Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn ngành về thiết kế sử dụng điều hoà không khí trong nhà ở và công trình công cộng. Mã số: 02 19 01 TC 926

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn ngành về thiết kế sử dụng điều hoà không khí trong nhà ở và công trình công cộng. Mã số: 02 19 01 TC 926

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn ngành về thiết kế sử dụng điều hoà không khí trong nhà ở và công trình công cộng. Mã số: 02 19 01 TC 926

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Khảo sát sử dụng điều hoà nhiệt độ tại Hà Nội - 1. Mục đích nhiệm vụ của đợt khảo sát - 2. Đánh giá chung hiện trạng - 3. Các số liệu đo, bảng phụ lục của đợt khảo sát - 4. Phiếu câu hỏi khảo sát - Chương II: Các yêu cầu cơ bản - 1. Khái quát - 2. Nhu cầu cần thiết về thiết bị thông gió và điều hoà nhiệt độ - 3. Các yếu tố tiện nghi - 4. Một số ứng dụng đặc biệt - 5. Các quy tắc luật pháp và quy tắc an toàn - Chương III: Quy định thiết kế các dạng hệ thống - 1. Các hệ thống thông gió - 2. Hệ thống điều hoà không khí- 3. Những hệ thống đặc biệt - 4. Cơ sở của công tác thiết kế - 5. Thiết kế hệ thống - 6. Các yêu cầu của hệ thống - 7. Tiếng ồn - Chương IV: Hướng dẫn sử dụng điều hoà nhiệt độ - 1. Đặt vấn đề - 2. Thiết bị - Phần 2: Tiêu chuẩn ngành (dự thảo) - 1. Quy định chung - 2. Khái niệm - 3. Cơ sở thiết kế - 4. Thiết bị - 5. Năng suất - 6. Chọn thiết bị - 7. Cách sử dụng thiết bị - 8. Kết cấu bao che -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu khoảng cách đặt các nhà cao tầng. Mã số: 02 15 14 R15

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khoảng cách đặt các nhà cao tầng. Mã số: 02 15 14 R15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu khoảng cách đặt các nhà cao tầng. Mã số: 02 15 14 R15

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: khoảng cáh giữa các công trình trong quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất xây dựng:- 1. Những vấn đề cơ bản trong quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan - 2. Những đặc điểm cảm thụ khi quan sát công tình trong cảnh quan - 3. Công trình và môi trường Chương II: Khoảng cách đặt nhà và thông gió tự nhiên trong khu xây dựng - 1. Khoảng cách đặt nhà giữa các công trình - 2. Tổ chức mặt bằng - 3. Lợi dụng mạng lưới giao thông làm đường thông gió - 4. Một số thí nghiệm về sự phân bố dòng khí xung quanh công trình xây dựng và xác định khoảng cách xây dựng hợp lý - Chương III: Khoảng cách đặt nhà và điều kiện tiện nghi vi khí hậu trong nhà - 1. Vi khí hậu trong nhà - 2. Tác động của các yếu tố khí hậu lên cảm giác nhiệt của con người- 3. Môi trường không khí trong nhà - Chương IV: Khoảng cách đặt nhà và vấn đề phòng hoả - 1. Một số kiến thức cơ sở - 2. Khoảng cách đặt nhà và công trình theo phòng cháy chữa cháy- Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu soạn thảo giáo trình quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn. Mã số: R 9501

  Tác giả: Đỗ Đức Viêm
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soạn thảo giáo trình quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn. Mã số: R 9501

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu soạn thảo giáo trình quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn. Mã số: R 9501

