Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Quốc Công
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Quốc Công

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình hiện trạng thoát nước các đô thị Việt Nam - 2. Những hạn chế của hệ thống thoát nước tập trung quy mô lớn - 3. Cách tiếp cận mới về việc giải quyết vấn đề thoát nước và vệ sinh đô thị - 4. Đề xuất các mô hình thoát nước và vệ sinh áp dụng cho các đô thị Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: James Corning, Trương Công Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: James Corning, Trương Công Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nhà máy xử lý nước thải phù hợp và bền vững - 3. Lựa chọn vị trí và phê duyệt - 4. Cơ sở hợp lý để xác định công suất yêu cầu cho nhà máy xử lý nước thải - 5. Thiết kế và sơ đồ bố trí nhà máy xử lý nước thải - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những nét chính về hiện trạng công tác thoát nước của thành phố Huế - - Công tác đầu tư và xây dựng - - Công tác quản lý duy trì - 2. Những vấn đề chủ yếu về cơ chế cần rút kinh nghiệm ở từng khâu, thông qua công tác quản lý thực hiện dự án và quản lý duy trì sau dự án - - Về công tác chuẩn bị đầu tư - - Một số nhận xét và kiến nghị về công tác đầu tư và quản lý dự án - - Kiến nghị với Nhà nước về nâng cao năng lực quản lý, duy trì quản lý sau dự án.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Bá Cần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Bá Cần

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về hiện trạng hệ thống thoát nước đô thị - 2. Đề xuất những giải pháp phát triển hệ thống thoát nước đô thị Hải Phòng - - Vấn đề nguồn đầu tư - -Về công nghệ, kỹ thuật - - Về tổ chức, quản lý.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Sỹ Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Sỹ Bảo

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Hiện trạng hệ thống thoát nước - B- Công tác quản lý duy trì thoát nước - C- Một số giải pháp đề xuất.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Sisamone Kongmany
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Sisamone Kongmany

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu chung - 2. Mục đích - 3. Định nghĩa - 4. Vứt các loại chất thải vào các nguồn nước công cộng - 5. Hiện trạng - 6. Vai trò và trách nhiệm của chủ hộ đối với vấn đề xử lý nước thải- 7. Quyền lợi và nghĩa vụ của người kiểm tra - 8. Khen thưởng và kỷ luật - 9. Công tác thực hiện - 10. Kết luận và khuyến cáo.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Về mô hình quản lý dựa án - - Về vấn đề làm việc với chuyên gia tư vấn - - Vấn đề xây dựng ban quản lý dự án - - Những tồn tại chung trong quá trình thực hiện của các dự án cấp nước - - Vấn đề đấu thầu - - Một vài kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Như Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Như Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Bối cảnh hiện trạng thoát nước đô thị - 2. Tình hình triển khai các dự án thoát nước đô thị - - Lược kê một số dự án đầu tư - - Công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế - -Triển khai thi công lắp đặt - 3. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Jan Moller Hansen
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Jan Moller Hansen

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu - - Dự án vệ sinh thành phố Đà Lạt - - Dự án vệ sinh thành phố Buôn Ma Thuột - - Dự án vệ sinh thành phố Hạ Long - - Đáp ứng nhu cầu của người nghèo đô thị- - Các vấn đề thể chế và nhu cầu cải cách trong phân phối dịch vụ cấp nước và vệ sinh đô thị- - Quản lý và lập kế hoạch dự án - - Tham gia của khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ - - Bên vững về tài chính trong cấp nước và vệ sinh đô thị - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Kondo Masami
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Kondo Masami

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phạm vi nghiên cứu - 2. Quan điểm lập quy hoạch - 3. Cải tạo hệ thống thoát nước mưa - 4. Kinh phí của dự án Quy hoạch tổng thể - 5. Đánh giá dự án Quy hoạch tổng thể.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Tôn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Tôn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Định hướng phát triển thoát nức đô thị (ĐHPTTN) đến 2005 - 1/ Ưu tiên giải quyết thoát nước mưa - 2/ Cải tạo và nâng cấp hệ thống nước thải hiện có - 3/ Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới - 4/ Đổi mới chính sách thực thi- II. Thực trạng công tác thoát nước đô thị sau gần 3 năm thực hiện ĐHPTTN (3/1999 - 12/2001) - III. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Ngô Thám
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Ngô Thám

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm sinh thái tự nhiên - 2. Đặc điểm sinh thái nhân văn - 3. Đặc điểm hiện trạng các điểm dân cư - 4. Đặc điểm quy hoạch kiến trúc tiểu vùng rẻo cao tỉnh Lạng Sơn - 5. Đặc điểm quy hoạch kiến trúc tiểu vùng trung du, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Thanh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm công trình - 2. Các giai đoạn thi công - 3. Giải pháp thi công tầng hầm - 4. Phương án gia cố đất nền và hạ mực nước ngầm - 5. Sự cố - 6. Xử lý sự cố - 7. Nguyên nhân.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Vũ Thị Vinh, Nguyễn Quốc Công
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Vũ Thị Vinh, Nguyễn Quốc Công

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Hiện trạng tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông ở Hà Nội - 3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng ách tắc giao thông và tai nạn giao thông tăng cao ở Hà Nội - 4. Một số giải pháp góp phần giải quyết tắc nghẽn và tai nạn giao thông ở Hà Nội- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa, Phạm Bá Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa, Phạm Bá Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giải pháp phân chia khối ngăn cách bằng các khe lún cho công trình - - Giải pháp kết cấu khung - - Giải pháp kết cấu mái.

  Số trang: 0