Tìm kiếm nâng cao

 • Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Số liệu điều tra) (KQNC.2041)

  Tác giả: Phạm Thúy Hiền
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Số liệu điều tra) (KQNC.2041)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Thúy Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Những đề xuất giúp các cơ quan quản lý hoạch định được các chính sách hợp lý nhằm thống nhất hóa các thể loại công trình khu cửa khẩu, tạo nên tính bản sắc dân tộc cho kiến trúc cửa khẩu Việt Nam.

  Số trang: 123

 • Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Báo cáo) (KQNC.2040)

  Tác giả: Phạm Thúy Hiền
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Báo cáo) (KQNC.2040)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Thúy Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Những đề xuất giúp các cơ quan quản lý hoạch định được các chính sách hợp lý nhằm thống nhất hóa các thể loại công trình khu cửa khẩu, tạo nên tính bản sắc dân tộc cho kiến trúc cửa khẩu Việt Nam.

  Số trang: 152

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý dữ liệu về chi phí trong đầu tư xây dựng công trình trên cả nước; trên cơ sở đó đề xuất các quy định về xây dựng và quản lý dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình (KQNC.2039)

  Tác giả: Nguyễn Văn Trinh
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý dữ liệu về chi phí trong đầu tư xây dựng công trình trên cả nước; trên cơ sở đó đề xuất các quy định về xây dựng và quản lý dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình (KQNC.2039)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Trinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án:
  Chương I. Những khái niệm, lý thuyết cơ bản về dữ liệu, thông tin, cơ sở dữ liệu.
  Chương II. Thực trạng việc quản lý dữ liệu chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện nay.
  Chương III. Đề xuất mô hình và quy định về xây dựng và quản lý dữ liệu chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  Chương IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 131

 • Điều tra, khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo đề cương Luật Kiến trúc (KQNC.2038)

  Tác giả: Lê Đình Tri
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo đề cương Luật Kiến trúc (KQNC.2038)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Đình Tri

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của dự án gồm các phần sau:
  Chương I; Tình hình phát triển kiến trúc nước ta và văn bản quản lý, pháp lý trong lĩnh vực kiến trúc của Việt Nam hiện nay.
  Chương II: Luật Kiến trúc và kinh nghiệm các nước.
  Chương III: Các chủ thể và đối tượng cần điều chỉnh liên quan trong dự thảo Luật Kiến trúc ở Việt Nam.

  Số trang: 178

 • Điều tra, khảo sát thực tiễn quốc tế và trong nước về kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý đô thị đáp ứng sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam (KQNC.2037)

  Tác giả: Lê Đình Tri
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực tiễn quốc tế và trong nước về kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý đô thị đáp ứng sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam (KQNC.2037)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Đình Tri

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Quản lý đô thị là một lĩnh vực hết sức cần thiết nhằm đưa công tác quy hoạch, xây dựng đô thị vào nề nếp với sự kiểm soát chặt chẽ của cộng đồng và xã hội. Việc đào tạo các chuyên gia chuyên ngành Quản lý đô thị là hết sức cần thiết và có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay.

  Số trang: 202

 • Điều tra, khảo sát công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch làm cơ sở cho việc biên soạn Nghị định của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị (KQNC.2036)

  Tác giả: Lê Đình Tri
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch làm cơ sở cho việc biên soạn Nghị định của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị (KQNC.2036)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Đình Tri

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Điều tra, khảo sát và đánh giá tình hình về Quản lý kiến trúc đô thị.
  - Kiến nghị, đề xuất những nội dung cần cho dự thảo các đề án, thông tư của hướng dẫn Nghị định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

  Số trang: 267

 • Điều tra, khảo sát tình hình quản lý xây dựng công trình ngầm ở một số đô thị từ năm 2006 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định về xây dựng ngầm đô thị (KQNC.2035)

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình quản lý xây dựng công trình ngầm ở một số đô thị từ năm 2006 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định về xây dựng ngầm đô thị (KQNC.2035)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Thông qua việc điều tra, khảo sát tình hình xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình ngầm và việc thực hiện Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ở một số đô thị Việt Nam, tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện và các vấn đề tồn tại khi triển khai Nghị định 41/2007/NĐ-CP tại các địa phương, qua đó đề xuất một số kiến nghị cho Nghị định sửa đổi Nghị định 41/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Dự án cũng sẽ được sử dụng cho công tác chung của các cơ quan quản lý ngành Xây dựng.

