Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan,Tập bản vẽ hiện trạng

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan,Tập bản vẽ hiện trạng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Điều tra tình hình đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện trong phạm vi toàn quốc và tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện tại Hà Nội và 3 tỉnh thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam (Lào Cai, Quảng Nam, Cần Thơ.
  2.Nghiên cứu đề xuất Mô hình thiết kế trụ sở cơ quan HĐND–UBND thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV.
  3.Tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu về mô hình hợp lý đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở cơ quan thuộc HĐND–UBND cấp tỉnh, quận (huyện) thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan,Phụ lục 2

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan,Phụ lục 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Điều tra tình hình đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện trong phạm vi toàn quốc và tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện tại Hà Nội và 3 tỉnh thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam (Lào Cai, Quảng Nam, Cần Thơ.
  2.Nghiên cứu đề xuất Mô hình thiết kế trụ sở cơ quan HĐND–UBND thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV.
  3.Tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu về mô hình hợp lý đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở cơ quan thuộc HĐND–UBND cấp tỉnh, quận (huyện) thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan,Phụ lục 1

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan,Phụ lục 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Điều tra tình hình đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện trong phạm vi toàn quốc và tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện tại Hà Nội và 3 tỉnh thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam (Lào Cai, Quảng Nam, Cần Thơ.
  2.Nghiên cứu đề xuất Mô hình thiết kế trụ sở cơ quan HĐND–UBND thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV.
  3.Tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu về mô hình hợp lý đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở cơ quan thuộc HĐND–UBND cấp tỉnh, quận (huyện) thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quận - huyện thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá xây dựng công trình trụ sở cơ quan

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Trần Đạt,Phạm Thuý Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Điều tra tình hình đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện trong phạm vi toàn quốc và tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, quận, huyện tại Hà Nội và 3 tỉnh thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam (Lào Cai, Quảng Nam, Cần Thơ.
  2.Nghiên cứu đề xuất Mô hình thiết kế trụ sở cơ quan HĐND–UBND thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV.
  3.Tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu về mô hình hợp lý đầu tư xây dựng và sử dụng trụ sở cơ quan thuộc HĐND–UBND cấp tỉnh, quận (huyện) thích hợp cho các đô thị loại I và II; III và IV

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý và phát triển cây xanh trong các đô thị...Đề xuất các chính sách quản lý và phát triển trong lĩnh vực cây xanh đô thị

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Đặng Anh Thư
  Nhà xuất bản: Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý và phát triển cây xanh trong các đô thị...Đề xuất các chính sách quản lý và phát triển trong lĩnh vực cây xanh đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý và phát triển cây xanh trong các đô thị...Đề xuất các chính sách quản lý và phát triển trong lĩnh vực cây xanh đô thị

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Đặng Anh Thư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Lựa chọn mẫu điều tra và nội dung điều tra công tác quản lý và phát triển cây xanh ở các đô thị.
  - Chương II: Đánh giá về thực trạng quản lý và phát triển cây xanh đô thị. Kinh nghiệm tại một số nước trên thế giới.
  - Chương III: Đề xuất về nội dung hướng dẫn quản lý và phát triển cây xanh đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều tra cơ bản hiện trạng sử dụng kỹ sư xây dựng tốt nghiệp từ năm 1990 đến năm 2000. Đề xuất định hướng đào tạo kỹ sư xây dựng

  Tác giả: Vương Văn Thành,Bùi Mạnh Hùng,Nguyễn Trọng Phượng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra cơ bản hiện trạng sử dụng kỹ sư xây dựng tốt nghiệp từ năm 1990 đến năm 2000. Đề xuất định hướng đào tạo kỹ sư xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra cơ bản hiện trạng sử dụng kỹ sư xây dựng tốt nghiệp từ năm 1990 đến năm 2000. Đề xuất định hướng đào tạo kỹ sư xây dựng

  Tác giả: Vương Văn Thành,Bùi Mạnh Hùng,Nguyễn Trọng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần I: Điều tra khảo sát: Chương 1: Quá trình phát triển đào tạo và sử dụng kỹ sư xây dựng ở Việt Nam; Chương 2: Phương pháp điều tra khảo sát; Chương 3: Xử lý phân tích kết quả điều tra khảo sát về hiện trạng sử dụng và đào tạo kỹ sư xây dựng;Chương 4: Đánh giá hiện trạng sử dụng và đào tạo kỹ sư xây dựng qua phiếu điều tra khảo sát.
  - Phần II: Định hướng đào tạo kỹ sư xây dựng: Chương 1: Những dữ liệu cơ bản làm cơ sở cho công tác định hướng đào tạo kỹ sư xây dựng; Chương 2: Định hướng đào tạo kỹ sư xây dựng ở Việt Nam;Chương 3: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát hiện trạng phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong nhà ở cao tầng và đề xuất giải pháp kiến trúc, kỹ thuật thích hợp với điều kiện Việt Nam

