Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình phát triển các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng ở Việt Nam - 1. Những căn cứ để phân chia giai đoạn - 2. Các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng ở từng giai đoạn - 3. Phân tích đánh giá các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng ở từng giai đoạn - 4. Các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng hiện nay của địa phương - 5. Nhận xét và kết luận chung - II. Tình hình tổ chức sản xuất và xây dựng ở một số nước trên thế giới - 1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý xây dựng ở các nwcs thành viên tỏng khối SEV (trừ Liên xô và VN) - 2. Các hình thức tổ chức quản lý ngành xây dựng - Tài liệu tham khảo - Mục lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chức năng quản lý ngành kinh tế kỹ thuật của các bộ - II. Chức năng, nhiệm vụ của ngành xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng - III.ý kiến chuyên gia: - 1. Khái niệm đơn vị cơ sở và mô hình tổ chức xây dựng cơ sở trong ngành xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng - 2. Ưu nhược điểm của từng loại mô hình đơn vị xây dựng cơ sở
  Phần II. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng của ngành xây dựng đường giao thông - I. Hiện trạng, tổ chức xây dựng công trình giao thông - 1. Các số liệu cơ bản về công trình giao thông - 2. Các nhiệm vụ cơ bản của ngành xây dựng công trình giao thông - 3. Sơ đồ tổng quát về ngành xây dựng công trình giao thông trong phân ngành kinh tế quốc dân - 4. Sơ đồ tổ chức về các liên hiệp giao thông khu vực và sơ đồ tổ chức một liên hiệp giao thông điển hình - 5. Đơn vị kinh tế cơ sở trong ngành xây dựng công trình giao thông hiện nay - II. ý kiến chuyên gia Phần III. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng của ngành xâyd ựng công trình thuỷ lợi - I. Xây dựng công trình thuỷ lợi là một chuyên ngành xây dựng - II. Hiện trạng lực lượng của chuyên ngành xây dựng thuỷ lợi - III. Nhận xét về các tổ chức - IV. ý kiến đề xuất về đơn vị cơ sở xây lắp thuộc chuyên ngành xâyd ựng công trình thuỷ lợi - Phần IV. Môt hình tổ chức Tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp 2 - Bộ Nội thương - 1. Nhiệm vụ Tổng công ty - 2. Tổ chức của Tổng công ty - 3. Kết quả hoạt động sản xuất xây lắp của Tổng công ty - 4. Một số bài học quản lý xây lắp - 5. Một số góp ý về mô hình tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp 2 - Phần V. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất của công ty khảo sát thiết kế và xây dựng - Bộ Nông nghiệp và CN thực phẩm - I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - II. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty - III. Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - 1. Các đơn vị khảo sát thiết kế - 2. Các đơn vị thi công xây lắp - 3. Một số kết quả đạt được - IV. Một

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và phân tích về phân cấp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các mô hình tổ chức xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và phân tích về phân cấp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các mô hình tổ chức xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và phân tích về phân cấp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các mô hình tổ chức xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phân cấp các mặt hoạt dodọng sản xuất giữa Tổng công ty xây dựng và công ty, xí nghiệp trực thuộc - 1. Công tác kế hoạch hoá - 2. Về vật tư và vận tải - 3. Về xe máy thiết bị thi công, tài sản cố định - 4. Quản lý kỹ thuật và thi công - 5. Lao động và tiền lương - 6. Tổ chức và cán bộ - 7. Quản lý kinh tế - tài chính - II. Phân tích, đánh giá các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - 1. Mô hình công ty xây dựng khu vực - 2. Mô hình Tổng công ty xây dựng - 3. Mô hình liên hiệp các xí nghiệp chuyên môn hoá

