Tìm kiếm nâng cao

 • Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà phục vụ cho tính toán và thiết kế vi khí hậu. Mã số: 80-28-100

  Tác giả: Bùi Vạn Trân
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật XDCB
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà phục vụ cho tính toán và thiết kế vi khí hậu. Mã số: 80-28-100

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà phục vụ cho tính toán và thiết kế vi khí hậu. Mã số: 80-28-100

  Tác giả: Bùi Vạn Trân

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, trực xạ, tán xạ và gió - Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu trước đây - Chương 2: Xác định giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà theo hệ số bảo đảm - Chương 3: Sự phụ thuộc của giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà vào chỉ tiêu quán tính nhiệt của kết cấu bao che - Chương 4: Những bài toán phải giải quyết trong xử lý số liệu khí tượng - Chương 5: Kết luận và kiến nghị - Phụ lục: Cải tiến chương trình xử lý số liệu khí hậu trong khuôn khổ đề tài 80-28-100 - 1. Đặc điểm bài toán - 2. Những phương pháp giải quyết.
  - Phần thứ hai: Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của góc tạt mưa dùng để tính toán và thiết kế che mưa cho các lỗ cửa.
  - Phần thứ ba: Tìm phương pháp bổ sung số liệu bức xạ tạm thời cho những trạm quan trắc thiêu - 1. Vài nét về phương pháp tính gián tiếp một số đặc trưng bức xạ - 2. Một số kết quả nghiên cứu kiểm tra và thiết lập biểu thức tính gián tiếp cường độ bức xạ

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng rộng rãi cây đước của tỉnh Minh Hải trong xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bùi Quang Vũ
  Nhà xuất bản: Phân viện khoa học kỹ thuật XDCB miền Nam
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng rộng rãi cây đước của tỉnh Minh Hải trong xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng rộng rãi cây đước của tỉnh Minh Hải trong xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bùi Quang Vũ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Tiềm năng và khả năng khai thác cây đước của tỉnh Minh Hải - 1. Hiện trạng và hướng phát triển của rừng đước - 2. Tình hình khai thác và sử dụng cây đước...- 3. Kinh nghiệm và phạm vi sử dụng gỗ đước trong dân gian.
  - Phần II: Khảo sát các tính năng cơ lý của cây đước và nghiên cứu các biện pháp ngâm tẩm để nâng cao chất lượng gỗ đước - 1. Khảo sát các tính năng cơ lý của gỗ đước ...- 2. Nghiên cứu các biện pháp ngâm tẩm để nâng cao chất lượng gỗ đước.
  - Phần III: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng cây đước trong xây dựng, đặc biệt là trong xây dựng nhà ở - 1. Đặc điểm nhà ở nông thôn ĐBSCL- 2. Sử dụng cây đước làm nhà ở nông thôn.
  - Phần IV: Kết luận và kiến nghị.
  - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng. Mã số: 28B 01-03

  Tác giả: Trần Trịnh Tường
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng. Mã số: 28B 01-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng. Mã số: 28B 01-03

  Tác giả: Trần Trịnh Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Sản xuất xây dựng, áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng và hiệu quả kinh tế của nó - 1. Sản xuất xây dựng - 2. áp dụng kỹ thuật toàn bộ trong sản xuất xây dựng - 3. Hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả - - Bản chất hiệu quả - - Hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - - Tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả - - Tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế - - Chỉ tiêu đánh giá hhiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - Phần II: Giới thiệu và nhận xét phương pháp hiện có về xác định hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - 1. Giới thiệu khái quát một số phương pháp (hiện có ) để xác định hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - 2. Nhận xét về phương pháp xác định hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật mới - Phần III: Phương páhp xác định hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng (ở Việt Nam) - 1. Phương pháp lựa chọn phương án áp dụng kỹ thuật tiến bộ - 2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế hàng năm của áp dụng kỹ thuật tiến bộ -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện tổ chức sản xuất và đổi mới quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong XDCB. Mã số: 28B

  Tác giả: Khúc Văn Thành
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện tổ chức sản xuất và đổi mới quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong XDCB. Mã số: 28B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện tổ chức sản xuất và đổi mới quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong XDCB. Mã số: 28B

