Tìm kiếm nâng cao

 • Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề II. Sơ đồ dây chuyền sử dụng xi măng rời bán cơ giới - III. Sơ đồ dây chuyền sử dụng xi măng rời tại các công trường lưu động - IV. Kết luận

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Thuyết minh thiết kế cân điện tử định lượng xi măng rời - 1. Giới thiệu chung - Nguyên tắc cấu tạo - 2. Nguyên lý hoạt động - 3. Tính toán thiết kế - Phần II: Những quy định về sử dụng và bảo quản xi măng rời

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam. Mã số: 26A-03-02,(thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về xi măng)

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản: Liên hiệp Thi công cơ giới
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam. Mã số: 26A-03-02,(thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về xi măng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam. Mã số: 26A-03-02

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Quy hoạch cơ giới-vận chuyển- bảo quản xi măng rời trên địa bàn Bỉm Sơn - Hà Nội và vùng phụ cận các năm 1989-1990 I. Mục đích yêu cầu II.Các dữ kiện ban đầu III. Tính toán các phương án xếp dỡ, bảo quản , vận chuyển xi măng rời từ Bỉm Sơn về Hà Nội và một số địa điểm cho trước.
  Phần II: Thiết lập và giải bài toán tối ưu tính chọn phương tiện vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam I. Đặt vấn đề - II. Mô hình bài toán chọn phương tiện vận tải tối ưu cho công tác cơ giới hoá xếp dỡ, vận chuyển xi măng rời - III. Giải bài toán trên tuyến Bỉm Sơn - Hà Nội - IV. Chương trình tính - V. Kết quả giải - VI. Chú thích các kết quả chạy máy tính.
  - Phần III: Xây dựng mạng lưới cơ giới cung cấp, vận chuyển xi măng rời toàn quốc.
  - Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Nhà ở đô thị và nông thôn 1986-1990. Mã số: 26B

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở đô thị và nông thôn 1986-1990. Mã số: 26B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở đô thị và nông thôn 1986-1990. Mã số: 26B

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung.
  - II. Mục tiêu của chương trình.
  - III. Tổ chức thựuc hiện chương trình.
  - IV. Đánh giá chung và kết quả đạt được của chương trình.
  - V. Hợp tác quốc tế.
  - VI. Một số kết luận chính.
  - VII.Một số kiến nghị chính - Phụ lục báo cáo tổng kết chương trình - Phụ lục 1: Tóm tắt các kết quả của chương trình đã được của các đề tài NCKH- Phụ lục 2: Tổng hợp kết quả của chương trình đã được áp dụng trong giai đoạn 1986-1990 - Phụ lục 3: Tổng hợp kết quả của chương trình đề nghị áp dụng trong giai đoạn 1991-1995 - Phụ lục 4: Tổng hợp tài chính đã sử dụng cho việc thực hiện chương trình - Phụ lục 5: Tổng hợp tài chính đã sử dụng cho việc thực hiện chương trình - Phụ lục 6: Các đề tài không thực hiện và các đề tài bổ sung mới

  Số trang: 0

 • Cải tạo 36 phố phường Hà Nội. Mã số: 26B-02-01,(thuộc Chương trình nghiên cứu nhà ở đô thị và nông thôn)

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tạo 36 phố phường Hà Nội. Mã số: 26B-02-01,(thuộc Chương trình nghiên cứu nhà ở đô thị và nông thôn)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tạo 36 phố phường Hà Nội. Mã số: 26B-02-01

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Công tác điều tra khảo sát - 1. Điều tra về kiến trúc, xây dựng - 2. Điều tra về kinh tế xã hội.
  - II. Xác định mục tiêu khoa học của đề tài.
  - III. Khai thác khả năng kinh tế - văn hoá.
  - IV. Nghiên cứu giải pháp cải tạo 36 phố phường Hà Nội cổ.
  - V. Nghiên cứu đề xuất biện pháp thực hiện và chính sách quản lý - 3. nghiên cứu khai thác khả năng 36 phố phường

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng hoá giảm nhiệt độ nung clinke xi măng pooc lăng. Mã số: 26A-04-02

  Tác giả: Trần Đức Nhượng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng hoá giảm nhiệt độ nung clinke xi măng pooc lăng. Mã số: 26A-04-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng hoá giảm nhiệt độ nung clinke xi măng pooc lăng. Mã số: 26A-04-02

  Tác giả: Trần Đức Nhượng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Những cơ sở tiến hành đề tài : - Đặt vấn đề - II. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - III. Cơ sở lý thuyết - IV. Tác dụng khoáng hoá của các chất chứa gốc SO4 và các oxyt như P205.
  - B. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - I. Nội dung nghiên cứu - 2. Kết quả nghiên cứu - 3. Nghiên cứu lựa chọn xác định miền sử dụng hợp lý của các phụ gia khoáng hoá trong sản xuất xi măng

