Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã). Mã số: RD-60

  Tác giả: Nguyễn Văn Thắng
  Nhà xuất bản: Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã). Mã số: RD-60

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã). Mã số: RD-60

  Tác giả: Nguyễn Văn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý xây dựng ở cấp huyện và cấp xã- I. Những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn- II. Thực trạng công tác quản lý xây dựng nông thôn trong những năm qua- III. Yêu cầu của công tác quản lý xây dựng nông thôn (ở cấp huyện và cấp xã) trong những năm tới- Chương II: Những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và xã)- I. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng nông thôn cấp huyện và xã- II. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và xã)- III. Tiêu chuẩn của cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và xã)- Chương III: Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã)- I. Mục tiêu và yêu cầu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã) - II. Phân tích nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã)- III. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã)- IV. Chuẩn bị và tổ chức mở lớp bồi dưỡng - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD-9798

  Tác giả: Nguyễn Văn Trường,Dương Thành Phố,Trịnh Huy Thục
  Nhà xuất bản: Thanh tra xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD-9798

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD-9798

  Tác giả: Nguyễn Văn Trường,Dương Thành Phố,Trịnh Huy Thục

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I- Mở đầu - II- Phần I: Khái quát chung về hoạt động đầu tư xây dựng và khái luận về công tác thanh tra - 1. Khái luận về công tác thanh tra - 2. Tình hình, đặc điểm đầu tư XD- 3. Tình hình lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong hoạt động đầu tư XDCB- 4. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh và phát triển các hiện tượng lãng phí, thất thoát- III- Phần II: Nội dung, trình tự và phương pháp thanh tra dự án đầu tư XDCB- Chương 1: Thanh tra chuẩn bị đầu tư- Chương 2: Thanh tra thực hiện đầu tư- Chương 3: Thanh tra kết thúc XD- IV- Phần III: Kết luận và kiến nghị thanh tra- V- Phần IV: Phụ lục và các biểu mẫu, tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Proceedings of the nocmat/3-Vietnam third International conference on Non-Conventional Materials and Technologies

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Proceedings of the nocmat/3-Vietnam third International conference on Non-Conventional Materials and Technologies

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Proceedings of the nocmat/3-Vietnam third International conference on Non-Conventional Materials and Technologies

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tình hình phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Báo cáo tình hình quản lý phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010.
  2. Chương trình phát triển nhà ở đô thị 5 năm 2001-2005.
  3. Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005

  Số trang: 0

 • 40 năm hoạt động khoa học công nghệ 1959-1999,Hội nghị khoa học

  Tác giả: Viện Khoa học thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 40 năm hoạt động khoa học công nghệ 1959-1999,Hội nghị khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bốn mươi 40 năm hoạt động khoa học công nghệ 1959-1999

  Tác giả: Viện Khoa học thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. 40 năm hoạt động khoa học công nghệ và 1 số kết quả chính 5 năm gần đây của Viện Khoa học thuỷ lợi.
  2. Những tác nhân bất thuận cho phòng chống lũ ở Đồng bằng Bắc Bộ.
  3. Một số kết quả nghiên cứu của đề tài 08-10 (1996-1999)` Nghiên cứu các giải pháp thuỷ lợi tiên tiến để khai thác nước phù sa, nâng cao độ phì đất Đồng bằng sông Hồng`.
  3. Hoàn thiện công nghệ xây dựng đập trụ đỡ .
  4. Cơ sở hình thành giá nước.
  5. Giới thiệu 1 số kết quả KHCN phục vụ công tác thuỷ lợi-thuỷ điện nhỏ các tỉnh miền núi.
  6. Kết quả nghiên cứu và áp dụng công nghệ tưới phun, tiết kiệm nước..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống giá cố định năm 1994 các sản phẩm vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng. Mã số: RD 51

  Tác giả: Phạm Hữu Minh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch thống kê - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống giá cố định năm 1994 các sản phẩm vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng. Mã số: RD 51

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống giá cố định năm 1994 các sản phẩm vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng. Mã số: RD 51

  Tác giả: Phạm Hữu Minh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  - Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện hệ thống giá cố định năm 1994 các sản phẩm vật liệu xây dựng.
  - Phần thứ hai: Phương pháp tính toán bổ sung và hoàn thiện hệ thống giá cố định năm 1994 ddối với các sản phẩm vật liệu xây dựng.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế lò nung tuynel nhiệt độ cao Tmax=1450 độ C sản xuất gạch chịu lửa. Mã số: RD 50