  Tác giả: Khúc Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu mục tiêu và nội dung nghiên cứu được đặt ra của chương trình 28B.
  - II. Đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được của chương trình- 1. Đánh giá chung về mức độ đạt so với mục tiêu đề ra - 2. Đánh giá tổng hợp những kết quả đạt được mang ý nghĩa khoa học và hiệu qủa đối với kinh tế quốc dân và ngành - 3. Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện chương trình - 4. Những khó khăn, thuận lợi về các mặt trong quá trình thựuc hiện chương trình.
  - III. Kết luận chung về kết quả thực hiện chương trình: - - Kết luận chung về kết quả thực hiện chương trình.
  - Kiến nghị các chế độ, chính sách, biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý chương trình nghiên cứu khoa học - - Kiến nghị nội dung cần nghiên cứu tiếp 1991-1995 - - Tình hình sử dụng kinh phí

  Số trang: 0

 • Xác định cơ cấu hợp lý của các nhóm máy cho một số công việc chính trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đình Hoè
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định cơ cấu hợp lý của các nhóm máy cho một số công việc chính trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định cơ cấu hợp lý của các nhóm máy cho một số công việc chính trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đình Hoè

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của đề tài - II. Trình tự tính toán chọn máy và tổ máy xây dựng có hiệu quả cho quá trình thi công xây lắp phức tạp - III. Phương pháp so sánh về mặt kinh tế các phương án máy và tổ máy xây dựng dùng để thực hiện các quá trình thi công xây lắp - B. Phương pháp xác định lĩnh vực áp dụng kinh tế máy xây dựng theo độ xa vận chuyển máy xây dựng ban đầu đến công trường - I. Phương pháp xác định số lượng máy trong tổ máy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tác giả: Vũ Kim Quyến
  Nhà xuất bản: Vụ quản lý nhà, đô thị-nông thôn- BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tác giả: Vũ Kim Quyến

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Nghiên cứu cơ bản: khảo sát lập một số báo cáo chuyên đề và sưu tầm tài liệu tham khảo - 1. Tình hình sử dụng đất xây dựng nhà ở tại Hà Nội bảy năm 1981-1987 - 2. Tình hình cấp đất ở quận Hai bà Trưng - Hà Nội - 3. Giới thiệu chính sách sử dụng đất đô thị ở Liên xô và một số nước khác - 4. Cho vay mua nhà ở tại Liên xô và Cộng hoà dân chủ Đức- 5. Cấp đất và đánh thuế đất xây dựng ở một số nước đang phát triển - B. Nghiên cứu tổng hợp: - 1. Tổng hợp và nhận định tình hình bán nhà ở tại các địa phương - 2. Một số ý kiến về nội dung chính sách bán nhà ở đô thị - 3. Tình hình sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản thưòi gian qua. Một số kiến nghị - 4. Cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất xây dựng cơ bản - C. Nghiên cứu đề xuất: - 1. Dự thảo quy định về bán nhà ở do Nhà nước quản lý tại các địa phương (sản phẩm năm 1987) - 2. Dự thảo Điều lệ sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản (sản phẩm năm 1988)

  Số trang: 0

 • Quy luật đô thị hoá, phân bổ và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy luật đô thị hoá, phân bổ và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mã số: 28A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy luật đô thị hoá, phân bổ và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quan giới thiệu mục tiêu nghiên cứu chương trình>,br> - Phần thứ hai: Đánh giá chung về mức độ đạt được so với mục tiêu nghiên cứu của chương trình - 1. Kết quả nội dung nghiên cứu của chương trình - 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng - 3. Các kết quả ứng dụng - 4. Những sản phẩm chính của chương tình - 5. đánh giá kếtquả chung so với mục tiêu chương trình - 6. Những tồn tại và kiến nghị.
  - Phần thứ III: Kiểm điểm quá trình tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình - 1. Về tổ chức điều hành - 2. Về tổ chức nghiên cứu - 3. Tình hình thực hiện hợp tác quốc tế của chương trình 28A - Kết luận - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành. Mã số: RD 3096

  Tác giả: Nguyễn Đình Đào
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn công nghệ , thiết bị và kiểm định xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành. Mã số: RD 3096

