Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị. Mã số: RD 27

  Tác giả: Đặng Văn Phú
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị. Mã số: RD 27

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị. Mã số: RD 27

  Tác giả: Đặng Văn Phú

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tình hình nghiên cứu và sản xuất sơn nhũ tương nước trên thế giới - Chương II: Tình hình sản xuất và sử dụng sơn nhũ tương nước tại Việt Nam - Chương III: Kết quả thử nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý của sơn nhũ tương nước - Chương IV: Hướng dẫn sử dụng sơn nhũ tương nước - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình nâng cao đời sống kinh tế-xã hội các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mã số: R-9709,Hướng dẫn quy hoach xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình nâng cao đời sống kinh tế-xã hội các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mã số: R-9709,Hướng dẫn quy hoach xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình nâng cao đời sống kinh tế-xã hội các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mã số: R-9709

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Quy hoạch hệ thống đường xã - 1.1 Những vấn đề chung - 1.2 Quy hoạch mở rộng đường làng xã - 1.3 Quy hoạch đường trong khu dân cư mới - Chương II: Quy hoạch cấp nước - 2.1 Những vấn đề chung - 2.2 Quy hoạch cấp nước sinh hoạt - Chương III: Quy hoạch vệ sinh môi trường - 3.1 Những vấn đề chung - 3.2 Quy hoạch vệ sinh môi trường - 3.3 Các loại nhà tiêu nên sử dụng ở đồng bằng sông Hồng - 3.4 Hầm khí sinh vật (Biogas).

  Số trang: 0

 • Xử lý cầu vệ sinh ao cá vồ. Mã số: RD-3596

  Tác giả: Phan Thanh Triều
  Nhà xuất bản: Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: Vĩnh Long
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xử lý cầu vệ sinh ao cá vồ. Mã số: RD-3596

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xử lý cầu vệ sinh ao cá vồ. Mã số: RD-3596

  Tác giả: Phan Thanh Triều

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu - 1. Cơ sở hình thành đề tài - 2. Phạm vi và nội dung nghiên cứu - 3. Mục tiêu và kết quả nghiên cứu - Phần một: Giới thiệu địa bàn nghiên cứu - 1. Phạm vi nghiên cứu - 2. Tình hình kinh tế xã hội - Phần hai: Nội dung nghiên cứu - 1. Về kỹ thuật: - - Xử lý cầu vệ sinh - - Hố xử lý nước thải - 2. Thực hiện đề tài : - - Quan hệ với các tổ chức hữu quan - - Kết quả vận hành công trình - Phần ba: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm - 1. Mục tiêu đề tài - 2. Kết quả nghiên cứu - - Về chính trị - - Về ý nghĩa khoa học - - Về kinh tế - Phần bốn: Kiến nghị áp dụng - 1. Về kỹ thuật - 2. Triển khai thực hiện kết quả đề tài.

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tập thiết kế điển hình nghiên cứu khối điều trị trong cơ sở cai nghiện ma tuý ở bước thiết kế kỹ thuật, dùng làm căn cứ để thiết kế bản vẽ thi công các công trình cùng tên và cùng quy mô, đồng thời tập thiết kế điển hình cũng có thể làm tài liệu tham khảo để quyết định đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Thiết kế điển hình `Gian hàng chợ loại 3` có quy mô từ 30 đến 60 sạp hàng cố định được nghiên cứu ở bước thiết kế kỹ thuật, làm căn cứ để vận dụng thiết kế bản vẽ thi công các chợ phường trong đô thị, số tầng không lớn hơn 2 tầng.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng. Mã số: RD- 9728

  Tác giả: Trần Hữu Tường
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng. Mã số: RD- 9728

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng. Mã số: RD- 9728

  Tác giả: Trần Hữu Tường

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Cơ sở khoa học công nghệ của vật liệu chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát - 2.1. Công nghệ chế tạo gạch chịu lửa và ý nghĩa của chất liên kết trong sản xuất vật liệu chịu lửa - 2.2.Sự hình thành và tính chất của các chất liên kết Alumô phốt phát - 2.3.Các tính chất đặc trưng và những ứng dụng chất liên kết Alumô phốt phát trong công nghiệp sản xuâts VLCL - 2.4.Những kết luận rút ra khi tham khảo các kết quả nghiên cứu KHKT đối với VLCL liên kết phốt phát - III. Nội dung mục tiêu của đề tài - 3.1. Nội dung nghiên cứu - 3.2. Mục tiêu - IV. Quá trình nghiên cứu và những kết quả đạt được - 4.1. Quá trình thực hiện nghiên cứu - 4.2. Tính toán lựa chọn tỷ lệ phối liệu và kỹ thuật gia công xử lý mẫu nguyên liệu nghiên cứu - 4.3. các kết quả thí nghiệm để xác định những thông số chủ yếu về công nghệ liên quan đến nội dung và mục tiêu đã xác lập ban đầu - 4.4. Những kết luận rút ra về mặt công nghệ chế tạo sản phẩm thông qua kết quả của quá trình nghiên cứu thí nghiệm mẫu - 4.5. Kết luận chung của giai đoạn nghiên cứu mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm - 4.6. Kết quả áp dụng sản xuất và sử dụng thử sản phẩm nghiên cứu - V. Kết luận - Phần phụ lục.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất metacaolanh sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng cao. Mã số: RD-9725