  Tác giả: Đỗ Đức Viêm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhât: Tổng quan - 1. Yêu cầu bức thiết của việc nghiên cứu soạn thảo giáo trình Quy hoạh nông thôn - 2. Khái quát về tình hình nghiên cứu về quy haọch phát triển nông thôn - 3. Mục tiêu và giới hạn nghiên cứu - Phần thứ hai: Nội dung Chương một: Mở đầu 1. Vai trò và vị trí công tác quy haọch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn trong giai đoạn hiện nay - 2. các điểm dân cư nông thôn trong quá trình phát triển của lịch sủ nước ta - 3. Mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển các điểm dân cư nông thôn - 4. Mối quan hệ giữa đô thị hoá với phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay- Chương II: Hiện trạng các điểm dân cư nông thôn nước ta.- 1. Hiện trạng phân bố các điểm dân cư nông thôn - 2. Đặc điểm của các điểm dân cư nông thôn ở các vùng chủ yếu - 3. Hiện trạng và xu thế phát triển kinh tế xã hội của các điểm dân cư nông thôn nước ta hiện nay - Chương III: Cơ cấu tổ chức điểm dân cư nông thôn: - 1. Cơ cấu dân số của điểm dân cư nông thôn - 2. Tổ chức hoạt động sản xuất và quy mô ruộng đất sản xuất - 3. Khu vực ở - 4. Công trình công cộng và tổ chức trung tâm - 5. Mạng lưới đường giao thông nội bộ điểm dân cư nông thôn - 6. Công trình kỹ thuật hạ tầng - Chương IV: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và môi trường nông thôn - 1. Tình hình chung về cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn - 2. Mạng lưới đường giao htông nông thôn - 3. Thuỷ lợi và cấp nước - 4. Cấp điện và giao thông liên lạc- 5. Các yếu tố tác động đến sự phát triển cơ sử hạ tầng nông thôn - 6. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn - 7. Vệ sinh môi trường nông thôn - Chương V: Thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông thôn: 1. Xác định tính chất, quy mô của điểm dân cư nông thôn - 2. Xác định cơ cấu hợp lý cho điểm dân cư nông thôn - 3. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn - Chương VI: Quy hoạch xã và cụm liên xã - 1. Quy hoạch cải tạo , xây dựng và phát triển một xã - 2. Quy hoạch cụm liên xã - Chương VII: Tổ chức thiết kế quy haọch xây dựng điểm dân cư nông t

  Số trang: 0

 • Kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Mã số: R 9321

  Tác giả: Vũ Tam Lang
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Mã số: R 9321

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Mã số: R 9321

  Tác giả: Vũ Tam Lang

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu:- - Mục tiêu của đề tài - - Giới hạn của đề tài (thời gian và không gian) - Nội dung báo cáo: - Phần 1: -Quá trình hình thành và phát triển - - Đặc điểm của dân tộc Việt Nam - - Các tộc người của Việt Nam - - Đặc điểm của ácc tộc người của Việt Nam - Phần II: Kiến trúc nhà ở dân gian các dân tộc Việt Nam - - Khái quát về nhà ở dân gian các dân tộc ở Việt Nam - - Vật liệu và phương thức xây dựng Kiến trúc nhà ở dân gian cổ truyền Việt Nam - - Kiến trúc nhà ở dân gian cổ truyền các dân tộc Việt Nam - Phần II: Kết luận và kiến nghị - Phần IV: Phụ lục

  Số trang: 0

 • Vấn đề dân tộc học và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD-931

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vấn đề dân tộc học và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD-931

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vấn đề dân tộc học và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD-931

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Bối cảnh và nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành kiến trúc truyền thống Việt Nam: - Điều kiện địa lý, tự nhiên khí hậu - - Dân tộc Việt Nam - - Điều kiện lịch sử và kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam cuối thế kỷ 19 - - ảnh hưởng của nền văn minh nước gnoài trong việc hình thành những nét đặc biệt của kiến trúc Việt Nam - ảnh hưởng của đạo giáo - Vật liệu xây dựng - thiết kế và thi công công trình - - Tập tục cổ truyền trong xây dựng - II. Đặc trưng của kiến trúc truyền thống Việt Nam - Đặc trưng của kiến trúc thời kỳ dựng nước - Đặc trưng của kiến trúc thời kỳ Bắc thuộc - Đặc trưng của kiến trúc thời Lý - Trần - - Đặc trưng của kiến trúc thời Hậu - Lê - - Đặc trưng của kiến trúc thời Nguyễn - - Các đặc trưng trên tiêu biểu của kiến trúc Việt Nam - - Các đặc trưng trong nhà dân gian - III. Đặc trưng kiến trúc dân gian của một số dân tộc tiêu biểu cho các địa phương của đất nước - Kiến trúc Chăm - Nhà ở đồng bào Mường - Nhà ở của đồng bào Thái - Nhà ở của đồng bào Tày Nùng - Nhà ở của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên - IV. Các xu hướng kế thừa các dân tộc truyền thống tiến bộ voà kiến trúc hiện đại ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Mêhicô - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Phần Lan - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Nhật Bản - Tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Ba Lan - Tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Bungari - Tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Hungari - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Liên xô trước đây ( từ 1991 trở về trước) - Xu hướng tim tòi biểu hiện tính dân tộc vào kiến trúc hiện đại ở Việt nam trong giai đoạn vừa qua (1945-1989) - V. Vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc - Tính dân tộc - Tính hiện đại - Mối liên hệ giữa tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc - - Suy nghĩ về dân tộc và hiện đại đối với từng thể loại kiến trúc - - Sự cảm nhận dân tộc và hiện đại ở hình thức công trình

  Số trang: 0

 • Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Mã số: RD-9320

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc và tiêu chuẩn hoá XD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Mã số: RD-9320

