Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vương Văn Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vương Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. ổn định tường cừ - - áp lực đất sau tường - - Sức chịu tải của neo trong đất- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Trường Giang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Trường Giang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Ví dụ tính toán với khung bê tông cốt thép thường và khung bê tông cốt thép có sử dụng cáp căng trong dầm - - Sơ đồ kết cấu - - Xác định tải trọng tác dụng - - Kết quả tính toán- 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần tử nhanh - 2. Phần tử tấm - 3. Phân tích tĩnh - 4. Phân tích dao động riêng - 5. Phân tích ổn định - 6. Phân tích phi tuyến P-Delta- 7. Thiết kế cấu kiện BTCT - 8. Các ví dụ tính toán- 9. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung, Vũ Thành Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung, Vũ Thành Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Sự cân bằng của phân tố bờ - 3. Thiết lập phương trình vi phân đối với chuyển vị của các điểm trên bờ - 4. Thiết lập phương trình vi phân đối với độ võng theo phương ngang của bản- 5. Thiết lập phương trình vi phân đối với lực cắt theo phương ngang của bản- 6. Phương hướng chung để giải bài toán vỏ gấp không gian tổng quát - 7. Thuật toán - 8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Thị Lập
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Thị Lập

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. ứng suất dính - 2. Xác định chiều dài neo cốt thép thẳng (không có móc) - 3. Xác định chiều dài neo cốt thép khi bố trí ghép 2, 3 thanh sát nhau.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Phương Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Phương Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Lý thuyết phân tích phổ và hàm tương quan - 3. Phương pháp xác định dạng dao động công trình qua phân tích dữ liệu đo động - 4. Ví dụ xử lý dữ liệu đo động để xác định dạng dao động riêng của tấm 2 lớp tựa khớp - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các yêu cầu chung khi sử dụng các chương trình để phân tích kết cấu nhà cao tầng - - Lựa chọn sơ đồ tính toán - -Mô tả các đặc trưng hình học- - Mô tả các tác động và các tổ hợp- - Lựa chọn các dạng phân tích- - Tính toán thiết kế các cấu kiện của nhà cao tầng - 2. Giới thiệu một số chương trình áp dụng để phân tích nhà cao tầng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phân tích tác dụng của sự biến thiên nhiệt độ - 2. Thiết lập hệ PTVP mô tả trạng thái ứng suất và biến dạng của vỏ- - Phương trình chuyển vị của các điểm trên bờ (i) (phương trình U(i,t). - - Phương trình vi phân độ võng ngang của bản (phương trình V(k:)- - Phương trình vi phân đối với lực cắt Qk.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Sự làm việc của kết cấu khung khi có các khớp dẻo- 3. Phân tích sự phá hoại của kết cấu khung - - Khái quát chung về sự phá hoại của kết cấu khung - - Sự phá hoại của kết cấu khung do hình thành hệ cơ cấu- -sự phá hoại của khung do vướt quá giới hạn dẻo- 4. Ví dụ tính toán- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu sản xuất xi măng đặc biệt cao alumin - - Vài nét tổng quan về các loại XM abumin - - Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu - - Cơ chế tổng hợp các khoáng của XM ĐB cao abumin - - Các phương pháp thực hiện - - Nghiên cứu chế tạo XM ĐB cao abumin trong phòng thí nghiệm - - Công nghệ sản xuất thử XM ĐB cao abumin - - Kết luận - 2. Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao - - Vài nết tổng quan về các chủng loại BTCL - - Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu - - Cơ sở khoa học của việc chế tạo BTCL ít XM- - Phương pháp thực hiện - - Nghiên cứu chế tạo BTCL ít XM trong phòng thí nghiệm - - Sản xuất thử BTCL ít XM [r quy mô pilốt - - ứng dụng thử vào công trình - - Sơ lược đánh giá hiệu quả kinh tế- 3. Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Xuân Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Xuân Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương pháp tính toán xác suất hư hỏng - 2. Nội dung khảo sát và đánh giá - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Lê Xuân Huỳnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Lê Xuân Huỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: i. Đặt vấn đề - II. Khái niệm mặt cắt siêu tĩnh hoá khớp trong dàn - III. Sơ đồ độ tin cậy của mặt cắt dàn khi mặt cắt hoá khớp - IV. Xác định các tổ hợp mặt cắt hoá khớp tạo thành cơ cấu - V. Trình tự tính toán và ví dụ - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đại Nghiệp, Trần Nguyên Hoàng Hiền...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đại Nghiệp, Trần Nguyên Hoàng Hiền...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Khảo sát phổ gamma tán xạ ngược- 3. Kiểm tra khuyết tật của vật liệu bằng kỹ thuật số - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Minh Châu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Minh Châu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lựa chọn phương pháp kiểm tra- - Xác định phương pháp - - Mục đích kiểm tra- 2. Một số ứng dụng thực tiễn- 3. Hoạt động NDT tại Trung tâm an toàn và môi trường dầu khí.

  Số trang: 0