  Số trang: 107

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng DD&CN theo hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế (KQNC.2061)

  Tác giả: Vương Ngọc Lưu
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng DD&CN theo hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế (KQNC.2061)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vương Ngọc Lưu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đánh giá một cách khách quan phương pháp giảng dạy, nội dung chương đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, đưa ra hệ thống thống kê một cách khoa học. Đề xuất nwhnxg giải pháp để khắc phục những điểm yếu kém trong phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo thuộc các trường đạihọc có đào tạo thạc sỹ kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Xây dựng các tiêu chí cho nội dung chương trình đào tạo Kỹ sư chuyeenngafnh xây dựng dân dụng và công nghiệp theo hướng tiên tiến và hội nhập kinh tế.

  Số trang: 130

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn tại các đô thị trên toàn quốc và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại (KQNC.2060)

  Tác giả: Đặng Anh Thư, Trần Kiều Anh, Lương Ngọc Khánh
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn tại các đô thị trên toàn quốc và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại (KQNC.2060)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư, Trần Kiều Anh, Lương Ngọc Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý, vận hành các bãi chôn lấp trên toàn quốc, trên cơ sở đó giúp cho nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn. Đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, vận hành các bãi chôn lấp, xây dựng định hướng cho việc tăng cường tái chếm, tái sử dụng, giảm thiểu chôn lấp chất thải rắn.

  Số trang: 163

 • Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2059)

  Tác giả: Trần Thị Thảo Hương, Nguyễn Ngọc Dương, Phạm Thị Hương
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2059)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Thảo Hương, Nguyễn Ngọc Dương, Phạm Thị Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm 3 chương: 
  - CHương 1: Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, đánh giá khả năng thực hiện định hướng phát triển thoát nước.
  - Chương 2: Đề xuất các quan điểm và mục tiêu điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050. 
  - Chương 3: Đề xuất các giải pháp thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050.

  Số trang: 109

 • Điều tra, khảo sát tình hình quy hoạch và xây dựng bến bãi đỗ xe tại một số đô thị lớn ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về quy hoạch và quản lý quy hoạch bến bãi đỗ xe trong đô thị (KQNC.2057)

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hải Nam
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình quy hoạch và xây dựng bến bãi đỗ xe tại một số đô thị lớn ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về quy hoạch và quản lý quy hoạch bến bãi đỗ xe trong đô thị (KQNC.2057)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hải Nam

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bằng việc thực hiện công tác điều tra, khảo sát về thực trạng quản lý về quy hoạch và xây dựng bến, bãi đỗ xe tại đô thị ở Việt Nam, trong đó tập trung vào một số đô thị lớn, tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện, phát hiện các vấn đề bất cập còn tồn tại trong thực tế triển khai các quy định hiện nành, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về quy hoạch và quản lý quy hoạch bến bãi đỗ xe trong đô thị. Dự án cũng sẽ được sử dụng công tác chung của các cơ quan quản lý ngành xây dựng.

  Số trang: 91

 • Dự án điều tra khảo sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang (KQNC.2057)

  Tác giả: Phùng Anh Đức
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án điều tra khảo sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang (KQNC.2057)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phùng Anh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thông qua việc điều tra, khảo sát hiện trạng về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang tại các địa phương trên toàn quốc và đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang tại các địa phương, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35 cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

  Số trang: 118

 • Điều tra, khảo sát về xây dựng giá nước (KQNC.2056)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Khánh, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hải Nam
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát về xây dựng giá nước (KQNC.2056)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Khánh, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hải Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án rà soát tình hình xây dựng giá nước sạch đảm bảo cho công tác quản lý và phát triển ngành nước tại các đô thị

  Số trang: 82

 • Điều tra chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp (KQNC.2055)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Khánh
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp (KQNC.2055)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Khánh

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Điều tra chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp nhằm bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá và lập mẫu phiếu điều tra thu thập thông tin một cách hiệu quả từ các địa phương. Báo cáo tập trung vào các nội dung liên quan đến đánh giá về tình hình số liệu điều tra các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.

  Số trang: 185

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý chất thải rắn trên toàn quốc phục vụ công tác xây dựng chương trình xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và tổng kết tình hình thực hiện nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (KQNC.2054)

  Tác giả: Đặng Anh Thư
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý chất thải rắn trên toàn quốc phục vụ công tác xây dựng chương trình xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và tổng kết tình hình thực hiện nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (KQNC.2054)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thông qua việc điều tra, khảo sát hiện trạng quản lý các loại chất thải rắn trên toàn quốc và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn tiến hành xây dựng Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và nghiên cứu các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung của Nghị định 59/2007/NĐ-CP.

  Số trang: 198