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Mã số: RD-9320

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Quan hệ giữa khí hậu và kiến trúc 1. Khí hậu - yếu tố quyết định hình thành bộ mặt kiến trúc 2. Tổng quan về kiến trúc ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm Chương II: Khí hậu nhiệt đới - Đặc điểm khí hậu nhiệt đới thế giới - Đặc điểm khí hậu nhiệt đới Việt Nam - ảnh hưởng của vi khí hậu nhiệt đới đối với con người và vùng tiện nghi nhiệt Chương III: Kiến trúc truyền thống Việt Nam với những kinh nghiệm xử lý kiến trúc phù hợp với khí hậu môi truường Việt Nam - Khái niệm về kiến trúc truyền thống Việt Nam - Các đặc trưng tiêu biểu của dòng kiến trúc chính thống Việt Nam - Các đặc trưng trong nhà ở dân gian (người Kinh) - Những kinh nghiệm truyền thống trong xử lý kiến trúc phù hợp với khí hậu môi trường Việt Nam Chương IV: Nguyên tắc thiết kế kiến trúc ở môi trường nhiệt đới ẩm - Vấn đề hướng nhà và quy hoạch tổng thể - Tổ chức thông gió tự nhiên cho các công trình - Chống nóng, che nắng và chống chói - Chiếu sáng tự nhiên và chống chói - Chống mưa cho các công trình - Chống hấp thụ nhiệt qua kết cấu bao che - Bảo đảm việc tạo bóng mát cần thiết Chương V: Kiến trúc hiện đại với khí hậu nóng ẩm Việt Nam - Nguyên lý và giải pháp cơ bản về tổ hợp kiến trúc nhiệt đới nóng ẩm ở Việt Nam - Tổ chức không gian kiến trúc Việt nam với khí hậu nhiệt đới ẩm Chương VI: Một số nguyên tắc và giải pháp cấu tạo dùng trong kiến trúc phù hợp môi trường nóng ẩm ở Việt Nam - Móng - Cấu tạo tường - Cấu tạo chống nóng che nắng và chống chói - Cấu tạo cửa - Hành lang, tường hoa - Cấu tạo mái Chương VII: Giới thiệu một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa kiến trúc và khí hậu nóng ẩm - Những bài học về kiến trúc nhiệt đới ở Hồng Kông - Những kinh nghiệm đáng quan tâm của quy hoạch đô thị ở Singapore - Những kinh nghiệm đáng học hỏi về kiến trúc nhà ở cao tầng ở Malayxia - Giới thiệu và đánh giá kiến trúc đương đại Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Thăng Long - Hà Nội: mười thế kỷ đô thị hoá

  Tác giả: Trần Hùng
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc - ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thăng Long - Hà Nội: mười thế kỷ đô thị hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thăng Long - Hà Nội: mười thế kỷ đô thị hoá

  Tác giả: Trần Hùng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: mở đầu - 1. Khái quát về đô thị hoá và đô thị Việt nam - 2. Khung cảnh thiên nhiên và xã hội của quá trình đô thị hoá trên đại bàn Hà Nội - Phần II: Các giai đoạn đô thị hoá - 1. Quá trình đô thị hoá thời kỳ phong kiến - 2. Quá trình đô thị hoá thời Pháp thuộc - 3. Quá trình đô thị hoá từ thời Pháp thuộc đến nay - Phần III: Triển vọng phát triển đô thị Hà Nội trong tương lai: - - Định hướng phát triển kinh tế xã hội - - Triển vọng phát triển không gian và cấu trúc đô thị Hà Nội trong tương lai - - Một số dự án quy haọch cụ thể - Phần Phụ Lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ quản lý chất lượng xây dựng (Tương ứng hệ thống TCVN 5200-1994)

  Tác giả: Vũ Thuý Hạnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-8/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ quản lý chất lượng xây dựng (Tương ứng hệ thống TCVN 5200-1994)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ quản lý chất lượng xây dựng (Tương ứng hệ thống TCVN 5200-1994)

  Tác giả: Vũ Thuý Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan về ISO 9000 và tình hình áp dụng trên thế giới:
  1. Xuất sứ của ISO 9000 - 2. Hệ thống tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng - 3. Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 ở Việt Nam - II. Tình hình thực tế và triển vọng áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - 1. áp dụng ISO ở một số nước - 2. Khảo sát thực tế về khả năng áp dụng ISO 9000 trong xây dựng ở Việt Nam - III. Kiến nghị về việc áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - 1. Các kiến nghị đối với cơ quan quản lý - 2. Các kiến nghị đối với cơ sở sản xuất - 3. Kiến nghị về quản lý chất lượng bằng hệ thống các tiêu chuẩn, qui trình trong xây dựng. - Kết luận - Phụ lục: - - Một số khái niệm cơ bản - - Nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng hệ thống chất lượng - - Các cơ quan chứng nhận và việc công nhận các cơ quan chứng nhận

