Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra tình hình sử dụng VLXD để định hướng giải quyết nhu cầu VLXD cho nông thôn miền núi

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-10/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra tình hình sử dụng VLXD để định hướng giải quyết nhu cầu VLXD cho nông thôn miền núi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra tình hình sử dụng VLXD để định hướng giải quyết nhu cầu VLXD cho nông thôn miền núi

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Khái quát hiện trạng tình hình kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi nước ta- Phần thứ hai: Hiện trạng nhà ở và tình sử dụng VLXD ở nông thôn miền núi- Phần thứ ba: Những yếu tố tác động đến tình sử dụng VLXD - Phần thứ tư: Định hướng giải quyết nhu cầu VLXD miền núi.

  Số trang: 0

 • Dự án Điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Nam Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Điều chỉnh lần thứ nhất)

  Tác giả: Đào Thị Thắng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Nam Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Điều chỉnh lần thứ nhất)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Nam Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Điều chỉnh lần thứ nhất)

  Tác giả: Đào Thị Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội hiện nay và dự báo đến năm 2010 của vùng Nam Trung bộ.
  - Phần thứ hai: Hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu VLXD đến năm 2010 của vùng Nam Trung bộ.
  - Phần thứ ba: Phương án quy hoạch VLXD vùng Nam Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
  - Phần thứ tư: Những biện pháp chủ yếu để thực hiện phương án quy hoạch VLXD vùng Nam Trung bộ đến năm 2010.

  Số trang: 0

 • Chiến lược phát triển Viện KHCN Vật liệu xây dựng đến năm 2010

  Tác giả: Thái Duy Sâm, chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược phát triển Viện KHCN Vật liệu xây dựng đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược phát triển Viện KHCN Vật liệu xây dựng đến năm 2010

  Tác giả: Thái Duy Sâm, chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Những cơ sở xây dựng chiến lược - Phần thứ hai: Hiện trạng Viện KHCN Vật liệu xây dựng- - Phần thứ ba: Chiến lược phát triển Viện KHCN Vật liệu xây dựng đến năm 2010 - Phần thứ tư: Lộ trình phát triển Viện KHCN Vật liệu xây dựng đến năm 2005 - Phần thứ năm: Các giải pháp và tổ chức thực hiện - Phần thứ sáu: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường và sức khoẻ công nhân ở các cơ sở sản xuất và người sử dụng tấm lợp amiăng-xi măng. Mã số: RD-60

  Tác giả: Lê Mạnh Kiểm, chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm y tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường và sức khoẻ công nhân ở các cơ sở sản xuất và người sử dụng tấm lợp amiăng-xi măng. Mã số: RD-60

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường và sức khoẻ công nhân ở các cơ sở sản xuất và người sử dụng tấm lợp amiăng-xi măng. Mã số: RD-60

  Tác giả: Lê Mạnh Kiểm, chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đánh giá thực trạng mức độ ô nhiễm bụi amiăng trong môi trường lao động ở các cơ sở sản xuất tấm lợp fibro xi măng giai đoạn 1997-1998
  2. Khám và xét nghiệm tìm các thương tổn phổi do amiăng để đánh giá ảnh hưởng sức khoẻ của công nhân sản xuất tấm lợp
  3. Điều tra bằng phiếu hỏi tình hình tâm lý, sức khoẻ người dân sử dụng tấm lợp amiăng.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu vữa trát bảo vệ công trình biển. Mã số: RD-46

  Tác giả: Nguyễn Thọ Niệm, chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu vữa trát bảo vệ công trình biển. Mã số: RD-46

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu vữa trát bảo vệ công trình biển. Mã số: RD-46

  Tác giả: Nguyễn Thọ Niệm, chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài- 3. Phương pháp nghiên cứu và phương pháp thử nghiệm- 4. Tổng hợp và phân tích các tài liệu lý thuyết- 5. Yêu cầu kỹ thuật của vữa trát công trình ven biển và định hướng nghiên cứu - 6. Các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm- 7. Công nghệ chế tạo và ước tính giá thành sản phẩm- 8. ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công trình- 9. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ mới thích hợp để điều tra, thăm dò nước ngầm cho các vùng miền núi, trung du. Mã số: RD-47

  Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,Lê Tứ Hải
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam- BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ mới thích hợp để điều tra, thăm dò nước ngầm cho các vùng miền núi, trung du. Mã số: RD-47

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ mới thích hợp để điều tra, thăm dò nước ngầm cho các vùng miền núi, trung du. Mã số: RD-47

  Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,Lê Tứ Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Giới thiệu chung về đề tài - Chương II: Vài nét tổng quan về quy trình điều tra, thăm dò nước dưới đất- Chương III: Quy trình công nghệ mới thích hợp để điều tra, thăm dò nước ngầm cho các vùng miền núi, trung du- Chương IV: Hướng dẫn thực hiện quy trình công nghệ mới thích hợp.

