Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn, Đỗ Bá Thành, Nguyễn Văn Định
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn, Đỗ Bá Thành, Nguyễn Văn Định

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan.- 2. Thực nghiệm.- 3. Kết quả và thảo luận.- 4. kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề.- 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu.- 3. Kết quả nghiên cứu.- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Văn Hiếu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Văn Hiếu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung.- 2. Nội dung phương pháp và thiết bị đo.- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Văn Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Văn Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung.- 2. Quy trình công nghệ thành lập bản đồ.- 3. Quá trình thực hiện của chương trình.- 4. In ấn.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Dương Hồng Phượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Dương Hồng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nguyên lý cải tạo nền đất yếu bằng giếng cát, bấc thấm.- 2. Những quan trắc lún của nền đất được thoát nước bằng giếng cát, bấc thấm. - 3. Sự thay đổi tính nén của đất xung quanh vật thoát nước do xáo trộn trong thi công.- 4. Xác định độ lún của nền đất có kể đến sự thay đổi tính nén do xáo trộn.- 5. Kết luận, kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương pháp nghiên cứu bài toán.- 2. Các giả thiết của bài toán.- 3. Các loại tải trọng tác dụng.- 4. Kiến nghị cách giải bài toán.- 5. Mô tả cách suy luận giải bài toán.- 6. Trình tự giải bài toán.- 7. Lập chương trình để giải bài toán theo phương pháp sai phân hữu hạn.- 8. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đinh Quốc Dân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đinh Quốc Dân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu phương pháp kích đẩy.- 2. Giới thiệu về công trình.- 3. Thiết kế kỹ thuật thi công kích đẩy.- 4. Xác định lực ép kích.- 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Hồng Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Phạm Hồng Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu.- 2. Kết quả thí nghiệm siêu âm hiện trường.- 3. Các thông số thời gian, vận tốc truyền sóng và năng lượng tương đối.- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đặng Đức Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đặng Đức Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề.- 2. Kết cấu công trình được xem xét.- 3. Các mô hình trong phân tích và các kết quả tương ứng.- 4. Các kết quả và nhận xét.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Thanh Ngọc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Thanh Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Khái niệm cơ bản về cơ học phá huỷ. - 3. Mô hình hoá phần tử Metis loại chuyển vị. - 4. Phương pháp xác định hệ số cường độ ứng suất. - 5. Phần tích phần tử HSM trong bài toán tấm màng có vết nứt.- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý thuyết tính toán. - 2. Xây dựng phần mềm tính toán KCW 2000. - 3. Ví dụ tính toán. - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Việt Tâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Việt Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan. - 2. Đặc điểm của phần mềm. - 3. Nội dung thực hiện của chương trình VINASANL. - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề. - 2. Mục tiêu thực hiện. - 3. Triển khai thực hiện. - 4. Biện pháp thi công. - 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu. - 2. Tính toán khung bê tông cốt thép. - 3. Quy trình phân tích. - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Anh Minh, Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Anh Minh, Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tăng cường khung sườn cho vách gỗ - 3. Gia cường cho tường gạch - 4. Gia cường khung nhà - 5. Gia cường mái - 6. Một số vấn đề trong các giải pháp gia cường nhà thế hệ 1.

  Số trang: 0