Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam. (KQNC.2268)

  Tác giả: Vũ Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam. (KQNC.2268)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 60-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài

  Đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư để Bộ Xây dựng tham khảo trong quá trình soạn thảo, ban hành chính sách; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

  Số trang: 103

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng. (KQNC.2267)

  Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng. (KQNC.2267)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 56-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu:

  - Tìm hiểu cơ sở lý luận về quản lý xây dựng nhà tạm, quản lý chi phí nhà tạm.
  - Đánh giá thực trạng điều kiện ở công nhân xây dựng tại một số công trình, đưa ra những nguyên nhân của thực trạng.
  - Thu thập dữ liệu đánh giá lại mối quan hệ giữa chi phí xây dựng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công để xem xét xem quy định về chi phí cho nhà tạm như vậy liệu có còn phù hợp, đảm bảo việc tính toán chi phí đầu vào hợp lý và tương thích với đầu ra là chỗ ở có chất lượng tốt hơn cho công nhân.
  - Nghiên cứu tham khảo quy định của tổ chức nước ngoài về vấn đề nhà ở tại hiện trường cho công nhân.
  - Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao điều kiện ở cho công nhân tham gia thi công xây dựng.

  Số trang: 185

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh. (KQNC.2266)

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh. (KQNC.2266)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 66-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu Suất vốn đầu tư xây dựng của một số công trình xây dựng dân dụng (Công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thêm vào hệ thống công cụ chỉ tiêu phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Số trang: 177

 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam. (KQNC.2265)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam. (KQNC.2265)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ35-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các cơ sở lý luận và thực trạng làm cơ sở cho việc xây dựng Hướng dẫn ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (cụ thể cho công trình giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam. Hướng dẫn phải đảm bảo làm rõ được một số nội dung sau để có thể triển khai áp dụng BIM trong các công trình nêu trên:
  (1) các chỉ dẫn chung về mô hình hóa thông tin
  (2) cách phân loại bộ phận công trình và mức độ chi tiết
  (3) định dạng trao đổi dữ liệu

  Số trang: 131

 • Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. (KQNC.2264)

  Tác giả: Vũ Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. (KQNC.2264)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD63-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài:
  Giới thiệu và giúp cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu nắm bắt được kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn, những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

  Số trang: 115

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí tư vấn đáp ứng yêu cầu hội nhập. (KQNC.2263)

  Tác giả: Hoàng Xuân Hiệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí tư vấn đáp ứng yêu cầu hội nhập. (KQNC.2263)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 61-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Xuân Hiệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng;
  - Nghiên cứu thực trạng chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng;
  - Nghiên cứu, lược khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc xác định chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng; 
  - Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng.

  Số trang: 107

 • Nghiên cứu xây dựng một số định mức dự toán dịch vụ quản lý vận hành nhà ở thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước. (KQNC.2256)

  Tác giả: Đinh Hữu Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng một số định mức dự toán dịch vụ quản lý vận hành nhà ở thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước. (KQNC.2256)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD59-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Hữu Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu xây dựng một số ĐMDT dịch vụ QLVH nhà ở thuộc trách nhiệm QLVH của nhà nước nhằm tạo công cụ phục vụ cho việc xác định chi phí công tác này, thông qua các nhiệm vụ cụ thể sau:
  - Tổng kết những vấn đề chung về nhà ở và quản lý, sử dụng  nhà ở;
  - Làm rõ thực trạng các quỹ nhà ở thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước hiện nay, công tác quản lý và những khó khăn trong việc xác định và quản lý chi phí QLVH đối với các quỹ nhà này;
  - Thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và thực hiện việc tính toán, xác định ĐMDT đối với một số công tác QLVH nhà ở thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước.

  Số trang: 87

 • Nghiên cứu rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác xây dựng sử dụng vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng. (KQNC.2257)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác xây dựng sử dụng vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng. (KQNC.2257)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 40-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Khắc phục một số bất cập, tồn tại của các định mức dự toán sử dụng vật liệu không nung đã được công bố để sửa đổi cho phù hợp yêu cầu kỹ thuật và thực tế thi công xây dựng.
  - Bổ sung định mức dự toán công tác sử dụng vật liệu và cấu kiện không nung chưa có định mức được Nhà nước công bố nhằm hoàn thiện công cụ phục vụ xác định chi phí xây dựng công trình có sử dụng vật liệu không nung góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng loại vật liệu này.

