Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Sơ đồ tính toán- III. Mô hình phi tuyến vật liệu bê tông cốt thép- IV. Mô hình vật liệu phi tuyến cho các phần tử cốt thép- V. Mô hình vật liệu đàn hồi-dẻo cho các phần tử thép- VI. Mô tả phần tử thép ứng suất trước- VII. Một số kết quả tính toán- VIII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Lê Quang Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Lê Quang Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu- 2.1. Cơ sở lý thuyết về lực bám dính- 2.2. Mục tiêu nghiên cứu- 2.3. Phương pháp nghiên cứu- III. Các kết quả thu được- 3.1. các yếu tố ảnh hưởng tới lực bám dính giữa vữa xi măng mới và cũ- 3.2. Anh hưởng của sự tăng cường lực bám dính giữa vữa xi măng mới và bê tông cũ tới khả năng chịu tải của kết cấu- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phân cấp đường bộ- 1. Phân cấp theo hành chính và pháp lý- 2. Phân cấp theo chức năng của đường- 3. Phân cấp theo đặc điểm của vùng thiết kế- 4. Phân cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật- II. Phân cấp hạng kỹ thuật đường bộ- III. Nhận xét và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Hoà/ Nguyễn Liên Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Hoà/ Nguyễn Liên Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu- III. Thiết kế cơ sở dữ liệu- IV. Cấu trúc cơ sở dữ liệu- V. Thuật toán tổng quát của bài toán quản lý và cung cấp vật tư xây dựng cho các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ- VI. Chương trình tổng hợp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng quản lý hệ thống cấp nước ở hà nội- 1. Tình hình cung cấp nước sạch ở Thủ đô Hà Nội- 2. Hiện trạng hệ thống cấp nước Hà Nội- 3. Nguyên nhân- 4. Thực trạng giá nước hiện nay của hà Nội- II. Quan điểm xác định giá nước hiện nay- III. Phương pháp xác định giá nước sạch ở Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Thất
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Thất

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những phương pháp xác định năng lực sản xuất đã được nghiên cứu- II. Nhân tố ảnh hưởng tới năng lực sản xuất- III. Khả năng ứng dụng phương pháp xác định năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đình Điện/ Đặng Phương Chi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đình Điện/ Đặng Phương Chi

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: i. Hình chiếu phối cảnh trên mặt tranh cầu- 1.1. Cơ cấu xây dựng- 1.2. ánh xạ chuyển tranh cầu lên mặt phẳng- II. Xác định HCPCCT của đường thẳng và đoạn thẳng- 2.1. Xác định HCPCCT của đường thẳng- 2.2. HCPCCT của một đoạn thẳng- III. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Quang Viên/ Cao Minh Khang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Quang Viên/ Cao Minh Khang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió w ở độ cao z - 2. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động wp của tải trọng gióa ở độ cao z- 3. Với các công trình đặc biệt- 4. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Mai Trọng Bình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Mai Trọng Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Kết quả nghiên cứu- 1. Nghiên cứu thực nghiệm- 2. Bài toán giải trên máy tính điện tử- III. Nhận xét và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Hảo

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mô hình về công nghiệp hoá- 1. Công nghiệp hoá ở các nước Tây Âu- 2. Công nghiệp hoá ở Liên Xô trước đây- 3. Công nghiệp hoá ở các nước NIEs- 4. Công nghiệp hoá ở các nước ASEAN- II. Một số kinh nghiệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các nước - 1. Chuyển giao công nghệ- 2. Chiến lược hướng về xuất khẩu thay thế nhập khẩu- 3. Vấn đề thu hút vốn đầu tư- 4. Vấn đề môi trường, sinh thái- 5. Vấn đề văn hoá và truyền thống.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lịch sử phát triển của vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp- II. Chức năng và ứng dụng của vải địa kỹ thuật- III. Một số phương pháp thiết kế có sử dụng vải địa kỹ thuật để ổn định nền đất yếu trong xây dựng nền đường và đê đập- IV. Ví dụ tính toán- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Một số phương pháp tính toán- III. Những ứng dụng PVD vào các dự án xây dựng đường và đập thuỷ lợi ở Việt Nam- IV. Tóm tắt công nghệ thi công PVD- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Bá Huế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Bá Huế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Các ví dụ bằng số- 1. Sàn có bản loại dầm- 2. Sàn có bản kê 4 cạnh- III. Kết luận

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Văn Tần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Văn Tần

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mặt phân cách và cách xác định vị trí mặt phân cách- III. Ưng dụng- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Quốc Thành/ Lưu Phong Niên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Quốc Thành/ Lưu Phong Niên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Rung động bệ máy và nền- II. Thiết bị đáp ứng tốc độ công nghệ- III. Công suất dẫn động- Kết luận.

  Số trang: 0