Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh/ Nguyễn Quốc Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh/ Nguyễn Quốc Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Các bài toán cơ bản- III. Giải bài toán nhiễu xạ-bức xạ bằng phương pháp phần tử biên- IV. Thuật toán- V. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Mai Hồng Quân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Mai Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Tính toán thiết kế móng cọc- II.1. Cọc chịu tải trọng dọc trục- II.2. Cọc chịu tải trọng ngang- II.3. Anh hưởng của nhóm cọc- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Các phương pháp khảo sát khuyết tật không phá huỷ- II.1. Phương pháp khảo sát khuyết tật không phá huỷ- II.2. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng nhuộm màu- II.3. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng từ tính- II.4. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng siêu âm- II.5. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng tia X- II.6. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng tia Y- III. Xử lý số liệu thu được, đánh giá hiện trạng kết cấu công trình biển- III.1. Tập hợp và xử lý số liệu- III.2. Quy trình phân tích đánh giá hiện trạng kết cấu- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu thiết kế sơ bộ- 2. Giới thiệu các giải pháp công nghệ mới thi công công trình thử nghiệm DK1 trọng lực bê tông cốt thép- 3. Đánh giá khả năng thực thi của giải pháp công nghệ mới khi thi công công trình thử nghiệm DK1-TLBTCT- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Chu Chất Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Chu Chất Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mục đích nghiên cứu- 1- Đối với dàn khoan biển cố định- 2- Đối với công trình biển trọng lực bê tông DK1- III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- IV. Phương pháp nghiên cứu- V. Kết quả nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Phân tích mỏi tổng thể của kết cấu theo cơ học phá huỷ- 2.1. Các giai đoạn chính của quá trình phát triển vết nứt- 2.2. Xác định ứng suất tính mỏi của nút- 2.3. Mô hình cơ học phá huỷ- III. Đánh giá độ tin cậy của cả hệ kết cấu- IV. Điều chỉnh độ tin cậy và tuổi thọ kết cấu theo kết quả khảo sát- V. Xây dựng chương trình kiểm tra- VI. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Duy Hoà/ Nguyễn Như Khải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Duy Hoà/ Nguyễn Như Khải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Đặt vấn đè - - Hoạt tải phân bố đều trên cả nhịp- - Hoạt tải phân bố đều trên nửa nhịp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết của quá trình lọc- 2.1. Tính chất vật liệu lọc nổi- 2.2. Cơ sở hoá lý của quá trình lọc qua lớp VLL nổi- 2.3. Cơ chế của quá trình giữ cặn trong lớp VLL nổi- 2.4. Mô hình toán học của quá trình lọc- III. Nghiên cứu thực nghiệm về bể lọc VLL nổi- Kết quả thí nghiệm.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trịnh Hồng Tùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trịnh Hồng Tùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề- I. Cơ sở và phương pháp nghiên cứu- II. Kết quả nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Sơ đồ tính toán thuỷ lực bài toán dòng không đều- III. Sơ đồ khối tính dòng không đều trong kênh hở và sông thiên nhiên.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lương Phương Hậu...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lương Phương Hậu...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nguyên tắc làm việc của kè hoàn lưu- II. Kết cấu kè hoàn lưu- 2.1. Giá đỡ tấm hướng dòng- 2.2. Tấm hướng dòng- 2.3. Gia cố bờ- 2.4. Gia cố đáy- III. Kè hoàn lưu bảo vệ bờ sông Dinh khu vực thị xã Phan Rang- 3.1. Bố trí công trình- 3.2. Kết cấu công trình- 3.3. Tác dụng của công trình- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Chánh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Chánh...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thí nghiệm, tính toán cường độ chịu uốn và độ dẻo dai của bê tông cốt sợi- II. Quá trình thực nghiệm- 1- Chuẩn bị mẫu thử- 2- Thành phần tỷ lệ của hỗn hợp bê tông cốt sợi xơ dừa- 3- Kết quả thực nghiệm- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- - Về mặt bản sắc - - Về mặt giá trị nghệ thuật- - Về mặt giá trị quý hiếm- - Về mặt kinh tế và xã hội- II. Mục đích và nội dung nghiên cứu của đề tài- III. Kết quả nghiên cứu- IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Chuyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Chuyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các phương pháp thành lập hệ thống dung sai của công tác bố trí trắc địa:- 1. Theo cấp chính xác và kích thước của các cấu kiện- 2. Lý thuyết xích kích thước- 3. Theo tỷ lệ giữa dung sai trắc địa và dung sai xây dựng- 4. Theo số liệu đo kiểm tra- 5. Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế- 6. Theo khả năng của dụng cụ trắc địa- 7. Theo phương án tối ưu- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Văn Sung...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Văn Sung...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- I.1- Thực trạng sa bồi trên các luồng tầu qua cửa sông, ven biển nước ta- I.2- Phân loại sa bồi trên luồng tầu- I.3- Vấn đề xác định khối dự phòng cho sa bồi giữa hai lần nạo vét- II. Sử dụng phương pháp phân tích số liệu thực đo để xác định chiều rộng dự phòng cho sa bồi luồng tầu- II.1- Sơ đồ tính- II.2- Phương pháp tính- III. Một số kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0