Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hinh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu sản xuất , sử dụng phụ gia dẻo hoá cho bê tông và cơ sở khác nhau của đề tài - Phần thứ hai: Những kết quả nghiên cứu thực nghiệm - 1. Điều chế phụ gia, nghiên cứu các thành phần cơ bản và hoạt tính bề mặt - - Điều chế phụ gia - - Xác định các thành phần cơ bản của phụ gia - - Xác định hoạt tính bề mặt của phụ gia - 2. ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng ổn định của huyền phù - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và cơ lý của vật liệu xi măng - 4. ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và kỹ thuật của bê tông - Phần thứ ba: 1. ảnh hưởng của quá trình cô tới tính chất của phụ gia - 2. ảnh hưởng của quá trình cô tới hoạt tính của phụ gia - 3. Sơ đồ công nghệ , tính toán kinh tế kỹ thuật và các chỉ tiêu về nguyên liệu và sản xuất - Phần thứ tư: đánh giá hiệu quả của kinh tế kỹ thuatạ của sản xuất và sử dụng phụ gia dẻo hoá KĐT 2 - Phần thứ năm: Kết luận, kiến nghị - Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-3/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu chung của đề tài - II. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - 1. Sơ lược về kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên thế giới - 2. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - - Nội dung và KQNC trong phòng thí nghiệm - - Nội dung và KQNC công nghệ sản xuất - III. Kết quả sản xuất thử - IV. ước tính hiệu quả kinh tế và giá trị KHKT của sản xuất xi măng trắng - V. Kết luận và kiến nghị - VI. Phụ lục và tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tác giả: Lại Thị My
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1981
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tác giả: Lại Thị My

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung - Phần thứ hai: Cơ sở lý thuyết - I. Cơ sở lý thuyết về xi măng pooclăng trắng - II. Cơ sở lý thuyết về xi măng màu - Phần thứ ba: Nội dung và kết quả nghiên cứu - A. Trong phòng thí nghiệm - B. Công nghệ sản xuất - Phần kết luận Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Lại Thị My
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Lại Thị My

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Đặt vấn đề - Phần thứ hai:- I. Cơ sở lý thuyết về xi măng trắng - II. Kỹ thuật sản xuất xi măng trắng - Phần thứ ba: Nội dung và kết quả nghiên cứu - I. Nội dung và kết quả nghiên cứu trong phòng rthí nghiệm - II. Nội dung và kết quả nghiên cứu công gnhệ sản xuất - III. Kết quả sản xuất thử - Phần thứ tư: Thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất xi măng pooclăng trắng lò đứng - I. Các thiết bị trng dây chuyền công nghệ - II. Quy trình công nghệ - Phần kết luận - Tài liệu tham khảo - Phần phụ lục .

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tác giả: Cao Văn Vọng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tác giả: Cao Văn Vọng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Một số nét về tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phụ gia siêu dẻo ở ngoài nước và ở nước ta - Phần thứ hai: các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm - I. Nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ sản xuất - II. Một số thí nghiệm kiểm chứng năng tác dụng của phụ gia SD-83 và sơ bộ xác định cơ chế tác dụng của nó đối với xi măng - III. ảnh hưởng của SD-83 đến thời gian đong kết của xi măng - IV. ảnh hưởng của SD-83 đến 1 số tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông - V. Một số nét chính và cơ chế tác dụng của phụ gia SD đến xi măng bê tông - Phần thứ ba: Sản xuất thử phụ gia siêu dẻo SD-83 I. Mục tiêu sản xuất thử - II. Một số kết quả thu được qua sản xuất thử - Phần thứ tư: Thí nghiệm sử dụng SD-83 chế tạo HHBT lỏng tại thi công đường hầm xả lũ tại thuỷ điện Hoà Bình - Phần thứ năm: Công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo SD83 - I. Phương pháp sản xuất và dây chuyền công nghệ - II. Nguồn cung cấp nguyên liệu và các thiết bị cho sản xuất - III. Một số yêu cầu về bảo hộ lao động và điều kiện sản xuất - VI. Một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu của dây chuyền sản xuất phụ gia SD-83 có công suất 100 T/n - Phần thứ sáu: Một số kết luận và kiến nghị - I. Một số kết luận - II. Một số kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật bản. Mã số: 26-02-03-05b

  Tác giả: Lê Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản: Viện vật liệu xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật bản. Mã số: 26-02-03-05b

