Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu sử dụng đá đen: Minh Đức, Lại Xuân, Hà Tu, Mạo Khê làm phụ gia khoáng cho xi măng Chinfon

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng đá đen: Minh Đức, Lại Xuân, Hà Tu, Mạo Khê làm phụ gia khoáng cho xi măng Chinfon

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng đá đen: Minh Đức, Lại Xuân, Hà Tu, Mạo Khê làm phụ gia khoáng cho xi măng Chinfon

  Tác giả: Nguyễn Đình Lợi, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  1. Khái niệm về xi măng poóclăng hỗn hợp và phụ gia khoáng.
  2. Tình hình nghiên cứu, sử dụng phụ gia khoáng trên thế giới và trong nước.
  3. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phụ gia khoáng.
  4. Kết quả nghiên cứu.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005, định hướng đến năm 2010 của ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Hữu Minh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005, định hướng đến năm 2010 của ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005, định hướng đến năm 2010 của ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Hữu Minh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung như sau:
  - Phần I: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1996-2000 .
  1. Lĩnh vực quản lý nhà nước.
  2. Lĩnh vực chỉ đạo đầu tư phát triển ngành và sản xuất kinh doanh.
  3. Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.
  - Phần II. Dự kiến kế hoạch 5 năm 2001-2005 và định hướng đến 2010.
  1. Những thuận lợi, khó khăn và thách thức của giai đoạn mới.
  2. Mục tiêu tổng quát của Nhà nước trong kế hoạch 5 năm 2001-2005.
  3. Những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngành Xây dựng giai đoạn 2001-2005 và định hướng đến năm 2010.
  4. Những biện pháp lớn tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vài nét về tình hình ứng dụng bê tông phun trong bảo vệ và sửa chữa công trình - các vấn đề cần nghiên cứu- 2. Thiết bị phun khô bê tông- 3. Vật liệu dùng trong phun khô- 4. Công nghệ phun khô bê tông- 5. Tính chất của bê tông phun khô- 6. Ưng dụng công nghệ phun khô bê tông- 7. Hiệu quả kinh tế- 8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trần Bá Việt/ Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ) Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trần Bá Việt/ Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Các suy thoái hư hỏng điển hình, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục- 3. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Cao Dương/ Hoàng Anh Giang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Cao Dương/ Hoàng Anh Giang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hoả hoạn trong công trình, thiệt hại và nguyên nhân- 1.1. Một số thống kê về hoả hoạn và thiệt hại vật chất- 1.2. Nguyên nhân gây cháy và cháy lớn- 2. Mục tiêu và giải pháp an toàn cháy- 2.1. Mục tiêu của an toàn cháy- 2.2. Giải pháp an toàn cháy- 3. Một số nhận định và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Sự làm việc của kết cấu khung khi có các khớp dẻo- 3. Phân tích sự phá hoại của kết cấu khung- 3.1. Khái quát chung về sự phá hoại của kết cấu khung- 3.2. Sự phá hoại của kết cấu khung do hình thành hệ cơ cấu- 3.3. Sự phá hoại của khung do vượt quá giới hạn dẻo- 4. Ví dụ tính toán- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trịnh Việt Cường/ Phạm Quyết Thắng/ Trịnh Minh Thụ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trịnh Việt Cường/ Phạm Quyết Thắng/ Trịnh Minh Thụ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Đặc điểm của công trình- 3. Điều kiện đất nền- 4. Diễn biến của sự cố- 5. Đánh giá nguyên nhân của sự cố- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Từ Đức Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Từ Đức Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Một số dạng mầm bệnh công trình trong thiết kế - 2.1. Sai xót trong khâu giả thiết tính toán và cấu tạo- 2.2. Gây mầm bệnh công trình do bỏ xót thông tin khi thiết kế- 2.3. Sai xót do chuyển đổi chức năng kết cấu không hợp lý- 2.4. Sai xót trong việc ứng dụng phần mềm tin học- 2.5. Sai xót trong việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Phan Vị Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Phan Vị Thuỷ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Về các sự cố công trình trong xây dựng giao thông- 2- Tính toán cơ học nghiệm lại một số sự cố công trình đã gặp trong thực tế: nghiêng và gẫy cọc trong khi thi công móng trụ cầu- 2.1: Mô tả sự cố công trình- 2.2: Phân tích nguyên nhân kỹ thuật- 2.3: Những kinh nghiệm gì rút ra được từ sự cố công trình này.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Miêu tả bài toán- 2. Phương pháp đánh giá tổng hợp- 2.1. Đánh giá/ giám định từng bộ phận/ cấu kiện- 2.2. Xác định hàm M=f (p) theo cấp nguy hiểm- 2.3. Đánh giá/ giám định kết cấu nhà theo cấp nguy hiểm- 2.4. Đánh giá/ giám định chung.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Quang Hùng/ Đỗ Thị Lan Hoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Quang Hùng/ Đỗ Thị Lan Hoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu công trình- 2. Hiện trạng hư hỏng của côg trình- 3. Đánh giá nguyên nhân hư hỏng- 4. Các biện pháp sửa chữa- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đức Thắng/ Trần Bá Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đức Thắng/ Trần Bá Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu cấu tạo hầm băng tải than- 1.1. Các nhận xét- 1.2. Các nguyên nhân thấm, rò rỉ nước- 2. Một số giải pháp xử lý điển hình đã được áp dụng- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Tống Trần Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Tống Trần Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Anh hưởng của vết nứt trong bê tông đến hiện tượng rỉ của cốt thép- 2.1. Bản chất của hiện tượng rỉ của cốt thép trong bê tông - 2.2. Anh hưởng của độ mở rộng vết nứt đến rỉ của cốt thép trong bê tông ở môi trường bình thường- 2.3. Rỉ của cốt thép trong bê tông có sự xâm nhập của Clo- 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Nguyễn Hồng Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Nguyễn Hồng Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng thấm dột công trình- 2. Nguyên nhân thấm dột- 3. Phương án chống thấm- 4. Thi công công trình- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Hoa Thịnh/ Nguyễn Đông Anh/ Vũ Đức Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Hoa Thịnh/ Nguyễn Đông Anh/ Vũ Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Các nguyên nhân hư hỏng- a/ Nhóm nguyên nhân liên quan đến công trình- b/ Các nguyên nhân về tải trọng- 3. Ap dụng phương pháp điều khiển để giảm nguy hiểm cho công trình- 4. Kết luận.

  Số trang: 0