Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Đinh Hạnh Thưng/ Đặng Quốc Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Đinh Hạnh Thưng/ Đặng Quốc Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hoạt động sản xuất ở nông thôn và vấn đề ô nhiễm môi trường- 1- Hoạt động sản xuất ở nông thôn và ô nhiễm môi trường- 2- Công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và ô nhiễm môi trường- II. Vấn đề sử dụng nước ở nông thôn- III. Định hướng công tác phòng chống ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất- II. Ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt-vệ sinh nông thôn- 1- Vệ sinh môi trường trong các khu dân cư nông thôn- 2- Các yếu tố gây mất vệ sinh môi trường - III. Hướng khắc phục- 1- Về quy hoạch phát triển khu dân cư- 2- Về sản xuất nông nghiệp: Cần tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ- 3- Quy hoạch về sinh môi trường- 4- Vấn đề rác thải- 5- Vấn đề nước thải- 6- Giải pháp tổng thể.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Hồ Thị Lan Hương...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Hồ Thị Lan Hương...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Các loại thiết bị khí sinh học ddơn giản chính- 1- Thiết bị nắp nổi (Ân Độ)- 2- Thiết bị nắp cố định (Trung Quốc)- 3- Thiết bị bằng túi chất dẻo (Đài Loan)- III. Các loại thiết bị khí sinh học (KSH) đơn giản ở Việt Nam- 1- Thiết bị KSH nắp nổi- 2- Thiết bị vòm cầu xây bằng gạch- 3- Thiết bị vòm cầu bằng com-po-dit- 4- Thiết bị KSH bằng túi chất dẻo- 5- Ưu nhược điểm của các loại thiết bị khí sinh học đang phát triển- IV. Thiết bị khí sinh học nắp cố định vòm cầu xây bằng gạch- V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Đặng Kim Chi/ Huỳnh Trung Hải...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Đặng Kim Chi/ Huỳnh Trung Hải...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. đặt vấn đề- II. Một số kết quả nghiên cứu về hiện trạng môi trường tại một số làng nghề điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ- III. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiện trạng môi trường tại các làng nghề- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Ngô Thám
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Ngô Thám

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình xây dựng và phát triển công nghiệp Hà Nội- II. Ô nhiễm môi trường Hà Nội- 1- Ô nhiễm môi trường không khí- 2- Ô nhiễm môi trường nước- 3- Ô nhiễm chất thải rắn - III. Một số giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường đô thị và công nghiệp Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn An Lương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn An Lương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Thực trạng tình hình ô nhiễm môi trường lao động - 1- Một số ví dụ về tình trạng ô nhiễm môi trường lao động- 2- Sự lan toả ô nhiễm môi trường xung quanh- 3- Nguyên nhân của tình hình trên- III. Phương hướng và biện pháp cơ bản đêt cải thiện môi trường lao động.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Quốc Quân/ Đỗ Trần Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Quốc Quân/ Đỗ Trần Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những nguyên tắc thoả hiệp có thể áp dụng trong quy hoạch cho đối tượng sản xuất nhỏ, phân tán- 1- Tổng diện tích các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn khu vực - 2- Quy mô mặt bằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ - 3- Vấn đề quy hoạch khu đệm giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ - 4- Nguyên tắc phân bố hợp lý các cơ sở sản xuất-ứng dụng đề xuất cho các đối tượng sản xuất nhỏ, phân tán- 5- Tương quan tải ô nhiễm sản xuất với tải ô nhiễm sinh hoạt và dịch vụ- II. Một số yêu cầu mang tính giai đoạn trong công tác quản lý môi trường đối với các đối tượng sản xuất nhỏ, phân tán- 1- Những vấn đề về tiêu chuẩn- 2- Những vấn đề về kiểm soát, thanh tra- 3- Những vấn đề về chính sách- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Quốc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Quốc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đặng Thị Thanh hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đặng Thị Thanh hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Các loại thiết bị khí sinh học năng suất cao- 1- Nguyên lý chung- 2- Các kiểu lò phản ứng năng suất cao- 3- Tình hình ứng dụng các lò phản ứng năng suất cao- III. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm của Viện Năng lượng- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đoàn Thị Thanh Hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đoàn Thị Thanh Hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Các loại thiết bị khí sinh học năng suất cao- 1- Nguyên lý chung- 2- Các kiểu lò phản ứng năng suất cao- 3- Tình hình ứng dụng các lò phản ứng năng suất cao - III. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm của Viện Năng lượng- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh/ Hoàng Hạnh Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh/ Hoàng Hạnh Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Hiện tượng nồm- III. Nguyên tắc chống nồm cho nền nhà- IV. Phương pháp tính toán khả năng chống nồm của nền nhà có cấu tạo nhiều lớp- V. Thiết kế nền nhà chống nồm- VI. Chiều dày hợp lý của các lớp cấu tạo nền nhà có khả năng chống nồm đạt hiệu quả cao- VII. Thi công và giám sát chất lượng nền nhà chống nồm- VIII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng quản lý kết cấu hạ tầng và môi trường đô thị và khu công nghiệp- II. Định hướng quản lý kết cấu hạ tầng và môi trường đô thị và khu công nghiệp - 1- Định hướng phát triển- 2- Nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng và môi trường đô thị và khu công nghiệp - III. Một số biện pháp cấp bách thực hiện kế hoạch môi trường đô thị và khu công nghiệp

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Đánh giá môi trường ở và sức khoẻ tại một số khu ở của Hà nội- 1- Về nhà ở- 2- Về gian bếp- 3- Vệ sinh và kết cấu hạ tầng - 4- Sử dụng nhiên liệu - 5- Ô nhiễm không khí- 6- Môi trường và sức khoẻ- III. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0