Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Hoàng Văn Viên,Lê Thuận Đăng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Hoàng Văn Viên,Lê Thuận Đăng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quan niệm và vai trò của kiểm định trong công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
  II. Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
  III. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
  IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Khảo sát đánh giá tình hình quản lý và phát triển nhà ở từ năm 1991 đến nay. Đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý, phát triển nhà ở để hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà ở

  Tác giả: Trịnh Huy Thục,Lê Cao Tuấn,Hoàng Cao Giáp,Trịnh Trường Sơn
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát đánh giá tình hình quản lý và phát triển nhà ở từ năm 1991 đến nay. Đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý, phát triển nhà ở để hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà ở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát đánh giá tình hình quản lý và phát triển nhà ở từ năm 1991 đến nay. Đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý, phát triển nhà ở để hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà ở

  Tác giả: Trịnh Huy Thục,Lê Cao Tuấn,Hoàng Cao Giáp,Trịnh Trường Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của Dự án gồm 6 phần:
  1. Mở đầu: Phân tích sự cần thiết phải nghiên cứu, thực hiện dự án.
  2. Đánh giá tổng quan thực trạng công tác quản lý và phát triển nhà ở tại đô thị và nông thôn.
  3. Tổng hợp, phân tích đánh giá các chính sách hiện hành có liên quan đến công tác quản lý và phát triển nhà ở tại đô thị và nông thôn.
  4. Đề xuất các cơ chế chính sách về công tác quản lý và phát triển nhà ở phù hợp.
  5. Kết luận: Hiệu quả của dự án.
  6. Phần phụ lục: Thực trạng công tác quản lý và phát triển nhà ở tại một số tỉnh và thành phố trọng điểm

  Số trang: 0

 • Khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và điều tra cơ bản môi trường ngành Xây dựng - Đề xuất các biện pháp quản lý và vận dụng cơ chế chính sách để đưa khoa học vào cuộc sống giai đoạn 1996 - 2000,Báo cáo dự án

  Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học công nghệ - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và điều tra cơ bản môi trường ngành Xây dựng - Đề xuất các biện pháp quản lý và vận dụng cơ chế chính sách để đưa khoa học vào cuộc sống giai đoạn 1996 - 2000,Báo cáo dự án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và điều tra cơ bản môi trường ngành Xây dựng - Đề xuất các biện pháp quản lý và vận dụng cơ chế chính sách để đưa khoa học vào cuộc sống giai đoạn 1996 - 2000

  Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tổng quan hiện trạng KH & CN ngành Xây dựng giai đoạn 1996-2000.
  Phần II: Kết quả hoạt động KH & CN giai đoạn 1996-2000 - Các nhận xét đánh giá.
  Phần III: Đánh giá tình hình thực hiện các dự án điều tra cơ bản môi trường và nhiệm vụ thường xuyên từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế ngành xây dựng giai đoạn 1996-2000.
  Phần IV: Các đề xuất và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều tra tình trạng ô nhiễm và tải trọng ô nhiễm của các hồ nằm giữa khu dân cư nội thành Hà Nội và đề xuất các định hướng khắc phục

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh,Dương Đức Tiến,Nguyễn Sơn Lâm
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra tình trạng ô nhiễm và tải trọng ô nhiễm của các hồ nằm giữa khu dân cư nội thành Hà Nội và đề xuất các định hướng khắc phục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra tình trạng ô nhiễm và tải trọng ô nhiễm của các hồ nằm giữa khu dân cư nội thành Hà Nội và đề xuất các định hướng khắc phục

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh,Dương Đức Tiến,Nguyễn Sơn Lâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I. Giới thiệu tổng quan.
  Chương II. Kết quả khảo sát tình trạng ô nhiễm các hồ Hà Nội.
  Chương III. Đánh giá kết quả khảo sát nguồn thải vào các hồ.
  Chương IV. Các định hướng khắc phục giảm thiểu ô nhiễm hồ Hà Nội.
  Chương V. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Xây dựng nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản để xác định danh mục chuẩn và đơn vị đo thống nhất các loại công tác XD một cách có hệ thống và nhất quán trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí XD.
  - đề xuất phương pháp cụ thể và thích hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam để xác định chi phí chuẩn theo bộ phận công trình, bao gồm bộ phận hạng mục và bộ phận kết cấu (tương đương đơn giá tổng hợp hiện hành)