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm và ý nghĩa của việc thiết lập các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - II. Mô hình I: Công ty xây dựng khu vực - 1. Những căn cứ hình thành công ty xây dựng khu vực - 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công ty xây dựng khu vực - 3. Cơ cấu mẫu mô hình I ( Công ty xây dựng khu vực 1) III. Mô hình II: Xí nghiệp liên hợp xây dựng công trình - 1. Căn cứ thành lập mô hình xí nghiệp liên hợp xây dựng công trình - 2. Những đặc điểm của mô hình xí nghiệp liên hợp xây dựng công trình - 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức xí nghiệp liên hợp xây dựng - 4. Việc thành lập, phân chia , sáp nhập, giải thể hợc chuyển hình thức sở hữu xí nghiệp liên hợp - IV. Mô hình III: Liên hiệp xí nghiệp xây dựng chuyên môn hoá - V. Mô hình IV: Công ty xây dựng hoạt động trên cơ sở tập trung các chức năng quản lý ở các cấp (khâu) của bộ máy quản lý -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những vấn đề chung: - 1. ý nghĩa và đặc điểm của hoạt động sản xuất xây dựng - 2. Vai trò quản lý kinh tế - Các nguyên tắc và phương pháp quản lý kinh tế - 3. Các phương pháp quản lý kinh tế - 4. Cơ chế quản lý kinh tế - II. Lý thuyết hệ thống - cơ sở của nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - III. Hệ thống quản lý và cơ cấu tổ chức quản lý - 1. Đặc điểm chức năng - 2. Cơ cấu tổ chức quản lý - 3. Các vấn đề tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá và liên hiệp há trong sản xuất xây dựng - IV. Cơ sở lý luận thiết kế bộ máy các đơn vị xây lắp - 1. Cơ cấu sản xuất - 2. Cơ cấu tổ chức quản lý - V. Tham khảo một số phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nước ngoài - 1. Phương pháp cải tổ bộ máy quản lý sản xuất cơ sở - 2. Phương pháp mô phỏng - 3. Phương pháp cơ cấu hoá các mục tiêu - 4. Phương pháp hoàn thiện cơ cấu (trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng) - 5. Những phương pháp khác - Tài liệu tham khảo - Mục lục -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Những quy định chung - 1. Vị trí , nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của xí nghiệp xây lắp - 2. Tài sản của xí nghiệp xây lắp - Chương 2: Tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý xí nghiệp xây lắp - 1. Tổ chức sản xuất và cơ cấu bộ máy quản lý xí nghiệp xây lắp - 2. Trách nhiệm của tập thể lao động tại xí nghiệp xây lắp - 3. Giám đốc quản lý xí nghiệp xây lắp - 4. Công tác cán bộ - 5. Quan hệ giữa xí nghiệp xây lắp với cấp trên, các cơ quan và chức năng của Nhà nước...- Chương 3: Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xây lắp - Chương 4: Thành lập, tách, sáp nhập và giải thể xí nghiệp xây lắp - Chương 5: Điều khoản thi hành

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu: - Phần hai: Thực trạng về tổ chức và quản lý của các loại hình tổ chức xây dựng - Phần ba: Cơ sở khoa học của việc thiết lập mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - I. Những vấn đề chung - II. Lý thuyết hệ thống - cơ sở các việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - III. Hệ thống quản lý và cơ cấu tổ chức quản lý - Phần IV. Thiết lập các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - Phần V: Điều lệ hoạt động của các tổ chức cơ sở - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng

  Tác giả: Bùi Văn Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng

  Tác giả: Bùi Văn Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Mở đầu - I. Sự phát triển tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng ở Việt Nam trong những năm qua - II. Tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng ở nước ngoài - III. Về đề tài 28B-02-04 `nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng`. Phần 2: Cơ sở khoa học của việc tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - I. Công trường xây dựng và những đặc điểm của sản xuất trên công trường - II. Những nguyên tắc hoàn thiện TCQL sản xuất ở công trường xây dựng trong điều kiện hiện nay - III. Thiết kế tổ chức công trường và thiết kế các biện pháp xây lắp-phương pháp vận dụng - IV. Tổ chức quản lý sản xuất xây dựng ở công trường - V. Những nguyên tắc xác định mô hình cơ cấu tổ chức công trường - Phần 3: Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - I. Đặc điểm tình hình - II.Hoàn thiện một số nội dung cơ bản của TCQL sản xuất ở công trường xây dựng - Phần 4: Hướng dẫn hàon thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - Phần 5: Kết luận

  Số trang: 0

 • Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thủ đô Hà Nội là vị trí trọng tâm của chương trình - II. Từ mục tiêu được xác định trên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tập trung thực hiện những công việc vụ thể - III. Đặc điểm lịch sử và hiện trạng nhà ở thủ đô Hà Nội và phương hướng kế haọch 1986-1990 - IV. Những đề xuất và kiến nghị trong xây dựng cải tạo thủ đô Hà Nội - Một số mẫu nhà ở thực nghiệm

  Số trang: 0

 • Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Những vấn đề tồn tại trong quy hoạch và kiến trúc - Phương hướng cải tạo

  Số trang: 0

 • Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Tóm tắt nội dung và kết quả thực hiện đề tài:cơ sở công nghệ các phương pháp xây dựng và tình hình áp dụng tại nước ta - 1. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp cổ truyền - 2. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp lắp ghép - 3. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp bê tông cốt thép toàn khối - 4. Xây dựng nhà ở bằng các phương pháp hỗn hợp - B. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng cho các phương pháp xây dựng và phương pháp xác lập chung - III. Phương pháp đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau thông qua hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng - 1. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật - IV. Đánh giá kinh tế các phương pháp xây dựng nhà ở tại Việt Nam - Kết luận

