Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian xanh nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong đô thị, áp dụng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mã số: RD 23-19 (KQNC.2577)

  Tác giả: TS.KTS. Ngô Minh Hùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang TP.HCM
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian xanh nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong đô thị, áp dụng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mã số: RD 23-19 (KQNC.2577)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 23-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.KTS. Ngô Minh Hùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu xây dựng mô hình không gian xanh phù hợp với kiến trúc và điều kiện tự  nhiên nhằm đề xuất các giải pháp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các đô thị (nghiên cứu thí điểm tại TP.HCM và Đà Nẵng)
  - Đề xuất các giải pháp tương thích với hình thành đô thị để từng bước bổ sung, hoàn thiện văn bản pháp quy nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển đô thị có lượng phát thải CO2 thấp, xanh và tăng trưởng xanh
  - Ứng dụng các mô hình nghiên cứu nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả không gian xanh, góp phần làm gairm phát thải khí nhà kính và ứng phó với BDDKH.

  Số trang: 196

 • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý phát triển kiến trúc đô thị. Là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo định hướng xây dựng các chiến lược, các quy định quản phát triển kiến trúc Việt Nam trong những năm tới (Ví dụ như Luật Kiến trúc...).

  Số trang: 166

 • Nghiên cứu thiết lập khung đánh giá đô thị tăng trưởng xanh cấp tỉnh (KQNC.2579)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hoài Nam - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết lập khung đánh giá đô thị tăng trưởng xanh cấp tỉnh (KQNC.2579)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hoài Nam - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ được thực hiện nhằm nghiên cứu Khung đánh giá, giám sát đô thị xanh trên cơ sở Thông tư số 01/2018/TT-BXD nhằm hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo đánh giá, giám sát đô thị tăng trưởng xanh

  Số trang: 183

 • Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo ở Việt Nam. Mã số: RD 93-18 (KQNC.2551)

  Tác giả: PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo ở Việt Nam. Mã số: RD 93-18 (KQNC.2551)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 93-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  a. Mục tiêu chung: Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo nhằm nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời dân ở các huyện đảo và góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc đô thị, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và du lịch tại các huyện đảo.
  b. Mục tiêu cụ thể:
  - Khảo sát tình tình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện đảo: Cô Tô tỉnh Quảng Ninh và Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  - Đánh giá thực trạng về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện đảo ở Việt Nam.
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện đảo
  - Xây dựng dự thảo về quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện đảo ở Việt Nam.

  Số trang: 309

 • Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế. Mã số: RD 70-15 (KQNC.2549)

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế. Mã số: RD 70-15 (KQNC.2549)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-15

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng năng lượng tái tạo từ quá trình xử lý khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam làm nhiên liệu thay thế. Từ đó xây dựng hướng dẫn tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế.

  Số trang: 126

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 (KQNC.2542)

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 (KQNC.2542)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 về kết quả, thành tựu đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; rút ra các bài học kinh nghiệm;
  - Làm rõ xu hướng vai trò động lực của khu vực đô thị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước;
  - Đề xuất các quan điểm mới, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn về phát triển đô thị cho giai đoạn 2021-2030, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và tham khảo để xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Số trang: 120

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của rủi ro trên nền dữ liệu Atlats đô thị và khí hậu, thí điểm áp dụng cho Thành phố Cần Thơ (KQNC.2539)

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Ứng khó biến đổi khí hậu - Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và môi trường
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của rủi ro trên nền dữ liệu Atlats đô thị và khí hậu, thí điểm áp dụng cho Thành phố Cần Thơ (KQNC.2539)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số: 7.6/2021/HĐ-NVSN

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro của BĐKH trên nền Atlats đô thị và khí hậu phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các đô thị tại Việt Nam.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực phát triển đô thị trên cơ sở Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu cho các đô thị Việt Nam.
  - Xây dựng bộ chỉ số đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực phát triển đô thị theo Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu cho các đô thị Việt Nam.
  - Thí điểm xây dựng Bản đồ đánh giá rủi ro do BĐKH đến 2 lĩnh vực quan trọng trong phát triển đô thị là sử dụng đất và giao thông tại Thành phố Cần Thơ.
  - Dự thảo hướng dẫn đánh giá rủi ro do BĐKH đến các lĩnh vực phát triển đô thị trên cơ sở Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu, dự kiến do Bộ Xây dựng ban hành làm co sở để địa phương thực hiện.

  Số trang: 295

 • Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa các-bon; Đánh giá thí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam. Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN (KQNC.2538)

  Tác giả: Ngô Minh Hùng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang TP.HCM
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa các-bon; Đánh giá thí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam. Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN (KQNC.2538)

  Tiêu đề phụ: Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Minh Hùng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Mục tiêu tổng quát: Nhằm cụ thế hóa nhiệm vụ số 10 và 13, chương trình 4, phụ lục II, quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Phân tích, đánh giá các tiêu chí phát triển đô thị trung hòa các-bon ở một số nước trên thế giới, những bài học kinh nghiệm có tính khả thi cho Việt Nam.
  + Phân tích tiềm năng phát triển đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam và đề xuất mô hình đô thị trung hòa các-bon cho TP.HCM và Đà Nẵng.
  + Đề xuất dự thảo tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cho phát triển đô thị trung hòa các-bon.

