn lấp chất thải rắn.

  Số trang: 163

 • Điều tra, khảo sát tình hình quy hoạch và xây dựng bến bãi đỗ xe tại một số đô thị lớn ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về quy hoạch và quản lý quy hoạch bến bãi đỗ xe trong đô thị (KQNC.2058)

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hải Nam
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình quy hoạch và xây dựng bến bãi đỗ xe tại một số đô thị lớn ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về quy hoạch và quản lý quy hoạch bến bãi đỗ xe trong đô thị (KQNC.2058)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hải Nam

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bằng việc thực hiện công tác điều tra, khảo sát về thực trạng quản lý về quy hoạch và xây dựng bến, bãi đỗ xe tại đô thị ở Việt Nam, trong đó tập trung vào một số đô thị lớn, tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện, phát hiện các vấn đề bất cập còn tồn tại trong thực tế triển khai các quy định hiện nành, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về quy hoạch và quản lý quy hoạch bến bãi đỗ xe trong đô thị. Dự án cũng sẽ được sử dụng công tác chung của các cơ quan quản lý ngành xây dựng.

  Số trang: 91

 • Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2024)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Đồng Nai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2024)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  I. lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
  II. Phạm vi lập đề án.
  III. Đánh giá phân loại khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị.

  Số trang: 9

 • Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2023)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Đồng Nai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2023)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  I. lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Long Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
  II. Phạm vi lập đề án.
  III. Đánh giá phân loại khu vực thị trấn Long Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị.

  Số trang: 10

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương (KQNC.2020)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hải Dương
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương (KQNC.2020)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm IV phần sau:
  I. Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển.
  III. Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
  IV. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.

  Số trang: 69

 • Tóm tắt Đề án đề nghị công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị III (KQNC.2016)

  Tác giả: UBND thị xã Phổ Yên
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thái Nguyên
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Thái Nguyên
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tóm tắt Đề án đề nghị công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị III (KQNC.2016)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: UBND thị xã Phổ Yên

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Việc đề nghị công nhận Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III là rất cần thiết, đáp ứng được yêu cầu phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên, phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của quốc gia và của tỉnh, phản ánh đầy đủ quá trình phát triển và vai trò của Thị xã Phổ Yên.

  Số trang: 72

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Sơn La (KQNC.2015)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Sơn La
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Sơn La (KQNC.2015)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  I. Lý do và sự cần thiết.
  II. Lịch sử hình thành và phát triển.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển và chất lượng hạ tầng thành phố Sơn La.
  IV. Tổng hợp các tiêu chí phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  V. Các giải pháp khắc phục.
  VI. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 27

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Sơn La (KQNC.2014)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Sơn La
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Sơn La (KQNC.2014)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Việc xây dựng thành phố Sơn La đạt tiêu chuẩn đô thị loại II nhằm đáp ứng được các mục tiêu về tổ chức, sắp xếp và phát triển hệ thống đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020, và phát triển kinh tế xã hội thành phố Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

  Số trang: 322

 • Điều tra, khảo sát công tác phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP và Thông tư số 34/2009/TT-BXD (Giai đoạn 2) (KQNC.1982)

  Tác giả: Lê Hồng Thủy
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát công tác phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP và Thông tư số 34/2009/TT-BXD (Giai đoạn 2) (KQNC.1982)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Thủy

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Đánh giá thực tế công tác nâng loại đô thị, rà soát hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phân loại của Thông tư số 34/2009/TT-BXD từ khi văn bản này có hiệu lực. Đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong Thông tư 34/2009/TT-BXD.
   

  Số trang: 90

 • Điều tra, khảo sát công tác phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP và Thông tư số 34/2009/TT-BXD (Giai đoạn 1) (KQNC.1981)

  Tác giả: Trần Thị Lan Anh
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát công tác phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP và Thông tư số 34/2009/TT-BXD (Giai đoạn 1) (KQNC.1981)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Lan Anh

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Đánh giá thực tế công tác nâng loại đô thị, rà soát hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phân loại của Thông tư số 34/2009/TT-BXD từ khi văn bản này có hiệu lực. Đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong Thông tư 34/2009/TT-BXD.

  Số trang: 199

 • Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu - Dự án SNKT: "Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị Việt Nam" (KQNC.1992)

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu - Dự án SNKT: "Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị Việt Nam" (KQNC.1992)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm 3 phần:
  - Phần 1: Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu cho các đô thị VN.
  - Phần 2: Tài liệu đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý rủi ro, thiên tai biến đổi khí hậu. 

  Số trang: 230

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (KQNC.1970)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: TX Hồng Ngự
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (KQNC.1970)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm 6 phần sau:
  I. Phần mở đầu.
  II. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển thị xã Hồng Ngự.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng thị xã Hồng Ngự.
  IV. Tổng hợp đánh giá phát loại thị xã Hồng Ngự theo các tiêu chuẩn của đô thị loại III.
  V. Chương trình phát triển đô thị xã Hồng Ngự đến năm 2030.
  VI. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 37

 • Phân loại đô thị thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1969)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Long An
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phân loại đô thị thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1969)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo tóm tắt gồm 4 phần:
  I. Các căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết.
  III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tân An theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
  IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 10

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.1980)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.1980)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng Chương trình đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch và Quản lý đô thị của trường Đại học Kiến trúc HN, làm cơ sở để đề xuất những giải pháp cải tiến chương trình đào tạo đạt được các tiêu chuẩn học thuật quốc tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam...

  Số trang: 189

 • Đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV (KQNC.1965)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Mai Sơn
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV (KQNC.1965)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các chương sau:
  - Chương I: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn là đô thị loại IV.
  - Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Hát Lót.
  - Chương III: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thị trấn Hát Lót.
  - Chương IV: Tổng hợp đánh giá phân loại thị trấn Hát Lót theo tiêu chí đô thị loại IV.
  - Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn Hát Lót.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 268