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật bản. Mã số: 26-02-03-05b

  Tác giả: Lê Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  - II. Tình hình nghiên cứu sản xuất men cho gạch men trên thế giới và ở nước ta.
  - III. Nội dung nghiên cứu - 1. Phương pháp nghiên cứu - 2. Nguyên liệu sử dụng nghiên cứu - 3. Phần thí nghiệm - 4. Dự kiến dây chuyền công nghệ sản xuất Frit và men.
  - IV. Thực nghiệm bán sản xuất men tại nhà máy gạch men Thanh Thanh.
  V. Dự kiến dây chuyền công nghệ sản xuất Frit và men trắng đục cho nhà máy gạhc men Thanh Thanh.
  - VI. Ý nghĩa kinh tế.
  - VII. Kết luận chung.
  - VIII. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng cao lanh làm vật liệu chịu lửa samôt cao lanh

  Tác giả: Trần Thị Doan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng cao lanh làm vật liệu chịu lửa samôt cao lanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng cao lanh làm vật liệu chịu lửa samôt cao lanh

  Tác giả: Trần Thị Doan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề 1. Nhu cầu về gạch samốt - 2. Nguyên liệu sử dụng trong nước - 3. Mục tiêu của đề tài - II. Cơ sở khoa học của đề tài - 1. Hệ hai cấu tử AL203-Si02 - 2. Quá trình hoá lý khi nung và sự hình thành mulit - 3. Vai trò của oxyt nhôm kỹ thuật - III.Nguyên liệu nghiên cứu - IV. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - 1. Khảo sát nguyên liệu - 2. Thành phần hoá học của cao lanh - 3. Thành phần hạt - 4. nghiên cứu cấp phối cho sản phẩm- samốt các loại và thử các tính chất của sản phẩm - V. Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thuỷ tinh cách điện dạng đứng 10, 20, 35 KV

  Tác giả: Văn Xích
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-10/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thuỷ tinh cách điện dạng đứng 10, 20, 35 KV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thuỷ tinh cách điện dạng đứng 10, 20, 35 KV

  Tác giả: Văn Xích

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phần mở đầu - 1. Tình hình nghiên cứu sản xuất thỷ tinh cách điện cho các đường dây tải điện cao thế ở nước ngoài - 2. Sơ lược tình hình nghiên cứu sản xuất thuỷ tinh cách điện dạng đứng ở trong nước - II. Các vấn đề KHKT đã giải quyết - 1.Nghiên cứu lựa chọn thành phần thuỷ tinh cách điện dạng đứng phù hợp với điều kiện trong nước - 2. Thiết kế hình mẫu sản phẩm - 3. Giải quyết vấn đề tạo hình sản phẩm - 4. Nghiên cứu quy trình ủ sản phẩm - 5. Nghiên cứu chống sự phá huỷ sản phẩm dưới tác dụng của nhiệt độ - 6. Nghiên cứu chất gắn và công nghệ gắn lắp - 7. Dây chuyền công gnhệ sản phẩm thuỷ tinh cách đienẹ dạng đứng 10,20,35 KV - III. Các kết quả đạt được - 1. Các đặc tính kỹ thuật của thuỷ tinh cách điện dạng đứng 10 KV - 2. Các đặc tính kỹ thuật thuỷ tinh cách điện dạng đứng 35 KV - VI. Các chỉ tiêu kinh tế - 1. Phương án sản phẩm - 2. Giá thành sản phẩm - 3. Một số chỉ tiêu kinh tế - V. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất nồi nấu thuỷ tinh từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Hoàng Anh Thư
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất nồi nấu thuỷ tinh từ nguyên liệu trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất nồi nấu thuỷ tinh từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Hoàng Anh Thư

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Đặt vấn đề- B. Phần nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - I. Những yêu cầu đối với nồi nấu thuỷ tinh - II. Lựa chọn nguyên liệu chế tạo nồi nấu thuỷ tinh - III. Lựa chọn phối liệu chế tạo nồi - C. Phần nghiên cứu công nghệ - D. Nghiên cứu khả năng ứng dụng - E. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tạo hình gạch không nung (máy rung gạch thuỷ lực R-78)

  Tác giả: Nguyễn Huy Thi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tạo hình gạch không nung (máy rung gạch thuỷ lực R-78)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tạo hình gạch không nung (máy rung gạch thuỷ lực R-78)