  Số trang: 203

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo hình thức đối tác công tư (PPP). (KQNC.2258)

  Tác giả: Lê Văn Long - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo hình thức đối tác công tư (PPP). (KQNC.2258)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD03-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Long - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài

  Nhiệm vụ triển khai, thực hiện đề tài nhằm đạt được các mục tiêu chủ yếu như sau: Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng của lĩnh vực trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất nội dung và dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định tiêu chí đánh giá, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

  Số trang: 151

 • Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng suất lao động ngành xây dựng. (KQNC.2259)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng suất lao động ngành xây dựng. (KQNC.2259)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 01-15

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài:
  Kết hợp lý luận với thực tế khách quan để phân tích, đánh giá thực trạng yếu kém về NSLĐ trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng, tác động của cơ chế, chính sách và các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tới NSLĐ của ngành Xây dựng.Trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, mục tiêu phát triển ngành Xây dựng, NSLĐ của toàn ngành, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm nâng cao NSLĐ ngành Xây dựng tới năm 2020 và các năm tiếp theo.

  Số trang: 139

 • Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản tác động đến sự biến động của thị trường bất động sản làm cơ sở nâng cao công tác dự báo và điều hành, quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam. (KQNC.2260)

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản tác động đến sự biến động của thị trường bất động sản làm cơ sở nâng cao công tác dự báo và điều hành, quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam. (KQNC.2260)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 02-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài
  - Xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới thị trường bất động sản.
  - Nghiên cứu, đánh giá được mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố cơ bản tác động đến sự biến động của thị trường bất động sản.
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao công tác dự báo và điều hành, quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam trên cơ sở đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố tới sự biến động của thị trường BĐS nêu trên.

  Số trang: 128

 • Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức dự toán công tác bảo trì một số loại công trình xây dựng làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí bảo trì công trình. (KQNC.2261)

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức dự toán công tác bảo trì một số loại công trình xây dựng làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí bảo trì công trình. (KQNC.2261)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 05-15

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Nghiên cứu cơ sở, phương pháp luận để xây dựng định mức dự toán bảo trì công trình xây dựng phù hợp với các loại hình công trình theo quy định.
  - Đề xuất phương pháp xây dựng định mức bảo trì một số loại công trình xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  - Áp dụng phương pháp xây dựng định mức bảo trì để xây dựng định mức dự toán một số công tác bảo trì đối với một số loại hình công trình xây dựng.

  Số trang: 96

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng định mức xây dựng công trình hàng không. (KQNC.2262)

  Tác giả: Trần Ngọc Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng định mức xây dựng công trình hàng không. (KQNC.2262)

  Tiêu đề phụ: Mã số RD17-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Ngọc Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài:
  Thông qua số liệu điều tra, thống kê, tổng hợp các loại định mức dự toán đã được sử dụng trong các công trình xây dựng ở các sân bay trên cả nước, phân tích, nghiên cứu đề xuất đưa ra danh mục các định mức dự toán còn thiếu, và xây dựng bổ sung một số định mức dự toán nằm trong giới hạn về thời gian và kinh phí được cấp để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét công bố làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  Số trang: 83

 • Nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước. (KQNC.2254)

  Tác giả: Nguyễn Thế Quân – Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước. (KQNC.2254)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD57-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thế Quân – Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng 
  - Tìm hiểu kinh nghiệm thế giới về các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng phân theo các quan điểm đầu tư
  - Làm rõ thực trạng sử dụng các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam phân theo loại dự án
  - Làm rõ khả năng áp dụng, thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng được sử dụng phổ biến trên thế giới
  trong điều kiện các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam
  - Vận dụng, bổ sung các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước phù hợp với điều kiện Việt Nam
  - Xây dựng các phương pháp đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án phục vụ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước theo yêu cầu của Luật Xây dựng
  - Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng các phương pháp được để xuất để đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước phù hợp điều kiện Việt Nam.

  Số trang: 177

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy quấn rác tự động. (KQNC.2255)

  Tác giả: Lưu Đức Thạch – Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy quấn rác tự động. (KQNC.2255)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD35-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Thạch – Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài
  - Nghiên cứu tổng quan về các loại máy quấn kiện rác, đề xuất một loại máy quấn kiện rác phù hợp với đặc điểm rác thải tại Việt Nam có khả năng tích hợp với dây chuyền sàng - ép - quấn hiện có theo phương pháp xử lý rác bằng cách chôn lấp.
  - Xây dựng cơ sở lý thuyết phục vụ việc tính toán và thiết kế máy quấn kiện.
  - Thiết kế, chế tạo 01 máy quấn kiện rác kiểu ngang năng suất 30 kiện/giờ.

  Số trang: 129