  Tác giả: Đặng Đức Quang,Bùi Mạnh Hùng,Nguyễn Trọng Phượng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát hiện trạng phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong nhà ở cao tầng và đề xuất giải pháp kiến trúc, kỹ thuật thích hợp với điều kiện Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát hiện trạng phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong nhà ở cao tầng và đề xuất giải pháp kiến trúc, kỹ thuật thích hợp với điều kiện Việt Nam

  Tác giả: Đặng Đức Quang,Bùi Mạnh Hùng,Nguyễn Trọng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương 1: Công tác điều tra khảo sát.
  - Chương 2: Tổng hợp kết quả điều tra.
  - Chương 3: Đánh giá chung về hiện trạng phòng chống cháy nổ trong nhà ở cao tầng xây dựng tại Việt Nam.
  - Chương 4: Một số đề xuất về giải pháp kiến trúc, kỹ thuật về phòng chống cháy nổ trong nhà cao tầng thích hợp với điều kiện Việt Nam.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2005

  Tác giả: Thái Duy Sâm,Ngô Xuân Quỳ,Trần Thanh Quang
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu xây dựng năm 2005

  Tác giả: Thái Duy Sâm,Ngô Xuân Quỳ,Trần Thanh Quang

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Kiểm tra công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở một số cơ sở sản xuất VLXD.
  - Kiểm tra, giám định chất lượng sản phẩm một số cơ sở sản xuất VLXD.
  - Tổng hợp tình hình chất lượng vật liệu xây dựng năm 2005.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều tra đánh giá hiện trạng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng-xi măng ở nước ta và xác định lộ trình cải tạo công nghệ, xử lý môi trường nhằm thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tường Chính phủ

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra đánh giá hiện trạng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng-xi măng ở nước ta và xác định lộ trình cải tạo công nghệ, xử lý môi trường nhằm thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tường Chính phủ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra đánh giá hiện trạng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng-xi măng ở nước ta và xác định lộ trình cải tạo công nghệ, xử lý môi trường nhằm thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tường Chính phủ

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Hiện trạng sản xuất và môi trường của các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng ở Việt Nam.
  Phần thứ hai: Lộ trình cải tạo công nghệ, xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng ở Việt Nam.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng tổ chức và năng lực các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước phục vụ việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

  Tác giả: Lê Xuân Việt,Nguyễn Như Hà,Trần Thị Anh Vân
  Nhà xuất bản: Vụ Tổ chức cán bộ - BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng tổ chức và năng lực các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước phục vụ việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng tổ chức và năng lực các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước phục vụ việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

  Tác giả: Lê Xuân Việt,Nguyễn Như Hà,Trần Thị Anh Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Thực trạng cấp nước đô thị.
  ·Chương II: Thực trạng thoát nước đô thị.
  ·Chương III: Thực trạng tổ chức và năng lực hoạt động của các DNNN thuộc lĩnh vực cấp thoát nước.
  ·Chương IV: Phương án đổi mới tổ chức quản lý và cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Điều tra đánh giá thực trạng tình hình quản lý và thực hiện chi phí cho công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng định mức chi phí cho công tác này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách

  Tác giả: Lê Văn Cư,Nguyễn Anh Khoa,Hoàng Xuân Hiệp
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra đánh giá thực trạng tình hình quản lý và thực hiện chi phí cho công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng định mức chi phí cho công tác này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra đánh giá thực trạng tình hình quản lý và thực hiện chi phí cho công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng định mức chi phí cho công tác này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách

  Tác giả: Lê Văn Cư,Nguyễn Anh Khoa,Hoàng Xuân Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lựa chọn tiêu thức và đối tượng điều tra.
  Chương II: Thực trạng quản lý chi phí nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô hị.
  Chương III: Xác lập định mức nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
  Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều tra toàn diện thực trạng năng lực các doanh nghiệp xây lắp, tư vấn, khảo sát, thiết kế ngành Xây dựng trong phạm vi toàn quốc phục vụ cho việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà Nước, tổ chức lại sản xuất ngành Xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trườn