  Số trang: 217

 • Nghiên cứu tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy Đại học và trên Đại học chuyên ngành quản lý đô thị (KQNC.2535)

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy Đại học và trên Đại học chuyên ngành quản lý đô thị (KQNC.2535)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu đề xuất tích hợp nội dung thích ứng với BĐKH vào hệ thống chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị ở bậc Đại học và trên Đại học.
  - Nội dung đề xuất, tích hợp được nghiên cứu phù hợp với cấu trúc chương trình đào tạo, phù hợp với trình độ đào tạo và hệ thống hóa được các nội dung ứng phó với BĐKH trong điều kiện Việt Nam.

  Số trang: 248

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 36-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  ‒ Xây dựng phần mềm có chức năng về:
  + Quản lý cơ sở địa chất công trình phục vụ việc tính toán sức chịu tải cọc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm đề tài đã mở rộng phạm vi cơ sở dữ liệu – tức là dữ liệu không chỉ để phục vụ việc tính sức chịu tải của mỗi móng cọc, mà có thể phục vụ cho các mục đích thiết kế nền móng khác, như móng băng, móng đơn, tính thấm, cố kết, ổn định, …
  + Quản lý các số liệu thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường.
  + Tính toán sức chịu tải cọc theo đất nền và theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường.
  ‒ Lập cơ sở dữ liệu ban đầu về địa chất công trình và thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường chỉ cho khu vực Hà Nội (trong quá trình thực hiện, theo yêu cầu của Cơ quan chủ quản đề tài, không tiến hành việc thu thập dữ liệu tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh).
  Trong đó, phần mềm quản lý cơ sở địa chất công trình phải có các chức năng chính như sau:
  ‒ Có khả năng cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu công trình, địa chất công trình và cọc.
  ‒ Có khả năng tính toán nhanh sức chịu tải của cọc trên cơ sở dữ liệu địa chất công trình và thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường đã có.
  ‒ Có khả năng lưu giữ số lượng dữ liệu lớn nhưng thời gian truy vấn dữ liệu nhanh.
  ‒ Có khả năng tra cứu số liệu công trình, địa chất công trình và cọc. Cho phép nhiều người có thể tra cứu dữ liệu tại mọi nơi.
  ‒ Số liệu trong cơ sở dữ liệu phải được số hóa. Từ các số liệu này, với chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, cho phép kỹ sư có thể nhanh chóng tham khảo, thiết kế nền móng nói chung, thậm chí thiết kế các phần mềm tính toán nền móng trên cấu trúc dữ liệu này.

  Số trang: 227

 • Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 66-20 (03 quyển: sản phẩm báo chí 2020 + sản phẩm báo chí 2021 + báo cáo chuyên đề)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về phát triển đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Mã số: K 25-18 (KQNC.2523)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về phát triển đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Mã số: K 25-18 (KQNC.2523)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 25-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh đề tài + Dự thảo quy chế

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Đưa ra giải pháp thiết kế cảnh quan cho tuyến cảnh quan ven biển nhằm đáp ứng khả năng khai thác về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cũng như gìn giữ về bản sắc văn hóa địa phương, đảm bảo hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
  - Gìn giữ, khai thác hiệu quả và phát huy các thế mạnh của tuyến đường ven biển trong hệ thống du lịch biển của khu vực Nam Trung bộ, nhằm đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương, nâng cao giá trị thẩm mỹ, hình ảnh tuyến cảnh quan ven biển của khu du lịch vùng biển Nam Trung Bộ.
  - Đáp ứng nhu cầu về phát triển đô thị bền vững, công trình công cộng, thương mại, nhu cầu ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực từ khai thác hợp lý quỹ đất hướng tới sự phát triển bền vững.

  Số trang: 175

 • Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mã số: RD 08-20 (KQNC.2513)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mã số: RD 08-20 (KQNC.2513)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 08-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Mục tiêu chung:
  + Nâng cao năng lực cho cán  bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp;
  + Nghiên cứu tham khảo, kết hợp với các kinh nghiệm quốc tế thu thập được; nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng đội  ngũ cán bộ nói trên trong thời kỳ CMCN 4.0
  + Tổ chức hội thảo và 02 lớp thí điểm.

  Số trang: 295

 • Nghiên cứu mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam. Mã số: RD 69-18 (KQNC.2149)

  Tác giả: TS. Phạm Văn Bộ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam. Mã số: RD 69-18 (KQNC.2149)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 69-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Phạm Văn Bộ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu, đánh giá về nhận thức cạnh tranh đô thị của lãnh đạo đô thị hiện nay;
  - Đánh giá về kiến thức kỹ năng về cạnh tranh đô thị của cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo;
  - Nghiên cứu đánh giá nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị;
  - Nghiên cứu những lý thuyết liên quan đến mô hình cạnh tranh đô thị trong đó có các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng tới cạnh tranh đô thị;
  - Xây dựng mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam mà mỗi đô thị có thể thông qua đó tìm được lợi thế phát triển của mình;
  - Tổ chức các hoạt động thí điểm cho các đô thị.

  Số trang: 197