  Số trang: 0

 • Nhà ở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mã số: 26B-01-03

  Tác giả: Huỳnh Lẫm
  Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mã số: 26B-01-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mã số: 26B-01-03

  Tác giả: Huỳnh Lẫm

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Phần chung: Những khó khăn và thuận lợi.
  - II. Điều kiện địa lý tự nhiên.
  - III. Sự phân bố dân cư, lịch sử các thành phần tộc người.
  - IV. Đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hoá.
  - V. Những nét đại cương về kiến trúc truyền thống.
  - VI. Vấn đề đặt ra cho cuộc sống và nhà ở của đồng bào các dân tộc

  Số trang: 0

 • Kỹ thuật nền móng phục vụ xây chen. Mã số 26B-02-02a

  Tác giả: Phùng Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật nền móng phục vụ xây chen. Mã số 26B-02-02a

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỹ thuật nền móng phục vụ xây chen. Mã số 26B-02-02a

  Tác giả: Phùng Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Trình bày những khái niệm cơ bản của bài toán dao động, lý thuyết truyền sóng và phương pháp xác định một số chỉ tiêu cơ bản đã nghiên cứu một số bài toán của động lực học nền móng.
  - 2. Điều tra một số công trình xây dựng xen kẽ trong thành phố.
  - 3. Nghiên cứu tác động tĩnh của công trình xây chen.
  - 4. Nghiên cứu tác động do quá trình đóng cọc.
  - 5. Công nghệ nền móng phục vụ xây chen.
  - 6. Một số kết quả ứng dụng thực tiễn .
  - 7. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Một số giải pháp hợp lý cải tạo và sửa chữa nền móng công trình. Mã số: 26B-02-02

  Tác giả: Phùng Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp hợp lý cải tạo và sửa chữa nền móng công trình. Mã số: 26B-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số giải pháp hợp lý cải tạo và sửa chữa nền móng công trình. Mã số: 26B-02-02

  Tác giả: Phùng Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của nhà móng nền, bài toán có tầm quan trọng lớn đối với giải pháp gia cường móng một phần.
  - Chương 2: Giới thiệu các kết quả nghiên cứu về giải pháp gia cường móng một phần, về lý thuyết và thực nghiệm. Giới thiệu hai công trình ứng dụng.
  - Chương 3: Trình bày các kết qủa nghiên cứu đánh giá sức chịu tải, sức kháng xuyên hay tải trọng ép cọc và khả năng ổn định của cọc ép.
  - Chương 4: Giới thiệu kỹ thuật xây dựng móng cho công trình mới trong khu vực xen kẹp trong thành phố bằng cọc ép theo nguyên lý xây trước một phần công trình, một mở rộng quan trọng phạm vi ứng dụng của cọc ép. Hai công trình ứng dụng cũng được giới thiệu.
  - Chương 5: Trình bầy các kết quả công tác điều tra nhu cầu cải tạo móng ở nội thành Hà Nội và các kiến nghị cho công tác quy hoạch cải tạo.
  - Chương 6: Các kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kinh tế kỹ thuật hệ thống nhà lắp ghép tấm thích hợp cho xen cấy và cải tạo nhà ở. Mã số: 26B-02-03

  Tác giả: Nguyễn Hiển
  Nhà xuất bản: Viện Thiết kế nhà ở và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kinh tế kỹ thuật hệ thống nhà lắp ghép tấm thích hợp cho xen cấy và cải tạo nhà ở. Mã số: 26B-02-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kinh tế kỹ thuật hệ thống nhà lắp ghép tấm thích hợp cho xen cấy và cải tạo nhà ở. Mã số: 26B-02-03

