Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Sự làm việc của kết cấu khung khi có các khớp dẻo- 3. Phân tích sự phá hoại của kết cấu khung- 3.1. Khái quát chung về sự phá hoại của kết cấu khung- 3.2. Sự phá hoại của kết cấu khung do hình thành hệ cơ cấu- 3.3. Sự phá hoại của khung do vượt quá giới hạn dẻo- 4. Ví dụ tính toán- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trịnh Việt Cường/ Phạm Quyết Thắng/ Trịnh Minh Thụ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trịnh Việt Cường/ Phạm Quyết Thắng/ Trịnh Minh Thụ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Đặc điểm của công trình- 3. Điều kiện đất nền- 4. Diễn biến của sự cố- 5. Đánh giá nguyên nhân của sự cố- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Từ Đức Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Từ Đức Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Một số dạng mầm bệnh công trình trong thiết kế - 2.1. Sai xót trong khâu giả thiết tính toán và cấu tạo- 2.2. Gây mầm bệnh công trình do bỏ xót thông tin khi thiết kế- 2.3. Sai xót do chuyển đổi chức năng kết cấu không hợp lý- 2.4. Sai xót trong việc ứng dụng phần mềm tin học- 2.5. Sai xót trong việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Phan Vị Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Phan Vị Thuỷ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Về các sự cố công trình trong xây dựng giao thông- 2- Tính toán cơ học nghiệm lại một số sự cố công trình đã gặp trong thực tế: nghiêng và gẫy cọc trong khi thi công móng trụ cầu- 2.1: Mô tả sự cố công trình- 2.2: Phân tích nguyên nhân kỹ thuật- 2.3: Những kinh nghiệm gì rút ra được từ sự cố công trình này.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Miêu tả bài toán- 2. Phương pháp đánh giá tổng hợp- 2.1. Đánh giá/ giám định từng bộ phận/ cấu kiện- 2.2. Xác định hàm M=f (p) theo cấp nguy hiểm- 2.3. Đánh giá/ giám định kết cấu nhà theo cấp nguy hiểm- 2.4. Đánh giá/ giám định chung.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Quang Hùng/ Đỗ Thị Lan Hoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Quang Hùng/ Đỗ Thị Lan Hoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu công trình- 2. Hiện trạng hư hỏng của côg trình- 3. Đánh giá nguyên nhân hư hỏng- 4. Các biện pháp sửa chữa- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đức Thắng/ Trần Bá Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đức Thắng/ Trần Bá Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu cấu tạo hầm băng tải than- 1.1. Các nhận xét- 1.2. Các nguyên nhân thấm, rò rỉ nước- 2. Một số giải pháp xử lý điển hình đã được áp dụng- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Tống Trần Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Tống Trần Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Anh hưởng của vết nứt trong bê tông đến hiện tượng rỉ của cốt thép- 2.1. Bản chất của hiện tượng rỉ của cốt thép trong bê tông - 2.2. Anh hưởng của độ mở rộng vết nứt đến rỉ của cốt thép trong bê tông ở môi trường bình thường- 2.3. Rỉ của cốt thép trong bê tông có sự xâm nhập của Clo- 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Nguyễn Hồng Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Nguyễn Hồng Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng thấm dột công trình- 2. Nguyên nhân thấm dột- 3. Phương án chống thấm- 4. Thi công công trình- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Hoa Thịnh/ Nguyễn Đông Anh/ Vũ Đức Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Hoa Thịnh/ Nguyễn Đông Anh/ Vũ Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Các nguyên nhân hư hỏng- a/ Nhóm nguyên nhân liên quan đến công trình- b/ Các nguyên nhân về tải trọng- 3. Ap dụng phương pháp điều khiển để giảm nguy hiểm cho công trình- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Phạm Hồng Giang/ Lê Văn Ngọ/ Nguyễn Hoài Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Phạm Hồng Giang/ Lê Văn Ngọ/ Nguyễn Hoài Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Đặc điểm công trình thuỷ lợi- 3. Sự cố vỡ đập Suối Hành- 4. Sự cố công trình tràn Nam Thạch Hãn- 5. Sự cố cửa kéo ngang âu thuyền Cầu xe- 6. Sự cố cống Khai thái- 7. Sự cố đập Am chúa.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Thế Đệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Thế Đệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Một vài thông tin về trận động đất Điện Biên Phủ ngày 19/2/2001- 2. Phân tích các dạng sự cố, cơ chế và nguyên nhân hư hỏng- 2.1. Phân loại các dạng sự cố- 2.2. Cơ chế hư hỏng- 2.3. Nguyên nhân hư hỏng- 3. Một vài nhận xét đáng lưu ý- 4. Giải pháp sửa chữa hư hỏng có gia cường kết cấu- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trần Chủng/ Nguyễn Quốc Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Trần Chủng/ Nguyễn Quốc Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Các yếu tố làm xuất hiện rủi ro trong thiết kế kết cấu công trình xây dựng- 3. Tổng hợp các nhóm nguyên nhân chủ quan chính thường gặp đẫn đến rủi ro trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép- 4. Quản lý rủi ro thể hiện thông qua việc tuân thủ các bước thiết kế- 5. Quy trình theo dõi và cảnh báo với các rủi ro trong thiết kế- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng các trạm xử lý nước thải nhỏ cho bệnh viện tuyến huyện công suất 5-20 m3/giờ

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng các trạm xử lý nước thải nhỏ cho bệnh viện tuyến huyện công suất 5-20 m3/giờ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng các trạm xử lý nước thải nhỏ cho bệnh viện tuyến huyện công suất 5-20 m3/giờ

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  I. Giới thiệu chung.
  II. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải.
  III. Nghiên cứu các cơ sở thiết kế mô hình xử lý nước thải cho bệnh viện tuyến huyện.
  IV. Nghiên cứu đề xuất các mô hình trạm xử lý nước thải cho bệnh viện tuyến huyện.
  V. Một số thử nghiệm và ứng dụng.
  VI. Kết luận và các kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Đánh giá công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch đã nhập vào Việt Nam. Mã số: RD-9744

  Tác giả: Trần Đình Khai, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch đã nhập vào Việt Nam. Mã số: RD-9744

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch đã nhập vào Việt Nam. Mã số: RD-9744

  Tác giả: Trần Đình Khai, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  I. Mở đầu.
  II. Tổng quan.
  III. Đánh giá trình độ công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch nhập vào Việt Nam theo các loại nguồn nước khác nhau.
  IV. Kết luận và kiến nghị.
  V. Tài liệu tham khảo.
  VI. Phụ lục

  Số trang: 0