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất metacaolanh sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng cao. Mã số: RD-9725

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất metacaolanh sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng cao. Mã số: RD-9725

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - 1. Tổng quan - 2. Mục tiêu - 3. Nội dung và các bước nghiên cứu - 4. Cơ sở khoa học - 5. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 6. Sản xuất thử - 7. Kiểm tra hiệu quả tác dụng của MK tới một số tính chất cơ bản của xi măng và bê tông - 8. Ưng dụng thử MK trong sản xuất cột điện bê tông dự ứng lực - 9. Xây dựng quy trình sản xuất - 10. Kết luận và đề nghị

  Số trang: 0

 • Tổ chức dạy nghề ở giai đoạn thực hành nâng cao kết hợp với lao động sản xuất của các trường dạy nghề xây dựng. Mã số: RD-81

  Tác giả: Phan Đăng Trình
  Nhà xuất bản: Trường trung học xây dựng số 2- B XD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức dạy nghề ở giai đoạn thực hành nâng cao kết hợp với lao động sản xuất của các trường dạy nghề xây dựng. Mã số: RD-81

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức dạy nghề ở giai đoạn thực hành nâng cao kết hợp với lao động sản xuất của các trường dạy nghề xây dựng. Mã số: RD-81

  Tác giả: Phan Đăng Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu tổng quát về đề tài - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung - Chương I: Những căn cứ để xây dựng đề tài - Chương II: Một số khái niệm - Chương III: Kinh nghiệm tổ chức dạy nghề + lao động SX của Trường Trung học xây dựng số 2 - Phần thứ hai: Quy trình công nghệ và các loại hình tổ chức dạy nghề + lao động SX - Chương IV: Quy trình công nghệ tổ chức dạy nghề + lao động SX - Chương V: Các loại hình tổ chức dạy nghề + lao động SX - Phần thứ ba: Tổ chức sản xuất để thực hiện dạy nghề + LĐSX - Chương VI: Đề cương hướng dẫn tổ chức dạy nghề + LĐSX tại các công trình XD theo hợp đồng kinh tế giữa nhà trường và các đơn vị giao thầu - Chương VII: Đề cương hướng dẫn tổ chức dạy nghề + LĐSX tại các đơn vị sản xuất kinh doanh - Chương VIII: Đề cương hướng dẫn tổ chức dạy nghề + LĐSX tại xưởng trường - Phần thứ tư: Tổ chức dạy và học trong dạy nghề + LĐSX - Chương IX: Nội dung, thời gian dạy và học THNC + LĐSX - Chương X: Phương pháp tổ chức dạy và học THNC + LĐSX - Chương XI: Đánh giá kết quả dạy và học trong DN + LĐSX - Phần thứ năm: Kết luận và kiến nghị - Chương VIII: Đề cương hướng dẫn

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phân ly. Mã số: RD-2596

  Tác giả: Vũ Ngọc Thành
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phân ly. Mã số: RD-2596

