Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát thực trạng thu thập và chất lượng thông tin thống kê ngành xây dựng (KQNC.2243)

  Tác giả: Đàm Đức Biên
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng thu thập và chất lượng thông tin thống kê ngành xây dựng (KQNC.2243)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đàm Đức Biên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 62

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển dô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý (KQNC.2242)

  Tác giả: Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển dô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý (KQNC.2242)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý, đè xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh;
  + Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh phù hợp

  Số trang: 230

 • Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành xây dựng (KQNC.2241)

  Tác giả: Đỗ Tố Quyên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành xây dựng (KQNC.2241)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tố Quyên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu  hiện nay đang là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa như một văn bản hướng dẫn nghiệp vụ xác định giá trị tài liệu chuyên ngành, có tính thống nhất đối với tài liệu của ngành, từ cơ quan chủ quản đến các đơn vị cấp dưới. Các cơ quan trong ngành sẽ căn cứ vào bảng thời hạn bảo quản này để xác định thời hạn bảo quản phù hợp cho các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành hình thành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Thông qua đó sẽ tránh được tình trạng xác định giá trị tài liệu theo cảm tính, và tránh được tình trạng tiêu hủy tài liệu tùy tiện làm tổn hại đến tài liệu lưu trữ quốc gia. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành xây dựng làm tài liệu tham khảo, ứng dụng trong thực tế công tác của ngành.

  Số trang: 107

 • Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng mô hình thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. (KQNC.2240)

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng mô hình thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. (KQNC.2240)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 50-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xây dựng bộ công cụ đánh giá phù hợp với tiêu chí đánh giá sản phẩm vật liệu xây dựng xanh ứng dụng cho sản phẩm xi măng và sứ vệ sinh
  - Đề xuất thông tư hướng dẫn đánh giá chứng nhận sản phẩm, vật liệu xây dựng xanh

  Số trang: 63

 • Hướng dẫn thiết kế nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam. (KQNC.2201)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam. (KQNC.2201)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 29-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 150

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà – Tỉnh Yên Bái đến năm 2040 (KQNC.2202)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà – Tỉnh Yên Bái đến năm 2040 (KQNC.2202)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 32

 • Xây dựng tiêu chí, chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng. (KQNC.2203)

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tiêu chí, chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng. (KQNC.2203)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 20-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Xây dựng tiêu chí và quy trình dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm làm vật liệu bao che bên ngoài công trình bao gồm kính và vật liệu tường, mái công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

  Số trang: 114

 • Nghiên cứu rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. (KQNC.2204)

  Tác giả: Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. (KQNC.2204)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K04-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 166

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn công nghệ neo bầu lớn để chống đỡ khi thi công hố móng nhà trong điều kiện phức tạp (KQNC.2205)

  Tác giả: Trần Hồng Thụ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ - Đại học Kiến trúc HNh.
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn công nghệ neo bầu lớn để chống đỡ khi thi công hố móng nhà trong điều kiện phức tạp (KQNC.2205)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hồng Thụ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Tổng quan ứng dụng công nghệ neu bầu lớn trong xây dựng hố móng công trình xây dựng dân dụng
  - Xây dựng CSKH ứng dụng công nghệ neo bầu lớn kết hợp với các giải pháp tường cừ để thi công hố móng
  - Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật công nghệ neo bầu lớn thi công hố móng

  Số trang: 146

 • Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý vận hành hệ thống cơ – điện (M&E – Mechanical & Electrical) sử dụng công nghệ BIM (Building information modelling) kết hợp với AR (Augmented Reality). (KQNC.2206)

  Tác giả: Trần Anh Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: h.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý vận hành hệ thống cơ – điện (M&E – Mechanical & Electrical) sử dụng công nghệ BIM (Building information modelling) kết hợp với AR (Augmented Reality). (KQNC.2206)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD31-18.

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Anh Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 165

 • Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2207)

  Tác giả: Lê Anh Dũng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2207)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Dũng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang trở thành đô thị chuyên ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, phát triển nhà ở trong vùng Thủ đô Hà Nội.
  - Xây dựng chiến lược phát triển, định hướng không gian, phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị. Phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang trở thành đô thị loại II vào năm 2040, phát triển theo hướng bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.
  - Làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch; hoạch định các chính sách phát triển và thu hút đầu tư.

  Số trang: 178

 • Xây dựng bộ dữ liệu phát thải KNK của ngành xây dựng cho đô thị, tòa nhà, chất thải rắn, một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng lộ trình giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2025, 2030 (KQNC.2209)

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cổ phần tư vấn EPRO
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng bộ dữ liệu phát thải KNK của ngành xây dựng cho đô thị, tòa nhà, chất thải rắn, một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng lộ trình giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2025, 2030 (KQNC.2209)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải KNK làm cơ sở giám sát, đề xuất mục tiêu giảm phát thải trong các quy hoạch ngành xây dựng
  - Xây dựng CSDL phát thải KNK làm cơ sở hướng dẫn các bên liên quan tiếp tục duy trì, theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ phát thải của các lĩnh vực, cũng như tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình, chiến lược về tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương.

  Số trang: 193

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng. (KQNC.2211)

  Tác giả: Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng. (KQNC.2211)

  Tiêu đề phụ: Mã số RD 09-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Thông qua việc phổ biến các văn bản QPPL và những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh với mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững cho 2 nhóm đối tượng:
  + Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng;
  + Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng

  Số trang: 256

 • Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập hướng dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy”. (KQNC.2212)

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập hướng dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy”. (KQNC.2212)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD51-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu tổng quan các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và phương pháp thiết kế kết cấu thép đảm bảo an toàn cháy.
  - Biên soạn Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam. Phần nào Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thì tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài

  Số trang: 164

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G (KQNC.2213)

  Tác giả: Vũ Quốc Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G (KQNC.2213)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 42-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Quốc Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài;
  - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G có xét đến điều kiện thực tế ở Việt Nam.
  - Đưa ra được quy trình tính toán tháp và trụ thép, đồng thời rút ra những kết luận, kiến nghị và khuyến cáo việc áp dụng tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G trong tính toán tháp và trụ thép ở Việt Nam
  - Xây dựng hướng dẫn dựa  trên tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G  và tham khảo các tiêu chuẩn trong nước như TCVN 5575:2012 "Tiêu chuẩn thiết kế", TCVN 2137:1995 "Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế" và các tiêu chuẩn có liên quan.

  Số trang: 219