Tìm kiếm nâng cao

 • Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tập ` Nhà làm việc của cơ quan xã` được nghiên cứu thiết kế cho cấp xã, thiết kế điển hình các văn phòng làm việc, phòng họp, hội trường, số lượng các phòng phụ thuộc vào lĩnh vực công tác và số lượng người sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu bảo tồn và tôn tạo kiến trúc các công trình tôn giáo và tín ngưỡng. Mã số: RD 1396

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu bảo tồn và tôn tạo kiến trúc các công trình tôn giáo và tín ngưỡng. Mã số: RD 1396

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu bảo tồn và tôn tạo kiến trúc các công trình tôn giáo và tín ngưỡng. Mã số: RD 1396

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Hệ thống hoá các công trình kiến trúc tông giáo tín ngưỡng ở Việt Nam.
  - Chương II: Đề xuất các giải pháp bảo tồn tôn tạo về mặt kiến trúc cho các công trình kiến trúc tôn giao tín ngưỡng.
  - Chương III: Khuyến nghị quy chế bảo tồn tôn tạo về mặt kiến trúc các công trình kiến trúc tôn giáo-tín ngưỡng

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạnh Quyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạnh Quyên

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các vấn đề chung - 1.1. Các đặc trưng của phát triển du lịch - 1.2. Các tài nguyên du lịch - 1.3. Các loại hình du lịch - 1.4. Phát triển du lịch bền vững - 2. Hệ thống pháp lý về môi trường và du lịch ở Việt Nam - 3. Tiến hành đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch - 4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển du lịch - 5. Giám sát và quản lý dự án sau xây dựng - 6. Đánh giá môi trường chiến lược cho phát triển du lịch - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạch
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạch

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Văn ý/ Lê Thị Thu Hiền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Văn ý/ Lê Thị Thu Hiền

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về quy trình đánh giá tác động môi trường và nội dung một số hướng dẫn ĐGTĐMT - 1.1. Về các bước chính của một quy trình ĐGTĐMT chung hiện có trên thế giới - 1.2. Nội dung của một số chính sách hướng dẫn đánh giá tác động môi trường - 2. Quy trình đánh giá tác động môi trường và nội dung các hướng dẫn ĐGTĐMT hiện có của nước ta - 2.1. Quy trình ĐGTĐMT hiện tại của Việt Nam - 2.2. Các văn bản pháp lý hiện hành của Việt Nam về ĐGTĐMT - 3. Đề xuất bổ sung quy trình đánh giá tác động môi trường và các nội dung chính của hướng dẫn ĐGTĐMT.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Đình Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Đình Dương

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề án tại Quảng Ninh - 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu - 2.1. Cơ sở dữ liệu về môi trường kinh tế xã hội - 2.2. Cơ sở dữ liệu về môi trường sức khoẻ - 2.3. Cơ sở dữ liệu về môi trường vật lý - 3. Tư liệu và phương pháp thu thập - 4. Một số kết quả ban đầu trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu - 5. Dự kiến các công việc tiếp theo.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh/ Phạm Hoàng Hải/ Phạm Trung Lương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh/ Phạm Hoàng Hải/ Phạm Trung Lương

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng môi trường Hạ Long - 1.1. Hiện trạng môi trường tự nhiên - 1.2. Đặc điểm hiện trạng môi trường kinh tế-xã hội nhân văn - 2. Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường Hạ Long-Cát Bà - 2.1. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên - 2.2. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường kinh tế-xã hội nhân văn - 2.3 Các giải pháp giảm thiểu - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Mai trọng Thông/ Đặng Kim Nhung/ Nguyễn Thị Băng Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Mai trọng Thông/ Đặng Kim Nhung/ Nguyễn Thị Băng Thanh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển đô thị ở Châu á - 2. Về đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển đô thị ở Việt nam - 3. Đánh giá tác động môi trường hệ thống thoát nước của một dự án phát triển dô thị - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Trần Chấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Trần Chấn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về các hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho đập thuỷ điện - 2. Nhận xét về hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho đập thuỷ điện của Chương trình môi trường Việt Nam-Canađa - 3. Định hướng bổ sung hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho dự án thuỷ điện.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Lawrence Hannah
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Lawrence Hannah