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Quang Khải
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Quang Khải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài nghiên cứu vấn đề:
  1- Tóm lược về hệ thống hình thành và cơ chế quản lý chi phí, giá cả các công trình XD tại VN giai đoạn 1985-2000.
  2- Nghiên cứu xác định các mô hình về quá trình hình thành và kiểm soát chi phí XD công trình của nước ngoài, so sánh với các mô hình thực hiện trong nước để thấy rõ được sự tương quan giữa cách làm trong nước và cách làm của nước ngoài.
  3- Xác định những nguyên tắc và đề xuất mô hình hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư XD theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương

  Số trang: 0

 • Điều tra hiện trạng và đề xuất chương trình đầu tư và phát triển hệ thống thoát nước mưa và nước thải đô thị,Báo cáo tổng hợp tình hình thoát nước đô thị, chương trình và kế hoạch lập quy hoạch thoát nước, lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước cho các đô

  Tác giả: Bùi Đình Khoa,Nguyễn Phi Tòng,Bùi Xuân Đoan
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra hiện trạng và đề xuất chương trình đầu tư và phát triển hệ thống thoát nước mưa và nước thải đô thị,Báo cáo tổng hợp tình hình thoát nước đô thị, chương trình và kế hoạch lập quy hoạch thoát nước, lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước cho các đô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra hiện trạng và đề xuất chương trình đầu tư và phát triển hệ thống thoát nước mưa và nước thải đô thị

  Tác giả: Bùi Đình Khoa,Nguyễn Phi Tòng,Bùi Xuân Đoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I- Mở đầu.
  II- Thực trạng hệ thống thoát nước đô thị.
  III- Các dự án thoát nước đô thị đang triển khai.
  IV- Thực trạng quản lý vốn đầu tư và cơ chế chính sách tài chính hiện nay.
  V- Chương trình và kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước đô thị.
  VI- Các nhu cầu xây dựng hệ thống thoát nước - Tổng mức đầu tư.
  VII- Danh sách các Công ty thoát nước và môi trường đô thị tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

  Số trang: 0

 • Khảo sát thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực nhà đất, các tồn tại và biện pháp giải quyết,Báo cáo tổng kết dự án

  Tác giả: Nguyễn Huy Đức,Trần Thị Lan,Đoàn Tố Như
  Nhà xuất bản: Thanh tra xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực nhà đất, các tồn tại và biện pháp giải quyết,Báo cáo tổng kết dự án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực nhà đất, các tồn tại và biện pháp giải quyết

  Tác giả: Nguyễn Huy Đức,Trần Thị Lan,Đoàn Tố Như

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I- Sự cần thiết phải triển khai nghiên cứu dự án.
  II- Hệ thống các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý và cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất.
  III- Tổng hợp quỹ nhà do Nhà nước quản lý sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý và cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất trước ngày 1/7/1991.
  IV- Thực trạng khiếu nại của công dân đòi lại nhà đất do Nhà nước quản lý sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý và cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất trước ngày 1/7/1991.
  V- Hệ thống các văn bản của Nhà nước về chủ trương, biện pháp giải quyết các khiếu nại về nhà đất do Nhà nước quản lý sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý và cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất trước ngày 1/7/1991.
  VI- Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về nhà đất của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp Trung ương và địa phương.
  VII- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại về nàh đất

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Nguyễn Văn Giới,Đặng Trường Thành,Nguyễn Thanh Sơn
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Giới,Đặng Trường Thành,Nguyễn Thanh Sơn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về du lịch sinh thái ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu và giải quyết .
  Chương II: Các cơ sở khoa học của việc nghiên cứu và tổ chức không gian khu du lịch sinh thái.
  Chương III: Đề xuất các tiêu chí và giải pháp về kiến trúc - quy hoạch xây dựng các khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát xác định giá trị và đề xuất tiêu chí di sản kiến trúc ở Việt Nam,Tóm tắt dự án

  Tác giả: Nguyễn Đình Toàn,Vũ Đình Thành,Nguyễn Minh Đức
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát xác định giá trị và đề xuất tiêu chí di sản kiến trúc ở Việt Nam,Tóm tắt dự án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát xác định giá trị và đề xuất tiêu chí di sản kiến trúc ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Đình Toàn,Vũ Đình Thành,Nguyễn Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cơ sở khoa học nghiên cứu xác định tiêu chí đánh giá các di sản kiến trúc.
  - Chương II: Xác định giá trị và đề xuất tiêu chí đánh giá các di sản kiến trúc ở Việt Nam.
  Chương III: Một số minh hoạ cho tiêu chí xác định giá trị của các di sản kiến trúc trên cơ sở điều tra khảo sát tại 4 điểm đô thị và nông thôn

