Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Những vi phạm pháp luật đất đai thường thấy ở đô thị - II. Nguyên nhân - III. Kiến nghị - 1. Đối với việc giao đất, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không đúng thẩm quyền - 2. Đối với việc mua bán-chuyển nhượng đất trái phép - 3. Đối với việc tự tiện chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với quy định của Nhà nước - 4. Đối với việc lấn chiếm đất đai - 5. Về việc sử dụng không hết đất được giao - 6. Đối với đất mượn trong thời kỳ chiến tranh - 7. Việc nhận đất mà chưa đền bù theo quy định của Nhà nước.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Sĩ Liêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Sĩ Liêm

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Sự phát triển của đô thị theo quy hoạch - 2. Cơ sở đầu tiên của dự án phát triển đất đai là quy hoạch chi tiết việc sử dụng một bằng đất đai ddể phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung của đô thị đó - 3. Quản lý cơ sở hạ tầng và quản lý hành chính với khu đô thị mới hình thành - 4. Vấn đề tái định cư nhiều hộ dân - 5. Vấn đề tài chính là vấn đề then chốt của dự án phát triển đất đai - 6. Cơ sở hạ tầng của khu vực đất đai mới phát triển phải được nối với cơ sở hạ tầng của đô thị...

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng quỹ đất đô thị hiện nay - II. Những vấn đề tồn tại nổi cộm trong quản lý, sử dụng đất đô thị - 1- Về sử dụng đất đô thị - 2- Về quản lý đất đô thị - III. Nhiệm vụ quản lý đất đô thị - 1- Đổi mới yêu cầu và nội dung của công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị và tăng cường quản lý xây dựng đô thị - 2- Về quản lý - sử dụng đất - 3- Về thực hiện chủ trương dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị - 4- Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đổi mới nội dung và phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng - II. Tăng cường công tác đào tạo, đổi mới công nghệ thiết kế, ứng dụng tiến bộ KHKT và trang thiết bị phục vụ thiết kế quy hoạch xây dựng - III. Phương thức hoạt động quản lý công tác quy hoạch xây dựng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Thực hiện chỉ thị 19/CT của Chủ tịch HĐBT, công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trong thời gian qua đã được đổi mới một bước đáng kể - II. Công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị đã đạt được những kết quả đáng kể, song vẫn cần đặc biệt quan tâm giải quyết một số vấn đề trong thời kỳ đầu thực hiện chủ trương công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước - III. Từ những bài học trong quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị rút ra trong những năm qua, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và tăng cường quản lý xây dựng đô thị theo các hướng sau - IV. Phương châm quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị nước ta trong giai đoạn quá độ là `Trật tự kỷ cương, vệ sinh và đẹp` trong điều kiện có thể. Vì vậy trong 2 năm 1995-1997 cần tập trung giải quyết dứt điểm một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường vai trò của bộ máy quản lý đô thị...

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng sử dụng vốn đất của nước ta - 2. Đất đô thị - 3. Biện pháp sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Lê Văn Năm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Lê Văn Năm

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Một số kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam trong vấn đề điều hoà sự phát triển đô thị cực lớn - II. Thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong vấn đề điều hoà sự phát triển đối với đô thị cực lớn - III. Một số kiến nghị về chính sách và biện pháp điều hoà sự phát triển đối với các đô thị cực lớn nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu - - Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000 của Việt Nam - 1. Quan điểm chung và xây dựng chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình - 2. Chính sách dân số của Việt Nam - - Kinh nghiệm của một số nước về phát triển dân số và chính sách dân số trên thế giới - - Đô thị hoá ở Việt Nam - 1. Quan điểm chung về đô thị hoá - 2. Diễn biến quá trình đô thị hoá ở Việt Nam - 3. Biến động dân số cơ học ở các vùng đô thị lớn - - Biến động dân số và di dân - - Dự báo dân số và dân số đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay và định hướng phát triển đô thị trong triển vọng phát triển kinh tế đến năm 2010 - 1- Đất nước đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong những năm đầu của thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướ XHCN, đồng thời cũng đang đứng trước những thách thức lớn - 2- Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2010 và vị trí của phát triển đô thị trong định hướng chiến lược chung - II. Định hướng phát triển kinh tế đô thị và quá trình đô thị hoá ở Việt Nam đến năm 2010 - 1- Định hướng phát triển kinh tế đô thị nằm trong định hướng phát triển kinh tế xã hội toàn quốc và trước hết là định hướng quy hoạch lãnh thổ - 2- Quan điểm đô thị hoá ở Việt nam - III. Các vấn đề chiến lược phát triển kinh tế đặt ra cho chiến lược phát triển đô thị trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi theo hướng thị trường.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh/ Vũ Hoàng Lưu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh/ Vũ Hoàng Lưu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những quy luật hài hoà của màu sắc - II. Những yếu tố tác động đến việc chọn màu sắc công trình - III. Một số giải pháp trong việc sử dụng màu sắc công trình kiến trúc - 1. Màu sắc với hình khối kiến trúc - 2. Màu sắc với quy hoạch thành phố - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn mạnh Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn mạnh Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Nguyên nhân gây thấm nước các công trình bê tông cốt thép ngầm - 2.1. Sai sót thi công - 2.2. Sai sót khảo sát - 2.3. Sai sót khi sử dụng - 3. Sơ lược phương pháp khoan bơm ép bitum - 4. Phương pháp khoan bơm ép hồ trên cơ sở xi măng - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Mai Bích Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Mai Bích Thuỷ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nghiên cứu - 2. Phương pháp xác định - 3. Xác định SiO2 (Sc) hoà tan và độ giảm kiềm (Rc) của cốt liệu - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Văn Đại
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Văn Đại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục đích và yêu cầu - 2. Những nguyên nhân gây ẩm mốc - 2.1. Hiện tượng đọng sương trên bề mặt kết cấu - 2.2. Tính kiểm tra hiện tượng đọng sương trên mặt trong của tường kết cấu bao che của các kho - 3. Phyương pháp đề xuất - 3.1. Vật liệu cách nhiệt - 3.2. Nguyên tắc sử dụng - 3.3. Ví dụ tính toán - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Công nghệ truyền thống - 1.1. Công nghệ làm vàng bạc quì - 1.2. Công nghệ ngả sơn - 1.3. Công nghệ sơn thếp - 2. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Kết quả nghiên cứu - 2.1. Vật liệu sử dựng - 2.2. Phương pháp thí nghiệm và kết quả nghiên cứu - 3. Ưng dụng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0