  Tác giả: Vũ Văn Khanh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng và phát triển VLXD - Viglacera
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế lò nung tuynel nhiệt độ cao Tmax=1450 độ C sản xuất gạch chịu lửa. Mã số: RD 50

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế lò nung tuynel nhiệt độ cao Tmax=1450 độ C sản xuất gạch chịu lửa. Mã số: RD 50

  Tác giả: Vũ Văn Khanh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  Phần 1: đặt vấn đề.
  Phần 2: Thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
  Phần 3: Quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
  Phần 4: Địa chỉ áp dụng.
  Phần 5: Kết luận - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng đá đen: Minh Đức, Lại Xuân, Hà Tu, Mạo Khê làm phụ gia khoáng cho xi măng Chinfon

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng đá đen: Minh Đức, Lại Xuân, Hà Tu, Mạo Khê làm phụ gia khoáng cho xi măng Chinfon

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng đá đen: Minh Đức, Lại Xuân, Hà Tu, Mạo Khê làm phụ gia khoáng cho xi măng Chinfon

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  1. Khái niệm về xi măng poóclăng hỗn hợp và phụ gia khoáng.
  2. Tình hình nghiên cứu, sử dụng phụ gia khoáng trên thế giới và trong nước.
  3. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phụ gia khoáng.
  4. Kết quả nghiên cứu.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005, định hướng đến năm 2010 của ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Hữu Minh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005, định hướng đến năm 2010 của ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005, định hướng đến năm 2010 của ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Hữu Minh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung như sau:
  - Phần I: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1996-2000 .
  1. Lĩnh vực quản lý nhà nước.
  2. Lĩnh vực chỉ đạo đầu tư phát triển ngành và sản xuất kinh doanh.
  3. Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.
  - Phần II. Dự kiến kế hoạch 5 năm 2001-2005 và định hướng đến 2010.
  1. Những thuận lợi, khó khăn và thách thức của giai đoạn mới.
  2. Mục tiêu tổng quát của Nhà nước trong kế hoạch 5 năm 2001-2005.
  3. Những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngành Xây dựng giai đoạn 2001-2005 và định hướng đến năm 2010.
  4. Những biện pháp lớn tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vài nét về tình hình ứng dụng bê tông phun trong bảo vệ và sửa chữa công trình - các vấn đề cần nghiên cứu- 2. Thiết bị phun khô bê tông- 3. Vật liệu dùng trong phun khô- 4. Công nghệ phun khô bê tông- 5. Tính chất của bê tông phun khô- 6. Ưng dụng công nghệ phun khô bê tông- 7. Hiệu quả kinh tế- 8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trần Bá Việt/ Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trần Bá Việt/ Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Các suy thoái hư hỏng điển hình, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục- 3. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Cao Dương/ Hoàng Anh Giang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Cao Dương/ Hoàng Anh Giang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hoả hoạn trong công trình, thiệt hại và nguyên nhân- 1.1. Một số thống kê về hoả hoạn và thiệt hại vật chất- 1.2. Nguyên nhân gây cháy và cháy lớn- 2. Mục tiêu và giải pháp an toàn cháy- 2.1. Mục tiêu của an toàn cháy- 2.2. Giải pháp an toàn cháy- 3. Một số nhận định và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Sự làm việc của kết cấu khung khi có các khớp dẻo- 3. Phân tích sự phá hoại của kết cấu khung- 3.1. Khái quát chung về sự phá hoại của kết cấu khung- 3.2. Sự phá hoại của kết cấu khung do hình thành hệ cơ cấu- 3.3. Sự phá hoại của khung do vượt quá giới hạn dẻo- 4. Ví dụ tính toán- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trịnh Việt Cường/ Phạm Quyết Thắng/ Trịnh Minh Thụ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trịnh Việt Cường/ Phạm Quyết Thắng/ Trịnh Minh Thụ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Đặc điểm của công trình- 3. Điều kiện đất nền- 4. Diễn biến của sự cố- 5. Đánh giá nguyên nhân của sự cố- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Từ Đức Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Từ Đức Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Một số dạng mầm bệnh công trình trong thiết kế - 2.1. Sai xót trong khâu giả thiết tính toán và cấu tạo- 2.2. Gây mầm bệnh công trình do bỏ xót thông tin khi thiết kế- 2.3. Sai xót do chuyển đổi chức năng kết cấu không hợp lý- 2.4. Sai xót trong việc ứng dụng phần mềm tin học- 2.5. Sai xót trong việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài- 3. Kết luận.

  Số trang: 0