Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trần Thị Hường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trần Thị Hường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những yêu cầu bức bách về quản lý chất thải rắn- II. Các biện pháp xử lý chất thải rắn đô thị và khả năng áp dụng ở nước ta- 1- Giảm thiểu chất thải rắn- 2- Tái sử dụng, tái chế- 3- Xử lý chất thải rắn- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng biến đổi khí hậu và các vấn đề cần quan tâm- II. Một số công nghệ xây dựng theo CDM và hạn chế ảnh hưởng biến đổi khí hậu- 1- Thiết kế xây dựng công trình có hiệu suất năng lượng- 2- Công nghệ sử dụng khí Metan từ các bãi chôn lấp rác để tạo năng lượng- 3- Hệ thống làm lạnh không sử dụng CFC- 4- Tận dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo- 5- Công nghệ tái chế tạo năng lượng.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Thị Kim Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Thị Kim Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Diễn biến về khối lượng phát sinh và thành phần chất thải rắn- II. Các vấn đề trong quản lý chất thải rắn đô thị ở Việt Nam- III. Kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn đô thị trong thời gian tới- - Về kỹ thuật- - Về chính sách- - Nâng cao nhận thức về môi trường cho nhân dân- - Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-9/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp dự báo môi trường- II. Kết quả dự báo môi trường- 1- Dự báo về môi trường nước Hà Nội- 2- Dự báo về môi trường không khí - 3- Dự báo chất thải rắn ở Hà Nội đến năm 2020- 4- Dự báo mức ồn giao thông Hà Nội đến năm 2020- 5- Dự báo tình hình ô nhiễm môi trường lao động công nghiệp Hà Nội đến năm 2020- 6- Dự báo diễn biến trạng thái các khu nhà `ổ chuột` ở Hà Nội đến năm 2020- III. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội trong giai đoạn hiện đại hoá và công nghiệp hoá đến năm 2020- 1- Chính sách bảo vệ môi trường và phát triển TP Hà Nội bền vững- 2- Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí và giảm tiếng ồn đối với TP Hà Nội- 3- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt ở TP Hà Nội- 4- Những giải pháp chủ yếu chống ô nhiễm môi trường bởi chất thải rắn của thành phố - 5- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động- 6- Kiến nghị chương trình monitoring môi trường TP Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp dự báo môi trường- II. Kết quả dự báo môi trường- 1- Dự báo về môi trường nước Hà Nội- 2- Dự báo về môi trường không khí - 3- Dự báo chất thải rắn ở Hà Nội đến năm 2020- 4- Dự báo mức ồn giao thông Hà Nội đến năm 2020- 5- Dự báo tình hình ô nhiễm môi trường lao động công nghiệp Hà Nội đến năm 2020- 6- Dự báo diễn biến trạng thái các khu nhà `ổ chuột` ở Hà Nội đến năm 2020- III. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội trong giai đoạn hiện đại hoá và công nghiệp hoá đến năm 2020- 1- Chính sách bảo vệ môi trường và phát triển TP Hà Nội bền vững- 2- Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí và giảm tiếng ồn đối với TP Hà Nội- 3- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt ở TP Hà Nội- 4- Những giải pháp chủ yếu chống ô nhiễm môi trường bởi chất thải rắn của thành phố - 5- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động- 6- Kiến nghị chương trình monitoring môi trường TP Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về chung cư tại TP Hồ Chí Minh- 2. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản lý.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Quỹ nhà ở trên địa bàn Hà Nội- 2. Thực trạng quỹ nhà và tình hình quản lý sử dụng- 3. Công tác sửa chữa, bảo trì phát triển quỹ nhà ở trong những năm qua và giải pháp trong thời gian tới- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Xuân chính, Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Xuân chính, Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thực trạng về chất lượng nhà chung cư nhiều tầng- - Các nét đặc trưng của nhà chung cư ở Việt Nam- - Hiện trạng chất lượng kết cấu - - Hiện trạng chất lượng môi trường- 3. Điều tra xã hội học- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tác giả: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN
  Nhà xuất bản: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tác giả: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  I. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc: Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc; Doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc hiện nay; Những khó khăn vướng mắc trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước .
  II. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc): Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc; Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Đài Loan (Trung Quốc)