  Số trang: 0

 • Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt
  Nhà xuất bản: Viện khoa học và kỹ thuật XDCB
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Nghiên cứu một số quy luật phổ biến trong quá trình ăn mòn thép xây dựng ở Việt Nam - I. Nội dung và phương pháp nghiên cứu : - 1. Vài nét về tình hình nghiên cứu trước đây - 2. Giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 3. Nhận xét về khả năng áp dụng tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 4. Phương pháp nghiên cứu ăn mòn kết cấu xây dựng bằng thép - II. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn kết cấu thép - 1. ảnh hưởng của độ ẩm không khí và sự thấm ướt bề mặt thép - 2. ảnh hưởng của lượng mưa, nhiệt độ và tốc độ gió - 3. ảnh hưởng của các tạp chất ăn mòn trong khí quyển - III. Xác định tốc độ ăn mòn của thép xây dựng và kết cấu xây dựng bằng thép - 1. Đặt vấn đề - 2. Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ ăn mòn - 3. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn - 4. Xác định tốc độ ăn mòn kết cấu thép ở Việt Nam - 5. Kết luận và kiến nghị - IV. Các hệ số ảnh hưởng dùng trong thiết kế ăn mòn kết cấu thép - 1. Các hệ số ảnh hưởng của kích thước và hình dạng - 2. ảnh hưởng của khoảng cách so với mặt đất - 3. ảnh hưởng của hướng đặt kết cấu - V. Độ bền lớp thép phủ kẽm bảo vệ trên thép xây dựng - 1. Các loại thép phủ kẽm dùng trong xây dựng - 2. Nghiên cứu hiện tượng ăn mòn ở lớp mạ kẽm - 3. Tính toán độ bền của lớp kẽm bao phủ - 4. Kết luận và kiến nghị - Phần thứ hai: Các khuyết tật ở nhà khung thép nhẹ và ảnh hưởng của chúng tới độ bền và ổn định của công trình xây dựng ở Việt Nam - 1. ý nghĩa và phương pháp nghiên cứu - 2. Các sai lệch thường gặp ở cột nhà khung thép - 3. Khái quát về việc tính ổn định của các kết cấu dạng hệ thanh có các sai lệch hình học - 4. Biến dạng và nội lực ở hệ khung ngang - 5. Nội lực trong các trường hợp kể đến biến dạng theo phương dọc nhà - 6. Một số nhận xét về kiến nghị - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị chung -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-6/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời mở đầu - 2. Tình hình sử dụng phụ gia của nhà máy Liên hợp xi măng Hà Tiên kể từ sau ngày giải phóng Miền Nam đến nay - 3. Kết quả nghiên cứu xi măng có pha phụ gia Bến Tắm của xi măng Hà Tiên - a. Nghiên cứu nguồn gốc, quá trình tạo thành, và bản chất của phụ gia tronh quá trình đông cứng của xi măng - b. Chất lượng và trữ lượng khu mỏ bazan Bến Tắm Vĩnh An - 4. Những tính chất cơ bản của phụ gia xi măng vùng Bến Tắm - Vĩnh An - 5. Những tính chất cơ lý cả xi măng portland có pha phụ gia Bến Tắm - 6. Sản xuất thử 300 tấn xi măng có pha 15% phụ gia bazan bọtBến Tắm - - Những tính chất cơ lý -hoá của xi măng sản xuất thử - 3000 tấn có pha 15% phụ gia - 7. Chất lượng của bê tông đúc sẵn và kết quả thu được từ các hộ tiêu thụ khi sử dụng loại xi măng - phụ gia này - 8. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-8/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - Phần thứ hai: Nội dung và kết quả nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Tình hình sử dụng phế thải công nghịp trên thế giới làm VLXD - 1. Những phế thải công nghiệp chính được dùng phổ biến hiện nay trên thế giới trong CN VLXD - - Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 2: Phế thải công nghiệp ở Việt Nam được dùng làm VLXD 1. Tình hình một số phế thải CN chính ở nước ta hiện nay. -Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 3: Phương hướng sử dụng một số nguồn phế thải CN Việt Nam làm VLXD - 1. Phương hướng sử dụng tro xỉ nhiệt điện - 2. Phương hướng sử dụng xỉ luyện kim - 3. Phương pháp sử dụng đá sít than - 4. Phương hướng sử dụng một số phế thải khác - III. Kết luận - IV. Tài liệu tham khảo - V. Phụ lục

  Số trang: 0