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và lập hồ sơ đánh giá xác định giá trị nghệ thuật các di sản kiến trúc Việt Nam thời Nguyễn,Tóm tắt dự án

  Tác giả: Nguyễn Đình Toàn,Vũ Đình Thành,Tạ Hoàng Vân
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và lập hồ sơ đánh giá xác định giá trị nghệ thuật các di sản kiến trúc Việt Nam thời Nguyễn,Tóm tắt dự án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và lập hồ sơ đánh giá xác định giá trị nghệ thuật các di sản kiến trúc Việt Nam thời Nguyễn

  Tác giả: Nguyễn Đình Toàn,Vũ Đình Thành,Tạ Hoàng Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan.
  Chương II: Đánh giá giá trị kiến trúc Nguyễn tại 13 tỉnh, thành phố tiến hành điều tra, khảo sát.
  Chương III: Định hướng bảo tồn và khai thác phát huy giá trị di sản kiến trúc Nguyễn ở Việt Nam

  Số trang: 0

 • Xử lý nước thải công nghiệp trong nhà máy sản xuất gạch ốp lát ceramic. Mã số: RD 50-02,Báo cáo kết quả

  Tác giả: Nguyễn Thái Hà,Lê Trọng Đùng
  Nhà xuất bản: Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xử lý nước thải công nghiệp trong nhà máy sản xuất gạch ốp lát ceramic. Mã số: RD 50-02,Báo cáo kết quả

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xử lý nước thải công nghiệp trong nhà máy sản xuất gạch ốp lát ceramic. Mã số: RD 50-02

  Tác giả: Nguyễn Thái Hà,Lê Trọng Đùng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài bao gồm:
  - Lập đề cương, nghiên cứu.
  - Khảo sát nước thải, bã thải trên toàn bộ hệ thống.
  - Nghiên cứu thử nghiệm tái sử dụng nước thải và bã thải.
  - Đo đạc cụ thể hệ thống kênh dẫn tại phân xưởng sản xuất- Nhà máy gạch ốp lát HN. Lập giải pháp, thiết kế hệ thống thu hồi và sử dụng nước và bã thải.
  - Sửa chữa, xây lắp các hạng mục thu hồi và sử dụng nước và bã thải.
  - Tổ chức áp dụng thử nghiệm thực tế trên dây chuyền và đưa vào áp dụng chính thức.
  - Tính toán hiệu quả sau khi áp dụng

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát, tổng hợp, sắp xếp hệ thống hoá các dữ liệu quy hoạch vật liệu xây dựng và xây dựng phần mềm quản lý, khai thác trên máy tính

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng,Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, tổng hợp, sắp xếp hệ thống hoá các dữ liệu quy hoạch vật liệu xây dựng và xây dựng phần mềm quản lý, khai thác trên máy tính

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát, tổng hợp, sắp xếp hệ thống hoá các dữ liệu quy hoạch vật liệu xây dựng và xây dựng phần mềm quản lý, khai thác trên máy tính

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng,Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Điều tra, thu thập tài liệu các dự án quy hoạch VLXD đã được lập.
  Phần thứ hai: Tổng hợp, sắp xếp hệ thống hoá dữ liệu các dự án quy hoạch VLXD đã được lập theo địa bàn tỉnh, thành phố và theo các chuyên mục.
  Phần thứ ba: Xây dựng phần mềm quản lý các dữ liệu về quy hoạch VLXD và hướng dẫn khai thác sử dụng dữ liệu

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các trường mầm non và trường phổ thông để phục vụ đề án thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế trường học,Báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất trường, lớp học tại các

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Thanh Ý
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các trường mầm non và trường phổ thông để phục vụ đề án thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế trường học,Báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất trường, lớp học tại các

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các trường mầm non và trường phổ thông để phục vụ đề án thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế trường học

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Thanh Ý

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án là: Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường học của các địa phương ( Đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh); Đề xuất cơ cấu nội dung dự thảo tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non, trường học phổ thông các cấp

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các trường mầm non và trường phổ thông để phục vụ đề án thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế trường học,Phụ lục dự án

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Thanh Ý
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các trường mầm non và trường phổ thông để phục vụ đề án thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế trường học,Phụ lục dự án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các trường mầm non và trường phổ thông để phục vụ đề án thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế trường học

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Nguyễn Thanh Ý

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án là: Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường học của các địa phương ( Đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh); Đề xuất cơ cấu nội dung dự thảo tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non, trường học phổ thông các cấp

  Số trang: 0