Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý thuyết tính toán. - 2. Xây dựng phần mềm tính toán KCW 2000. - 3. Ví dụ tính toán. - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Việt Tâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Việt Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan. - 2. Đặc điểm của phần mềm. - 3. Nội dung thực hiện của chương trình VINASANL. - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề. - 2. Mục tiêu thực hiện. - 3. Triển khai thực hiện. - 4. Biện pháp thi công. - 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu. - 2. Tính toán khung bê tông cốt thép. - 3. Quy trình phân tích. - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Anh Minh, Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Anh Minh, Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tăng cường khung sườn cho vách gỗ - 3. Gia cường cho tường gạch - 4. Gia cường khung nhà - 5. Gia cường mái - 6. Một số vấn đề trong các giải pháp gia cường nhà thế hệ 1.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Việt Hưng, Lê Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm cơ bản về bão lụt và thiên tai do bão lụt - 2. Những vấn đề bức xúc hiện nay - 3. Nhà ở nông thôn miền Trung - 4. Nhìn nhận khả năng chịu bão lụt của các nhà nông thôn miền Trung .

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Mạnh Toàn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Mạnh Toàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thành phần biến dạng trong thanh dàn - 3. Sử dụng kết quả thí nghiệm trong tính toán chuyển vị kết cấu dàn mái không gian - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-10/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy hoạch phát triển giao thông đô thị ở thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 - 2. Sự thách thức của hệ thống giao thông đô thị không gián đoạn - 3. 4% quỹ đất dành cho giao thông tĩnh vấn còn là mơ ước - 4. Kinh nghiệm khảo sát thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị và hầm cho người đi bộ - 5. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng LED - 6. Vai trò của giao thông bánh sắt trong quy hoạch và xây dựng đô thị VN...

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tính toán các chỉ số kết cấu của nút khung trong các công trình nhà khung BTCT có chiều cao trung bình - 3. Mô hình và sơ đồ thí nghiệm - 4. Kết quả thí nghiệm - 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Hướng giải quyết bài toán - 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của SCD - 4. Kết luận - 5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SCD.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu/ Vũ Xuân Thương...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu/ Vũ Xuân Thương...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Tính tải trọng ngang do thành phần động của tải trọng gió và động đất - 3. Phân phối tải trọng ngang lên kết cấu khung-vách - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • wngs dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam

  Tác giả: Công ty Cửa sổ nhựa châu Âu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-10/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: wngs dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: wngs dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam

  Tác giả: Công ty Cửa sổ nhựa châu Âu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm 3 quyển

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Minh Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Minh Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Đặt vấn đề - 2. Nội dung phương pháp đề xuất - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Thành Trung, Nguyễn Võ Thông, Phạm Văn Hội
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Thành Trung, Nguyễn Võ Thông, Phạm Văn Hội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục đích của thí nghiệm - 2. Mẫu thí nghiệm - 3. Đặc trưng vật lý của vật liệu làm thí nghiệm - 4. Xác định KNCL của hệ TTGGNDC - X theo TCVN 5575-1991 và ASCE NO 52 - 5. Quy trình thí nghiệm - 6. Kết quả thí nghiệm- 7. Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm - 8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Thành Trung, Nguyễn Võ Thông, Phạm Văn Hội
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Vũ Thành Trung, Nguyễn Võ Thông, Phạm Văn Hội

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Lý thuyết tính toán khả năng chịu lực của hệ TTGGNDC - X - 3. Kết luận.

  Số trang: 0