Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Bùi Hữu Dân, Trần Minh Tuyến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Bùi Hữu Dân, Trần Minh Tuyến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Một vài vấn đề truyền sóng qua mặt phân cách vật chất - 3. Xác định khe nứt sâu trong bê tông khối lớn - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Chu Thanh Giao
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Chu Thanh Giao

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tư tưởng chủ đạo của phương pháp ngoại suy - 2. Phương pháp ngoại suy trực tiếp - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm về thử nghiệm không phá huỷ - 2. Bài toán chẩn đoán kỹ thuật công trình - 3. Một vài ứng dụng trong thực tế - - Chẩn đoán móng cọc bằng phương pháp đo sóng đàn hồi - - Bài toán xác định vết nứt trong dầm bằng phương pháp đo rung động - - Đánh giá trạng thái kỹ thuật các công trình biển.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng, Đinh Quang Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng, Đinh Quang Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Đặc điểm rủi ro của các công trình biển - 3. Mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra khảo sát các công trình biển - 4. Các phương pháp kiểm tra khảo sát các công trình biển - 5. Các phương pháp kiểm tra không phá huỷ - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trịnh Việt Cường, Nguyễn Bá Kế, Đào Văn Toại
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trịnh Việt Cường, Nguyễn Bá Kế, Đào Văn Toại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Nguyên lý của phương pháp - 3. Thí nghiệm kiểm tra độ toàn vẹn của cọc thông thường - 4. một số kết quả nghiên cứu về phương pháp thí nghiệm biến dạng nhỏ cho cọc đường kính lớn- 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đông Anh, Ngô Hồng Huệ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đông Anh, Ngô Hồng Huệ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự làm việc của hệ thống đường ống - 3. Các phương pháp và công nghệ nào có thể ứng dụng vào kiểm tra hệ thống đường ống dẫn dầu khí Việt Nam ? - 4. Công cụ kiểm tra bên trong đường ống - - Phương pháp sóng đàn hồi - - Phương pháp từ - - Bọ hình học.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nhiệm vụ công tác kiểm tra công trình cầu BTCT - 3. Sơ lược về cầu BTCT và công tác kiểm tra ở Việt Nam - 4. Một số đề xuất - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Mạnh Lãng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Mạnh Lãng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Gỉ cốt thép trong bê tông- 3. Những thí nghiệm để xác định gỉ cốt thép trong BTCT - 3.1. Xác định khả năng gỉ cốt thép trong bê tông - 3.2. Đánh giá mức độ gỉ trong cốt thép - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Công/ Bùi Hoàng Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Công/ Bùi Hoàng Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở lý thuyết - 2. Các cách phân tích cọc theo phương pháp biến dạng lớn - 3. Một số kết quả phân tích cọc theo phương pháp biến dạng lớn tại Việt Nam - 4. Nhận xét.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Lê Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Lê Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nguyên lý và phương pháp - 3. Thiết bị và thực nghiệm - 4. Kết quả và nhận xét - 5. Thử nghiệm phương pháp trên một số công trình thực tế- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Lê Tất Đắc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Lê Tất Đắc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung - 2. Mục tiêu, khả năng, phương pháp và lý thuyết tổng quát - 2.1. ảnh Digital Computed Tomography 2D-3D, sử dụng bức xạ điện từ và bức xạ hạt nhân kỹ thuật số - 2.2. Cùng với Mod động học trên chúng ta có thể sử dụng bức xạ âm hoặc siêu âm cho công nghệ ảnh kỹ thuật số trên nguyên lý sơ đồ sau ( một thí dụ cho trường hợp sẽ làm).

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nhiệm vụ kiểm tra tình trạng cốt thép dự ứng lực - 3. Một số phương pháp kiểm tra không phá huỷ để đánh giá ình trạng cốt thép dự ứng lực - - Xác định vị trí cốt thép thường và cốt thép DƯL - - Xác định vị trí và mức độ nứt, giảm yếu mặt cắt hay đứt gãy cốt thép DƯL - - Phát hiện khoảng trống hoặc thiếu chặt chẽ của vữa lấp ống chứa cốt thép DƯL và của bê tông bao quanh- - Xác định lực căng trong cốt thép dự ứng lực - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Văn Khoan, Nguyễn Huy Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Văn Khoan, Nguyễn Huy Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Phương pháp kiểm tra mức độ ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện thế - 3. Một số kết quả ứng dụng trong thực tế - 4. Một số ý kiến bàn luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nguyên lý của RotoScan - 3. Phương pháp thời gian chùm tia nhiễu xạ (TOFD)- 4. áp dụng TOFD trong hệ thống RotoScan - 5. Trình bày và lưu trữ dữ liệu - 6. Khả năng phát hiện khuyết tật và tỉ lệ mối hàn phải sửa chữa- 7. Hiệu chuẩn thiết bị - 8. So sánh kiểm tra siêu âm tự động với RT - 9. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Thái Bá Chu...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Thái Bá Chu...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nguyên lý dựng đường cong hiệu chỉnh khoảng cách - biên độ (DAC) - 2. Đường cong DAC trong các tiêu chuẩn khác nhau - 3. Bài toán thực hành - 4. Kết luận- 5. Thực tế áp dụng các phương pháp NDT kiểm tra kết cấu thép hàn của Viện KHCN xây dựng trong các công trình xây dựng.

  Số trang: 0