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-8/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nội dung cơ bản của của công tác tư vấn đầu tư cho các nhà máy xi măng- 2. Đánh giá năng lực của công tác tư vấn hiện nay- 3. Một số giải pháp định hướng nâng cao năng lực tư vấn đầu tư cho dự án xi măng - 4. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Tổng công ty xi măng Việt Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-8/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Tổng công ty xi măng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Công nghệ xi măng Việt Nam, tiềm năng và nguồn lực - II. Hiện trạng công nghệ sản xuất xi măng - III. Phương hướng phát triển công nghệ sản xuất xi măng

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vụ Quản lý vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-8/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vụ Quản lý vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái quát quá trình đầu tư - a/ Đầu tư xây dựng mới - b/ Đầu tư mở rộng - c/ Đầu tư chiều sâu- 2. Hiện trạng về công nghệ sản xuất xi măng lò đứng - 3. Một số chỉ tiêu đạt được của công nghiệp xi măng lò đứng- 4. Nguyên nhân yếu kém trong sản xuất kinh doanh xi măng lò đứng- 5. Các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của xi măng lò đứng trong giai đoạn 2001-2005- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Viện Chiến lược phát triển
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-8/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Viện Chiến lược phát triển

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng phát triển và phân bố công nghiệp xi măng trên các vùng lãnh thổ Br> II. Một số vấn đề về điều kiện phát triển công nghiệp xi măng trên các vùng lãnh thổ - 2.1. Tài nguyên - 2.2. Thị trường xi măng trên các vùng - 2.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hỗ trợ cho phát triển công nghiệp xi măng trên các vùng - III. Suy nghĩ về quan điểm phát triển xi măng xét trên khía cạnh phân bố lãnh thổ.

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Thiện
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-8/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Thiện

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình phát triển và hiện trạng xi măng Việt Nam - II. Tương quan ngành xi măng Việt Nam với các nước ASEAN và khu vực - III. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Điều tra đánh giá thực trạng chất lượng kiến trúc công trình và đề xuất chính sách phát triển kiến trúc cao tầng tại các đô thị lớn ở Việt Nam trong quá trình đô thị hoá

  Tác giả: Đặng Trường Thành, Chủ nhịêm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra đánh giá thực trạng chất lượng kiến trúc công trình và đề xuất chính sách phát triển kiến trúc cao tầng tại các đô thị lớn ở Việt Nam trong quá trình đô thị hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra đánh giá thực trạng chất lượng kiến trúc công trình và đề xuất chính sách phát triển kiến trúc cao tầng tại các đô thị lớn ở Việt Nam trong quá trình đô thị hoá

  Tác giả: Đặng Trường Thành, Chủ nhịêm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: A- Phần mở đầu.
  Phần B- Phần nội dung- Chương I: Khái niệm và một số kinh nghiệm kết quả tổ chức xây dựng nhà cao tầng của nước ngoài - Chương II: Các yếu tố tác động thúc đẩy phát triển kiến trúc cao tầng tại các đô thị lớn Việt Nam - Chương III: Tổng quan và điều tra đánh giá kiến trúc cao tầng tại các đô thị lớn Việt Nam - Chương IV: Đề xuất định hướng phát triển kiến trúc cao tầng ở các đô thị lớn Việt Nam trong các năm tới.
  Phần C: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các vấn đề chung- 1. Các vấn đề chung- Phần II: Vật liệu xây dựng- 2. Vật liệu dùng trong xây dựng(phân loại theo bản chất vật liệu)- 3. Vật tư, trang thiết bị- 4. Thiết bị, phương tiện thi công- Phần III: Xây dựng - 5. Khảo sát xây dựng- 6. Thiết kế quy hoạch xây dựng- 7. Các công trình dân dụng, công nghiệp (thiết kế & thi công)- 8. Các công trình xây dựng chuyên ngành - 9. Thi công, nghiệm thu công trình.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các vấn đề chung- 1. Các vấn đề chung- Phần II: Vật liệu xây dựng- 2. Vật liệu dùng trong xây dựng(phân loại theo bản chất vật liệu)- 3. Vật tư, trang thiết bị- 4. Thiết bị, phương tiện thi công- Phần III: Xây dựng - 5. Khảo sát xây dựng- 6. Thiết kế quy hoạch xây dựng- 7. Các công trình dân dụng, công nghiệp (thiết kế & thi công)- 8. Các công trình xây dựng chuyên ngành - 9. Thi công, nghiệm thu công trình.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các vấn đề chung- 1. Các vấn đề chung- Phần II: Vật liệu xây dựng- 2. Vật liệu dùng trong xây dựng(phân loại theo bản chất vật liệu)- 3. Vật tư, trang thiết bị- 4. Thiết bị, phương tiện thi công- Phần III: Xây dựng - 5. Khảo sát xây dựng- 6. Thiết kế quy hoạch xây dựng- 7. Các công trình dân dụng, công nghiệp (thiết kế & thi công)- 8. Các công trình xây dựng chuyên ngành - 9. Thi công, nghiệm thu công trình.

  Số trang: 0