  Tác giả: Nguyễn Hiển

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: - I. Nguyên nhân phát sinh đề tài - 2. Tổng quan tình hình và cơ sở đặt vấn đề của đề tài.
  - Chương 2: Kết quả nghiên cứu và ứng dụng phần kiến trúc và kết cấu - I. Phần kiến trúc: - 1. Phân tích về kiến trúc của các hệ LGTL đang được áp dụng ở Hà Nội - 2. Những hạn chế về tiện nghi ở - II. Phần kết cấu - 1. Đặt vấn đề - 2. Thí nghiệm mối nối đứng - 3. Nghiên cứu cải tiến tấm mái - 4. Nghiên cứu cải tiến cầu thang - 5. Kết cấu hỗn hợp khung-tường (xem phụ lục).
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất - 1. Đặt vấn đề - 2. Lựa chọn cơ sở sản xuất - 3. Chế tạo cải tạo khuôn mẫu - 4. Phân tích các sản phẩm nhà thực nghiệm - 5. Tổng hợp các chỉ tiêu - 6. Kết luận.
  - Chương 4: Kết quả nghiên cứu công nghệ vận chuyển - 1. Đặt vấn đề - 2. Những bất hợp lý - 3. Nghiên cứu cải tạo xe vận tải và plat phoóc - 4. Nghiên cứu cải tiến giá treo - 5. Thiết kế, cấu tạo chi tiết giá treo - 6. Kết luận.
  - Chương 5: Kết quả nghiên cứu công nghệ cẩu lắp - 1. Đặt vấn đề - 2. Phân tích ưu điểm và nhược điểm các loại máy trục - 3. Lựa chọn loại trục bánh xích.
  - Chương 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đặt vấn đề thiết kế nhà ở thụ động trong điều kiện khí hậu Việt Nam.
  - Chương 2: Khai thác kinh nghiệm dân gian trong xây dựng nhà ở truyền thống.
  - Chương 3: Khảo sát đặc trưng vi khí hậu trong một số nhà ở tại Hà Nội, Bãi Bằng - một số kiến nghị cho công tác thiết kế nhà ở.
  - Chương 4: Một số đánh giá về chế độ nhiệt của nhà ở xây dựng tại Hà Nội qua đợt khảo sát vi khí hậu mùa hè năm 1986.
  - Chương 5: Khảo sát nhà ở cổ truyền nội và ngoại thành Hà Nội.
  - Chương 6: Kiến nghị nghiên cứu tiêu chuẩn hoá. Thông số nhiệt kỹ thuật kết cấu ngăn che nhà ở lắp ghép.
  - Chương 7: Kiến nghị nghiên cứu chống hiện tượng rêu mốc ở mặt ngoài công trình.
  - Chương 8: Kiến nghị thiết kế kế một số mẫu nhà ở đảm bảo điều kiện tiện nghị khí hậu.
  - Phụ lục:

  Số trang: 0

 • Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cải tiến bếp - lò đun với vấn đề cải thiện môi trường ở và tiết kiệm nhiên liệu...
  Chương II: Điều tra, khảo sát cơ bản 1. Mục đích yêu cầu 2. Nội dung cụ thể điều tra khảo sát 3. Kết quả điều tra cơ bản tại một số địa phương.
  Chương III: Lò đun cải tiến 1. ý nghĩa của các phát triển loại bếp lò cải tiến 2. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu cải tiến 3. Nhiên liệu và quá trình trao đổi nhiệt của lò đun 4. Lò đun 5. Các phương pháp nâng cao hiệu suất lò đun

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tác giả: Trần Đức Nhuận
  Nhà xuất bản: Viện thiết kế Nhà ở và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tác giả: Trần Đức Nhuận

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược quá trình hình thành và thực hiện đề tài.
  - II. Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề tài - 1. Về tổng quan nhà khung BTCT và các kết quả khảo sát thiết kế xây dựng nhà ở khung BTCT trong nước - 2. Một số phân tích đánh giá qua khảo sát nhà ở khung xây dựng trong nước - 3. Về những vấn đề cơ bản cải tiến nhà khung.
  - III. Kết luận và kiến nghị .
  - IV. Phụ lục - 1. Thiết kế nghiên cứu và minh chứng cải tiến nhà ở khung BTCT

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp tính toán công trình có kể đến tải trọng động đất và gió bão

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp tính toán công trình có kể đến tải trọng động đất và gió bão

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp tính toán công trình có kể đến tải trọng động đất và gió bão

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Kiến nghị một phương pháp xây dựng đường cong phố - Chương 2: Tính toán công trình chịu tải trọng gió - Chương 3: Tính chu kỳ và dạng dao động riêng của nhà và công trình - Phụ lục 1: Chỉ dẫn thiết kế nhà lắp ghép tấm lớn xây dựng ở vùng có động đất - Phụ lục 2: Chỉ dẫn thiết kế nhà công nghiệp một tầng khung thép xây dựng trong vùng có động đất - Phụ lục 3: Chỉ dẫn thiết kế nhà khung bê tông cốt thép một tầng xây dựng trong vùng có động đất - Phụ lục 4: Chỉ dẫn tính toán tháp nước và ống khói xây dựng ở vùng có động đất - Phụ lục 5; Chương trình tính toán chu kỳ, dạng dao động riêng và tải trọng động đất tác dụng lên công trình trên máy vi tính cùng với một số kết quả tính toán -

  Số trang: 0

 • Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề.
  - II. Mục tiêu của đề tài.
  - III. Quá trình tiến hành đề tài và những kết quả đã đạt được - 1. Quá trình tiến hành đề tài - 2. Những kết quả chính đã đạt được - 3. ứng dụng kết quả nghiên cứu xã hội trong việc thiết kế và bố trí không gian căn hộ - 4. ứng dụng một số tiến bộ KT trong xây dựng nhà ở.
  - IV. Kiến nghị

  Số trang: 0