  Số trang: 0

 • Ứng dụng và phát triển công nghệ tự động trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ và thiết bị công nghiệp tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Tác giả: Trần Việt Hùng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - Bộ Công nghiệp
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng và phát triển công nghệ tự động trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ và thiết bị công nghiệp tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng và phát triển công nghệ tự động trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ và thiết bị công nghiệp tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Tác giả: Trần Việt Hùng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan về dự án đầu tư chiều sâu của Công ty Cơ khí Hà Nội- II. Những kết quả của việc ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá tại Công ty Cơ khí Hà Nội - III. Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tác giả: Võ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tác giả: Võ Kim Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Báo cáo kết quả khảo sát về công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng tại LB Nga- II. Nghiên cứu, phân tích Bộ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của LB Nga- 1/ Tổng quan về cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành hoạt động tiêu chuẩn hoá xây dựng ở LB Nga- 2/ Tổng quan về hệ thống văn bản pháp quy và tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga phục vụ công tác quản lý các hoạt động xây dựng- 3/ Cơ cấu, quy trình biên soạn Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga - 4/ Phân tích Bộ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Liên bang Nga -< Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị Việt Nam. Mã số: RD-16

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc- BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị Việt Nam. Mã số: RD-16

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị Việt Nam. Mã số: RD-16

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần I: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị ở một số nước trên thế giới và Việt Nam- Chương I: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị ở một số nước trên thế giới - Chương II: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị lớn ở Việt Nam- - Phần II: Hướng dẫn thiết kế tượng đài trong quy hoạch đô thị Việt Nam- I. Các yêu cầu chung trong công tác thiết kế tượng đài - II. Yêu cầu về quy hoạch hệ thống tượng đài trong tổng thể đô thị- III. Hướng dẫn thiết kế tượng đài trong bố cục không gian đô thị- IV: Hướng dẫn quy trình tổ chức thiết kế tượng đài - V: Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu sáng tác tác phẩm tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị - VI: Hướng dẫn phương pháp theo dõi thi công, quản lý tượng đài trong quá trình xây dựng- VII: Đề xuất chung về mặt quản lý xây dựng tượng đài trong sự phát triển đô thị hiện nay và trong tương lai- VIII: Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn- BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Cơ sở khoa học- III. Đánh giá khái quát tính xã hội- vai trò của cộng đồng trong quá trình lập và thực hiện các đồ án quy hoạch hiện nay- IV: Các bài học kinh nghiệm- V: Đánh giá hiệu quả ứng dụng thực tế quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - VI: Xây dựng mô hình ứng dụng- VII: Dự thảo hướng dẫn thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá- VIII: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Chiến lược bảo vệ môi trường xây dựng đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược bảo vệ môi trường xây dựng đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược bảo vệ môi trường xây dựng đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Căn cứ xây dựng chiến lược - - Chương II: Hiện trạng môi trường xây dựng ở Việt nam và một số bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN và Trung Quốc- II.1. Hiện trạng môi trường xây dựng ở đô thị và khu công nghiệp - II.2. Hiện trạng môi trường ở các cơ sở sản xuất ngành xây dựng - II.3. Hiện trạng môi trường ở khu dân cư nông thôn, làng nghề truyền thống- II.4. Tình hình chung về quản lý môi trường xây dựng - II.5. Một số bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN và Trung Quốc- - Chương III: Quan điểm và mục tiêu của chiến lược - - Chương IV: Nội dung của chiến lược- - Chương V: Các giải pháp thực hiện chiến lược - - Chương VI: Xác định ưu tiên- - Chương VII: Lộ trình đến 2005- - Chương VIII: Tổ chức thực hiện.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Văn Thưởng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Văn Thưởng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sự cố sập cầu - 2. Vấn đề nứt trong các dầm bê tông - 3. Sự cố về móng mố trụ.

  Số trang: 0