Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Xuân Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Xuân Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng và nguyên nhân sạt lở bờ sông Hồng, sông Thái Bình - - Đặc điểm sạt lở bờ sông hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình - - Nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Hồng, sông Thái Bình - - Một số trọng điểm sạt lở trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đã được nghiên cứu - 2. Dự báo tình hình sạt lở ở các trọng điểm - 3. Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Xuân Tặng, Vũ Kim Tuyến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Xuân Tặng, Vũ Kim Tuyến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng - - Ô nhiễm do các tác động cơ học- - Ô nhiễm do các tác động hoá học- 2. Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước- - Nguyên nhân về quản lý - - Nguyên nhân về kỹ thuật và công nghệ - 3. Các biện pháp khắc phục sự cố và bảo vệ nguồn nước.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Văn Tham
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Văn Tham

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lũ lụt và sự phân bố lũ lụt ở Việt Nam- 1. Giới thiệu chung về thiên tai lũ lụt- 2. Đặc điểm chung của lũ lụt ở Việt Nam- II. Các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt - 1. Giới thiệu các biện pháp truyền thống- 2. Các biện pháp cơ bản phòng tránh lũ lụt ở Bắc Bộ- 3. Các biện pháp cơ bản phòng tránh lũ lụt ở miền Trung- 4. Các biện pháp cơ bản phòng tránh lũ lụt ở ĐBSCL - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Tài, Đỗ Văn Toản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Tài, Đỗ Văn Toản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về địa chất công trình - 2. Về biến hình lòng dẫn - 3. Về các yếu tố dòng chảy- 4. Về tác động của sóng - 5. Về dòng chảy rắn - 6. Về các tác động khác.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Quang Bảo, Nguyễn Anh Dũng, Phan Mạnh Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Quang Bảo, Nguyễn Anh Dũng, Phan Mạnh Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các nội dung cơ bản trong công tác thi công đắp đất tại công trình kênh thoát nước nóng nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2- - Điều kiện địa chất công trình - - Phương án thiết kế - - Quá trình thi công thực tế - - Xác định giá trị giới hạn chuyển vị ngang cho phép - - Phương án quan trắc địa kỹ thuật - - Kết quả quan trắc - 2. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Huy Long, Nguyễn Anh Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Huy Long, Nguyễn Anh Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Xác định độ cố kết của nền đất dưới kênh dẫn nước nhà máy nhiệt điện Phả Lại - 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Anh dũng, Tạ Minh Hoàng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Anh dũng, Tạ Minh Hoàng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về công trình - 2. Thí nghiệm chất tải - 3. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Kai. S. Wong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Kai. S. Wong

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Introduction - 2. Determination of downdrag - 3. Method of analysis - 4. Design of piles subjected to downdrag - 5. Load test for piles subjected to downdrag - 6. Conclusions.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Takuji NISHIMURA, Masao ƯATANABE...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Takuji NISHIMURA, Masao ƯATANABE...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Introduction - 2. Present status of poor grounds in Japan - 3. Chemical solidification method - 4. Construction - 5. Future trend.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Tạ Minh Hoàng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Tạ Minh Hoàng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu công trình - 2. Các giải pháp móng cho bể dầu 3000 m3 - - Giải pháp đệm cát-cọc tràm - - Giải pháp cọc bê tông cốt thép - - Giải pháp cột xi măng đất - 3. So sánh các phương án - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Doãn Minh Tâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Doãn Minh Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về tình hìnhlũ lụt và hậu quả gây ra cho đường giao thông - 2. Đề xuất các giải pháp phòng chống lũ lụt và xử lý sụt lở trên đường giao thông từ góc độ quản lý tài nguyên đất và nước- - Các giải pháp đảm bảo giao thông - - Các giải pháp lâu dài, bền vững - - Triển vọng công tác chỉnh trị lũ lụt và phòng chống đất sụt trên đường giao thông theo quan điểm chiến lược về quản lý tài nguyên đất và nước.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Anh Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng vấn đề thoát nước các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - - Mạng lưới thoát nước các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - - Đánh giá thực trạng hệ thống thoát nước - 2. Các giải pháp thoát nước cho đô thị- - Lưu lượng nước thải - - Quy hoạch định hướng thoát nước - 3. Những yếu tố cần chú trọng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Đỗ Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Đỗ Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng hiện tượng trượt ở tỉnh Lào cai- 2. Các điều kiện hỗ trợ hiện tượng trượt - 3. Các nguyên nhân của hiện tượng trượt - 4. Phân tích sự mất ổn định của một số khối trượt- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Quang Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Quang Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Phương pháp nghiên cứu - 3. Các nhân tố động lực tham gia quá trình xói lở-trượt lở bờ sông và quy luật chung về biến đổi lòng dẫn sông ngòi - 4. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu xói lở-trượt lở bờ một số sông lớn tại Việt Nam từ thông tin viễn thám và các tư liệu bổ trợ khác - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Tài
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Dự báo xu thế xói của khu vực sông cong - 2. ảnh hưởng của hiện tượng xói lở đến diễn biến lòng sông - 3. ảnh hưởng của hiện tượng xói lở đến độ an toàn của công trình và bảo vệ bờ - 4. Kết luận.

  Số trang: 0