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phân ly. Mã số: RD-2596

  Tác giả: Vũ Ngọc Thành

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Phần thuyết minh - I. Lời nói đầu - II. Nhu cầu thị trường hay sự cần thiết của máy phân ly trong công nghiệp sản xuất xi măng - III. Tình hình nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy phân ly trong nước và trên thế giới - IV. Tình hình nghiên cứu, thiết kế máy phân ly của đề tài - V. Chế tạo và ứng dụng đề tài vào sản xuất - VI. Kết luận - B- Phần bản vẽ - I. Các phụ lục số 1 đến số 4: Bản vẽ bố trí máy phân ly trong dây chuyền công nghệ sản xuất của các nhà máy xi măng - II. Bản vẽ chế tạo máy phân ly - III. Bản vẽ của các dự án cải tạo xưởng nghiền xi măng, dự kiến áp dụng đề tài máy phân ly.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu sản xuất xi măng đặc biệt cao alumin 1.1.Vài nét tổng quan về loại XM alumin 1.2.Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu 1.3.Cơ chế tổng hợp các khoáng của XM ĐB cao alumin 1.4.Phương pháp thực hiện 1.5.Nghiên cứu chế tạo XM ĐB cao alumin trong phòng thí nghiệm 1.6.Công nghệ sản xuất thử XM ĐB cao alumin 1.7.Kết luận 2. Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao 2.1.Vài nét tổng quan về các chủng loại BTCL 2.2.Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu 2.3.Cơ sở khoa học của việc chế tạo BTCL ít XM 2.4.Phương pháp thực hiện 2.5.Nghiên cứu chế tạo BTCL ít XM trong phòng thí nghiệm 2.6.Sản xuất thử BTCL ít XM ở quy mô pilốt 2.7.Ưng dụng thử vào công trình 2.8.Sơ lược đánh giá hiệu quả kinh tế 3. Kết luận chung và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho đồ án quy hoạch đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị- nông thôn
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho đồ án quy hoạch đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho đồ án quy hoạch đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phần cơ sở - Chương I: Các vấn đề chung của quy hoạch và phát triển đô thị - Chương II: Cơ sở pháp luật của Việt Nam về môi trường và quy hoạch đô thị - Phần II: Đánh giá tác động môi trường cho đồ án quy hoạch đô thị - Chương III: Các vấn đề chung - Chương IV: Sàng lọc và xác định phạm vi - Chương V: ĐTM chi tiết cho đồ án quy hoạch xây dựng đô thị - Chương VI: Thẩm định ĐTM cho đồ án quy hoạch đô thị - Chương VII: Quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường đô thị - Chương VIII: Kinh phí thực hiện báo cáo ĐTM cho đồ án QHĐT - Chương IX: Các nghiên cứu điển hình - Phần III: Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh khối kho tài liệu giấy. Ký hiệu: 263-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh khối kho tài liệu giấy. Ký hiệu: 263-01-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh khối kho tài liệu giấy. Ký hiệu: 263-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập thiết kế điển hình `Khối kho tài liệu giấy` của Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh quy mô III được nghiên cứu ở bước TKKT làm cơ sở vận dụng thiết kế các công trình lưu trữ cùng tên và cùng quy mô. Ngoài ra tài liệu có thể tham khảo để lập dự án khả thi các trung tâm lưu trữ các cấp tỉnh, huyện

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản: Vụ quản lý kiến trúc quy hoạch-BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chương I. Thực trạng và tình hình phát triển các khu đô thị mới - Chương II. Cơ sở lý luận và định hướng quy hoạch phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam - Chương III. Một số áp dụng kết quả của đề tài đối với công tác quy hoạch và quản lý đầu tư và phát triển các khu đô thị mới. - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Một số biện pháp kỹ thuật bảo vệ và sửa chữa công trình xây dựng. Mã số: R-931

  Tác giả: Cao Duy Tiến
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số biện pháp kỹ thuật bảo vệ và sửa chữa công trình xây dựng. Mã số: R-931

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số biện pháp kỹ thuật bảo vệ và sửa chữa công trình xây dựng. Mã số: R-931

  Tác giả: Cao Duy Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề - Chương I. Công nghệ phun khô bê tông - Chương II. Công nghệ bơm ép hồ vữa xi măng sử lý nứt, rỗ thấm bê tông - Chương III. Công nghệ thi công sửa chữa các khe co dãn cách nước - Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế máy bơm nước công suất nhỏ và các phụ kiện phục vụ việc cấp nước cho đô thị và nông thôn. Mã số: RD-54

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế máy bơm nước công suất nhỏ và các phụ kiện phục vụ việc cấp nước cho đô thị và nông thôn. Mã số: RD-54

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế máy bơm nước công suất nhỏ và các phụ kiện phục vụ việc cấp nước cho đô thị và nông thôn. Mã số: RD-54

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Phần thuyết minh - 1/ Lời nói đầu - 2/ Điều tra thị trường bơm điện công suất nhỏ - 3/ Tình hình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bơm nước công suất nhỏ (dùng điện 1 pha) trong và ngoài nước - 4/ Cấu tạo và các thông số cơ bản của máy bơm nước COMA-BN 125 - 5/ Chế tạo - 6/ Khảo nghiệm, đánh giá chất lượng - 7/ Ưng dụng đề tài vào sản xuất - 8/ Kết luận - B- Phụ lục - Phụ lục 1: Một số loại bơm trên thị trường - Các chỉ số kỹ thuật - Phụ lục 2: Bản vẽ bơm - Bản toàn thể - Phụ lục 3: Kết quả kiểm định và khảo nghiệm bơm COMA-BN 125 và COMA-BN 125 A - Phụ lục 4: Biên bản hội thảo bơm nước COMA BN-125.

  Số trang: 0