Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương pháp nghiên cứu bài toán.- 2. Các giả thiết của bài toán.- 3. Các loại tải trọng tác dụng.- 4. Kiến nghị cách giải bài toán.- 5. Mô tả cách suy luận giải bài toán.- 6. Trình tự giải bài toán.- 7. Lập chương trình để giải bài toán theo phương pháp sai phân hữu hạn.- 8. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đinh Quốc Dân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đinh Quốc Dân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu phương pháp kích đẩy.- 2. Giới thiệu về công trình.- 3. Thiết kế kỹ thuật thi công kích đẩy.- 4. Xác định lực ép kích.- 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Hồng Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Hồng Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu.- 2. Kết quả thí nghiệm siêu âm hiện trường.- 3. Các thông số thời gian, vận tốc truyền sóng và năng lượng tương đối.- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đặng Đức Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đặng Đức Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề.- 2. Kết cấu công trình được xem xét.- 3. Các mô hình trong phân tích và các kết quả tương ứng.- 4. Các kết quả và nhận xét.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Thanh Ngọc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Thanh Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Khái niệm cơ bản về cơ học phá huỷ. - 3. Mô hình hoá phần tử Metis loại chuyển vị. - 4. Phương pháp xác định hệ số cường độ ứng suất. - 5. Phần tích phần tử HSM trong bài toán tấm màng có vết nứt.- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý thuyết tính toán. - 2. Xây dựng phần mềm tính toán KCW 2000. - 3. Ví dụ tính toán. - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Việt Tâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Việt Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan. - 2. Đặc điểm của phần mềm. - 3. Nội dung thực hiện của chương trình VINASANL. - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề. - 2. Mục tiêu thực hiện. - 3. Triển khai thực hiện. - 4. Biện pháp thi công. - 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu. - 2. Tính toán khung bê tông cốt thép. - 3. Quy trình phân tích. - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Anh Minh, Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Anh Minh, Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tăng cường khung sườn cho vách gỗ - 3. Gia cường cho tường gạch - 4. Gia cường khung nhà - 5. Gia cường mái - 6. Một số vấn đề trong các giải pháp gia cường nhà thế hệ 1.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm cơ bản về bão lụt và thiên tai do bão lụt - 2. Những vấn đề bức xúc hiện nay - 3. Nhà ở nông thôn miền Trung - 4. Nhìn nhận khả năng chịu bão lụt của các nhà nông thôn miền Trung .

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Mạnh Toàn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Mạnh Toàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thành phần biến dạng trong thanh dàn - 3. Sử dụng kết quả thí nghiệm trong tính toán chuyển vị kết cấu dàn mái không gian - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-10/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy hoạch phát triển giao thông đô thị ở thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 - 2. Sự thách thức của hệ thống giao thông đô thị không gián đoạn - 3. 4% quỹ đất dành cho giao thông tĩnh vấn còn là mơ ước - 4. Kinh nghiệm khảo sát thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị và hầm cho người đi bộ - 5. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng LED - 6. Vai trò của giao thông bánh sắt trong quy hoạch và xây dựng đô thị VN...

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tính toán các chỉ số kết cấu của nút khung trong các công trình nhà khung BTCT có chiều cao trung bình - 3. Mô hình và sơ đồ thí nghiệm - 4. Kết quả thí nghiệm - 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Hướng giải quyết bài toán - 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của SCD - 4. Kết luận - 5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SCD.

  Số trang: 0