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thị Anh Vân,Nguyễn Văn Khánh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra toàn diện thực trạng năng lực các doanh nghiệp xây lắp, tư vấn, khảo sát, thiết kế ngành Xây dựng trong phạm vi toàn quốc phục vụ cho việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà Nước, tổ chức lại sản xuất ngành Xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trườn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra toàn diện thực trạng năng lực các doanh nghiệp xây lắp, tư vấn, khảo sát, thiết kế ngành Xây dựng trong phạm vi toàn quốc phục vụ cho việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà Nước, tổ chức lại sản xuất ngành Xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trườn

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thị Anh Vân,Nguyễn Văn Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng năng lực hoạt động của các doanh nghiệp ngành Xây dựng trong những năm qua (chủ yếu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn xây dựng); Đồng thời vận dụng quan điểm phát triển DN thuộc các thành phần kinh tế của Đảng theo tinh thần Hội nghị TW 3 - khoá IX, dự án nêu lên một số kiến nghị về tổ chức sắp xếp DNNN, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tổ chức lại sản xuất ngành Xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Số trang: 0

 • Điều tra đánh giá thực trạng tình hình quản lý chi phí nước sạch của một số đô thị lớn ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm quản lý tốt hơn chi phí sản xuất nước sạch phục vụ việc định giá cung cấp nước sạch cho các đô thị này

  Tác giả: Lê Văn Cư,Phạm Văn Khánh,Vũ Hồng Hoa
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra đánh giá thực trạng tình hình quản lý chi phí nước sạch của một số đô thị lớn ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm quản lý tốt hơn chi phí sản xuất nước sạch phục vụ việc định giá cung cấp nước sạch cho các đô thị này

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra đánh giá thực trạng tình hình quản lý chi phí nước sạch của một số đô thị lớn ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm quản lý tốt hơn chi phí sản xuất nước sạch phục vụ việc định giá cung cấp nước sạch cho các đô thị này

  Tác giả: Lê Văn Cư,Phạm Văn Khánh,Vũ Hồng Hoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý chi phí sản xuất nước sạch ở đô thị để phát hiện những bất cập, tồn tại trong việc quản lý chi phí sản xuất nước sạch ở đô thị.
  - Đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại trong quản lý chi phí sản xuất nước sạch ở đô thị

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp sử dụng có hiệu quả quỹ nhà này

  Tác giả: Trịnh Huy Thục,Vũ Mạnh Cường,Lý Thanh Hoa
  Nhà xuất bản: Cục quản lý nhà - BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp sử dụng có hiệu quả quỹ nhà này

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp sử dụng có hiệu quả quỹ nhà này

  Tác giả: Trịnh Huy Thục,Vũ Mạnh Cường,Lý Thanh Hoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Từ kết quả đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, dự án sẽ đề xuất một số giải pháp để khắc phục những tồn tại, hoàn thiện cơ chế quản lý và đề xuất các biện pháp sử dụng có hiệu quả quỹ nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại hai thành phố này

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát thực trạng cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở, giấy chứng nhận QSH công trình XD tại Hà Nội và TP.HCM. Đề xuất các nội dung để làm cơ sở ban hành chính sách cấp giấy chứng nhận nhằm tạo điều kiện cho các chủ sở hữu có đủ điều kiện thực hiện q

  Tác giả: Trịnh Huy Thục,Vũ Mạnh Cường,Nguyễn Mạnh Khởi
  Nhà xuất bản: Cục quản lý nhà - BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát thực trạng cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở, giấy chứng nhận QSH công trình XD tại Hà Nội và TP.HCM. Đề xuất các nội dung để làm cơ sở ban hành chính sách cấp giấy chứng nhận nhằm tạo điều kiện cho các chủ sở hữu có đủ điều kiện thực hiện q

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát thực trạng cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở, giấy chứng nhận QSH công trình XD tại Hà Nội và TP.HCM. Đề xuất các nội dung để làm cơ sở ban hành chính sách cấp giấy chứng nhận nhằm tạo điều kiện cho các chủ sở hữu có đủ điều kiện thực hiện q

  Tác giả: Trịnh Huy Thục,Vũ Mạnh Cường,Nguyễn Mạnh Khởi

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Từ kết quả đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dự án sẽ đề xuất các nội dung để làm cơ sở ban hành Nghị định của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn Nghị định này

  Số trang: 0