Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Việt Đông...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Việt Đông...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Phân tích nguyên nhân sự cố- III. Giải pháp xử lý khắc phục- IV. Kiến nghị giải pháp kết cấu công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Đông Phong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Đông Phong

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Công nghệ xử lý khí thải ở các nhà máy xi măng- 2.1. Các nguồn thải chính gây ô nhiễm môi trường không khí- 2.2. Tải lượng ô nhiễm từ các nguồn thải chính của nhà máy xi măng- 2.3. Công nghệ xử lý khí thải- 2.4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải- III. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Ngọc Chấn/ Nguyễn Quỳnh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Ngọc Chấn/ Nguyễn Quỳnh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm khí hậu TP Hồ Chí Minh (trạm đo Tân Sơn Nhất)- II. So sánh hai thông số khí hậu T và phi giữa TP Hồ Chí Minh với Hà Nội- III. Chọn thông số tính toán của không khí ngoài trời theo số giờ không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà cho TP Hồ Chí Minh (mùa hè).

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Tô Văn Tấn/ Phạm Quốc Doanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Tô Văn Tấn/ Phạm Quốc Doanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Ôn định của các thanh trong khoảng thời gian hữu hạn- II. Ôn định của các thanh trong khoảng thời gian vô hạn- 1- Trường hợp thanh chịu lực tập trung- 2- Trường hợp thanh chịu lực phân bổ- 3- Trường hợp thanh đàn nhớt có cốt- III. Ôn định của thanh thành mỏng chịu nén lệch tâm- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lương Phương Hậu...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lương Phương Hậu...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các công trình ngăn cát, giảm sóng chống bồi lấp luồng tầu ở cửa sông Việt Nam- 1- Yêu cầu của thực tiễn- 2- Các đê ngăn cát, giảm sóng chống bồi lấp luồng tầu cửa sông đã quy định II. Phân tích và kiến nghị các loại kết cấu đê sử dụng ở nước ta- 1- Các loại kết cấu đã sử dụng và ưu khuyết điểm- 2- Kiến nghị các dạng kết cấu đê ngăn cát thích hợp ở nước ta.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng quản lý hệ thống cấp nước ở Hà Nội- 1- Tình hình cung cấp nước sạch ở thủ đô Hà Nội- 2- Hiện trạng hệ thống cấp nước Hà Nội- 3- Nguyên nhân- 4- Thực trạng giá nước hiện nay của Hà Nội- II. Quan điểm xác định giá nước hiện nay- 1- Kinh nghiệm của các nước trong khu vực- 2- Quan điểm xác định giá nước hiện nay- III. Phương pháp xác định giá nước sạch ở Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Huỳnh Bá Kỹ Thuật
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Huỳnh Bá Kỹ Thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Nội dung phương pháp đường cong nén- III. Ap dụng phương pháp đơn tính toán phân bố áp lực khe rỗng trong lõi đập Yaly- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thế Thận
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thế Thận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thành lập bản đồ số bằng phần mềm SSW- II. Vẽ đường đồng mức bằng phần mềm SURPER.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Duy Động
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Duy Động

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Dây chuyền công nghệ và vấn đề môi trường của các phân xưởng trong nhà máy- 1- Phân xưởng sấy nghiền mangan- 2- Phân xưởng ủ trộn bột cực dương- II. Đề xuất phương án cải tạo môi trường làm việc của người công nhân trong phân xưởng- 1- Trong phân xưởng sấy nghiền mangan- 2- Trong phân xưởng ủ trộn bột cực dương.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Võ Văn Thảo/ Hoàng Đình Đạm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Võ Văn Thảo/ Hoàng Đình Đạm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phần nghiên cứu lý thuyết- 1.1. Xây dựng mô hình bài toán- 1.2. Xây dựng bài toán nền đường có cốt nằm ngang theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss- 1.3. Nhận xét kết quả lời giải số của bài toán- 1.4. Kết quả phần nghiên cứu lý thuyết- II. Phần nghiên cứu thực nghiệm- 2.1. Thí nghiệm đánh giá một số đặc trưng cơ lý của cát và các vật liệu làm cốt- 2.2. Thực nghiệm mô hình nền đường đắp có cốt mềm nằm ngang và nền đường không có cốt- 2.3. Khảo sát trạng thái ứng suất-biến dạng của cốt đặt trong nền đường- 2.4. Kết luận phần nghiên cứu thực nghiệm- III. So sánh lý thuyết và thực nghiệm nền đường có cốt mềm nằm ngang- IV. Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Xác định tổn thất cột nước trong đường ống có áp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Giáp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Giáp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nêu vấn đề- II. Tác động chính của sóng lên tấm phủ mái nghiêng- III. Lực dội đập khác với lực phân bố- IV. Cần có quan niệm đúng về thiết kế kè- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Bài toán nước va- II. Bài toán nước va và có tính đến đặc tính tua bin- III. Bài toán nước va hoàn chỉnh.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu- I. Tự động hoá tính toán và vẽ tiết diện chữ nhật chịu uốn- 1.1. Cơ sở lý thuyết- 1.2. Vẽ, bố trí cốt thép dọc, các cốt cấu tạo- 1.3. Diễn giải phần lập trình- 1.4. Sử lý các số liệu- 1.5. Các số liệu đầu vào- II. Kiểm tra cường độ tiết diện chữ nhật chịu uốn- III. Tự động hoá tính toán mở rộng vết nứt cấu kiện chịu uốn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Trữ lượng khai thác tiềm năng- 3. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất- 3.1. Dự báo khai thác nước dưới đất theo quy hoạch cấp nước (PAI)- 3.2. Dự báo khai thác nước dưới đất theo phương án khai thác hợp lý nguồn nước (PAII)- 4. Kết luận.

  Số trang: 0