  Tác giả: Nguyễn Huy Thi

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nội dung - B. Phương pháp nghiên cứu nội dung và kết quả - a. Quá trình nghiên cứu triển khai đề tài - b. Các bước thiết kế - c. Quá trình chế tạo và chạy thử - C. Kết Luận

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mã số: 26-02-07-04

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng -BXD
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mã số: 26-02-07-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mã số: 26-02-07-04

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu.
  - Phần thứ nhất: Tầm quan trọng và những giới hạn phạm vi mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
  - Phần thứ hai: Cơ sở khoa học của việc xác định hiệu quả kinh tế công tác nghiên cứu khoa học- kỹ thuật trong lĩnh vực VLXD

  Số trang: 0

 • Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hoá thi công

  Tác giả: Nguyễn Đạo Luật
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hoá thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hoá thi công

  Tác giả: Nguyễn Đạo Luật

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Xây dựng nhà ở tấm lớn 1. Đặt vấn đề 2. Tổng quan xây dựng nhà ở tấm lớn 3. Cơ sở khoa học của hướng dẫn kỹ thuật 4. Kết quả nghiên cứu khoa học Chương 2: Xây dựng nhà dân dụng bằng ván khuôn trượt 1. đặt vấn đề 2. Tổng quan xây dựng nhà dân dụng bằng phương pháp trượt 3. Cơ sở khoa học của hướng dẫn kỹ thuật 4. Kết quả nghiên cứu khoa học

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mạng lưới phân phối vật tư thiết bị công trình. Mã số: 26-03-07-02

  Tác giả: Lê Minh Khái
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mạng lưới phân phối vật tư thiết bị công trình. Mã số: 26-03-07-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mạng lưới phân phối vật tư thiết bị công trình. Mã số: 26-03-07-02

  Tác giả: Lê Minh Khái

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu.
  - Xây dựng mô hình thuật toán .
  - Vấn đề lập chương trình giải bài toán vận tải.
  - Đánh giá nhận xét về kết quả khảo sát và thu thập số liệu.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước để làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của hồ clanhke xi măng pooclăng

  Tác giả: Trần Văn Bính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước để làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của hồ clanhke xi măng pooclăng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước để làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của hồ clanhke xi măng pooclăng

  Tác giả: Trần Văn Bính

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. đặt vấn đề B. Vài nét khái quát về nghiên cứu và sử dụng TCP để làm phụ gia điều chỉnh C. Thực nghiệm I. Phương pháp II. Kết quả và thảo luận 1. Nghiên cứu bản chất thạch cao phospho của ta 2. Nghiên cứu khả năng sử dụng trực tiếp thạch cao phospho làm phụ gia điều chỉnh 3. Nghiên cứu ảnh hưởng riêng rẽ một số tạp chất trong TCP lên một vài tính chất cơ bản của xi măng 4. Nghiên cứu gia công phế thải thạch cao phospho TCP1 và TCP2 5. nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia thạch cao phospho lên thành phần pha mới tạo thành khí hyđrat xi măng 6. ảnh hưởng của thạch cao phospho lên một số tính tính chất quan trọng của xi măng III. Kết luận kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm IV. ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất thủ công nghiệp V. Hiệu quả kinh tế xã hội khoa học kỹ thuật của đề tài VI. Kết luận chung VII. Một số đề nghị VIII. Phục lục

  Số trang: 0

 • Vật liệu ghép kín mối nối tường ngoài của nhà lắp ghép trên cơ sở matit bitum cao su

  Tác giả: Lê Thị Hảo, Trần thị Hảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu ghép kín mối nối tường ngoài của nhà lắp ghép trên cơ sở matit bitum cao su

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu ghép kín mối nối tường ngoài của nhà lắp ghép trên cơ sở matit bitum cao su

  Tác giả: Lê Thị Hảo, Trần thị Hảo

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu - Phần thứ nhất: Vật liệu mattit bitum cao su và khả năng liên kết trong mối nối - I. Hình thành dung dịch bitum cao su - II. Mattit bitum cao su - III. Xác định khả năng liên kết của mattit bitum cao su với bề mặt panen trong mối nối - IV. Sơ đồ dây chuyền sản xuất vật liệu bitum cao su - Phần thứ hai: Thí nghiệm xác định khả năng chống thấm của vật liệu mattit bitum cao su trong mối nối ngang tường ngoài - - Công nghệ thi công mattit bitum cao su vào mối nối ngang - Phần thứ ba: kết luận và đề nghị - Phần thứ tư: áp dụng thử nghiệm mattit bitum cao su - Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0