  Số trang: 0

 • Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tác giả: Ngô Văn Cầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-12/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tác giả: Ngô Văn Cầu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khái niệm về dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao:- 1. Giới thiệu chung - 2. Mô tả sản phẩm- 3. Sơ đồ cách lắp dựng và tháo dỡ - 4. Mô tả sơ lược các nguyên công của dây chuyền chế tạo cốp pha chất lượng cao - 5. Sơ đồ công nghệ và bố trí thiết bị của dây chuyền - Chương II: Thiết kế và chế tạo dây chuyền - A. Cán phôi: 1. Chọn phôi cán - 2. Thông số cơ bản của trục cán - 3. Nhiệt độ cán - 4. Tính toán các thông số cơ bản đặc trưng cho quá trình cán - 5. Lực cán , mômen cán, công suất động cơ vfa năng lực cán - B. Nắn phôi (tinh) 1. Khái niệm - 2. Máy nắn phôi - 3. Phân tích hiệu quả - C. Gia công cơ khí,lắp ghép - 1. Cắt - 2. Đột, dập - 3. Chế tạo ácc chi tiết phụ - 4. Gá hàn - 5. Sơn nhúng - 6. Khan - 7. Ghép gỗ và tán rivê - 8. Hoàn thiện, KCS và nhập kho thành phẩm - Chương III: Hiệu quả kinh tế - Chương IV : kết luận và kiến nghị hướng phát triển của đề tài -

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tác giả: Nguyễn Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch Đô thị Nông thôn - Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tác giả: Nguyễn Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Chỉ dẫn về nội dung và tình tự lập, thực hiện và quản lý dự án phát triển công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn - Phần thứ nhất: Những điều cần biết khi tổ chức huy động các nguồn lực đóng góp của địa phương vào mục đích đầu tư nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng nông thôn (cấp xã) là gì ?- Phần thứ hai: Nội dung của các hoạt động cụ thể từ khi vận động để hình thành dự án đến tổ chức thựuc hiện dự án ? - Phần thứ ba: Những hướng dẫn chi tiết về lập dự án khả thi và điều hành công việc trong thực hiện dự án thi công xây lắp - Phần thứ tư: Hướng dẫn thể thức và trình tự chọn thầu

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tác giả: Nguyễn Lê Minh
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tác giả: Nguyễn Lê Minh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - 2. Tình hình nghiên cứu chế tạo máy cắt gạch tự động trong và ngoài nước - 3. Lựa chọn phương án - 4. Chạy thử -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu;- 2. Tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất gạch trong nước và trên thế giới; - 3. Xác định các thông số và kết cấu của các thiết bị trong dây chuyền gia công và tạo hình nhà máy gạch; - 4. Phần chạy thử; - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-5/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Nghiên cứu sơ khởi: - 1. Giới thiệu chung- 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng và các đơn vị thành viên - 3. Hiện trạng sử dụng thông tin trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty - II. Mô tả hệ thống tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng - 1. Nguyên tắc tổ chức và điều hành - 2. Các đơn vị thành viên - 3. Các phòng ban chức năng của Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 4. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 5. Mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng - 6. Các luận cứ , lý do dẫn đên xây dựng công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - 7. Định hướng về đổi mới và phát triển công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - III. Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu- 1. Các yêu cầu và mục tiêu - 2. Thiết kế mô hình hệ thống thông tin - 3. Các cơ sở dữ liệu - 4. Mô tả chi tiết các cơ sở dữ liệu - 5. các chương trình phục vụ trong mạng - 6. Quy định khai thác, xử lý và cung cấp dịch vụ thông tin - 7. Phương hướng phát triển các phần mềm và CSDL đến năm 2000 - IV. Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng về CNTT - 1. Mục đích, chức năng và các nguyên tắc thiết kế hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 2.Quy trình theíet kế hệ thống cơ sở hạ tầng - 3. Thiết kế mạng cơ sở hạ tầng - V. Chương trình và nội dung đào tạo cho các đối tượng tham gia dự án

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Tình hình chế tạo và sử dụng bơm hút chân không cho máy nhào đùn trong và ngoài nước - 3. Quá trình nghiên cứu, thiết kế bơm hút chân không:- - Giai đoạn nghiên cứu - - Giai đoạn thiết kế - - Giai đoạn chế thử - 4. Kết quả chạy thử - 5. Kết luận và triển vọng đề tài -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Các loại dụng cụ thường dùng - 2. Xác định và kiểm tra đường thẳng đứng, nằm ngang, góc vuông

  Số trang: 0