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những sự phát triển gần đây ở Triều Tiên về lĩnh vực nhà ở - A- Những yếu tố tác động về nhu cầu cung cấp nhà ở - B- Cung và cầu về nhà ở - C- Những điều kiện về nhà ở - D- Giá cả - E- Những đặc tính về không gian của thị trường nhà ở - Chương II: Những chính sách, chương trình và các cơ quan - Chương III: Những vấn đề cần giải quyết và kết quả - Chương IV: Những định hướng về chính sách mới - Chương V: Những bài học rút ra từ lĩnh vực nhà ở của Triều Tiên.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Trevor Farnworth
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Trevor Farnworth

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần giới thiệu - A- Văn tự đất đai có tính chất lịch sử - B- Hợp đồng đất đai và quyền phát triển - Chương II: Hệ thống quản lý đất đai ở vùng đất mới - A- Điểm xuất phát: Hồ sơ giải thừa - B- Thời kỳ chuyển sang giai đoạn đô thị hoá - C- Vùng đất mới - giai đoạn hiện đại - D- Tóm tắt - hệ thống và công cụ quản lý đất đai - Chương III: Tổ chức và quy hoạch - A- Những đơn vị chủ chốt - B- Vai trò của công tác quy hoạch - Chương IV: Nhà cửa và công nghệ bất động sản - Chương V: Các công cụ thực hiện chính sách - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Christine Wallich
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Christine Wallich

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những vấn đề cơ bản trong nền tài chính địa phương - Chương II: Cơ cấu Chính phủ - Chương III: Vai trò và chức năng của chính quyền địa phương - Chương IV: Tăng cường khả năng tài chính của địa phương - Chương V: Xây dựng hệ thống chuyển vốn giữa các cấp Chính phủ - Chương VI: Vay, cấp vốn và các vấn đề khác.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Remy Prudhomme
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Remy Prudhomme

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu - - Phần I: Tăng trưởng đô thị - Chương I: Hiểu biết về tăng trưởng đô thị - A- Định nghĩa về tăng trưởng đô thị - B- Các nhân tố quyết định sự tăng trưởng đô thị - C- Những chi phí cho quy mô của đô thị - D- Lợi ích của quy mô các đô thị - E- Phí tổn và lợi ích của đô thị hoá - Chương II: Các chính sách cho tăng trưởng đô thị - A- Phân loại các chính sách - B- Đánh giá các chính sách - C- Những đề xuất về chiến lược phát triển đô thị - D- Trường hợp Việt Nam - - Phần II: Quản lý đô thị - Chương III: Quản lý cái gì? - Chương IV: Ai là người quản lý? - Chương V: Quản lý đô thị bằng cách nào? - Chương VI: Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Lân/ Trần Hanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Lân/ Trần Hanh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Một số đặc điểm sử dụng quỹ đất xây dựng, phát triển các đô thị ở Việt Nam - II. Một số chính sách, biện pháp quản lý đất phát triển đô thị, tồn tại và phương pháp khắc phục - 1- Một số chính sách và biện pháp quản lý đất phát triển đô thị - 2- Những tồn tại, nguyên nhân và phương hướng khắc phục - 3- áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý Nhà nước đối với đất đai đô thị - 4- Đổi mới tăng cường bộ máy và cán bộ quản lý nhà, đất đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Đình Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Đình Tùng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1- Hệ thống tài chính Việt Nam và tổ chức quản lý tài chính đô thị - 2- Tài chính đô thị với công cuộc đô thị hoá ở Việt nam - 3- Những tồn tại của hệ thống tài chính đô thị Việt Nam chuyển sang nền kinh tế hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường - 4- Sự cần thiết đổi mới và hoàn thiện chính sách cơ chế quản lý tài chính đô thị Việt Nam.

  Số trang: 0