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành. Mã số: RD 3096

  Tác giả: Nguyễn Đình Đào

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: nghiên cứu phương pháp luận về lapạ CSDL và chương trình quản lý CSDL - 1. Những khái niệm cơ bản về lập CSDL - 2. Những hệ thống chương trình QL CSDL có thể ứng dụng được trong đề tài - 3. So sánh, lựa chọn hệ thống chương tình quản lý CSDL có hiệu quả - Chương II: Danh mục các dữ liệu cần thiết về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành - 1. Hiệu quả sử dụng máy và vai trò của nó trong công tác tư vấn và quản lý ngành - 2. Xác định những dữ liệu cần thiết về máy và TBXD phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành xây dựng - 3. các thông số kinh tế- kỹ thuật cơ bản , đặc trưng cho từng chủng loại máy và TBXD - Chương III: Nghiên cứu lập chương trình QLCSDL về máy và thiết bị xây dựng trên cơ sở ứng dụng hệ chương trình MS Acces 2.0 - 1. Chuẩn bị dữ liệu - 2. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu - 3. Nhập dữ liệu trực tiếp vào bẳng dữ liệ - 4. Điều chỉnh dữ liệu của bảng - 5. Tìm kiếm dữ liệu, xếp thứ tự và lọc dữ liệu - 6. In dữ liệu - 7. Sao chép , đặt lại tên, xếp thứ tự và lọc dữ liệu - Chương IV: Tra vấn cơ sở dữ liệu - 1. Tạo lập bảng vấn tin - 2. Lưu trữ và đặt tên cho bảng vấn tin - 3. In dữ liệu của bảng vấn tin - 4. Thiết kế bảng vấn tin kiểu lựa chọn - Chương V: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tác động của điều kiện tự nhiên đến hình thái phân bố và xây dựng đô thị nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam. Mã số: 28A-01-04

  Tác giả: Đỗ Đình Nguyên
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tác động của điều kiện tự nhiên đến hình thái phân bố và xây dựng đô thị nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam. Mã số: 28A-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tác động của điều kiện tự nhiên đến hình thái phân bố và xây dựng đô thị nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam. Mã số: 28A-01-04

  Tác giả: Đỗ Đình Nguyên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên trong quá trình phát triển điểm dân cư Việt Nam - 1. Đặc điểm về kinh tế - xã hội Việt Nam trong quá trình phát triển.
  - II. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của Việt Nam.
  - III. Các tiến trình cải tạo điều kiện tự nhiên Việt Nam.
  - IV. Quá trình biến đổi tính chất các điểm dân cư Việt Nam.
  - V. Đặc biệt trong quá trình phát triển điểm dân cư Việt Nam.
  - VII. ảnh hưởng có tính quy luật đối với quá trình phát triển các điểm dân cư Việt Nam.
  - VIII. Phương hướng chủ yếu phát triển và phân bố lực lượng sản xuất trên các vùng kinh tế (1986-2000).
  .- IX. Đánh giá khả năng phát triển đô thị Việt nam theo điều kiện tự nhiên.
  - X. Những vấn đề tồn tại

  Số trang: 0

 • Những vấn đề cấp bách về sinh thái đô thị và bảo vệ môi trường sống Việt Nam. Mã số: 28A-01-05

  Tác giả: Lê Hồng Kế
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề cấp bách về sinh thái đô thị và bảo vệ môi trường sống Việt Nam. Mã số: 28A-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề cấp bách về sinh thái đô thị và bảo vệ môi trường sống Việt Nam. Mã số: 28A-01-05

  Tác giả: Lê Hồng Kế

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương mở đầu:- Chương một: Đô thị hoá và những hệ quả sinh thái của nó - 1. Đô thị hoá và những hệ quả sinh thái của nó - 2. Những đặc điểm chủ yếu về đô thị hoá trong quá trình quy hoạch và xây dựng đô thị ở nước ta - Chương II: Cơ sở khoa học của việc tiếp cận vấn đề đô thị trên quan điểm sinh thái - 1. Quan điểm nghiên cứu - 2. Khái niệm sinh thái học cơ bản và sinh thái đô thị - 3. Thuật ngữ và khái niệm sinh thái đô thị - Chương III: Những ứng dụng bước đầu về lý thuyết và việc đánh giá hệ sinh thái đô thị ở nước ta - 1. Đánh giá tổng quan về phân hệ sinh thái vùng bằng phương pháp `Ngưỡng lãnh thổ`:- 2. Đánh giá phân vị hệ sinh thái đô thị trong hệ thống hệ sinh thái vùng và đô thị.- 3. Đánh giá phân hệ sinh thái đơn vị ở đô thị - 4. ứng dụng vào thực tiễn để đánh giá sinh thái một đơn vị ở thủ đô Hà Nội và đề xuất một số biện pháp cần thiết - 5. Một vài kết quả quan trắc và nghiên cứu ở Hà Nội -

  Số trang: 0

 • Lập hệ thống sơ đồ tổ chức mạng lưới các điểm dân cư đô thị nông thôn Việt Nam đến năm 2005. Mã số: 28A-01-06

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạc đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập hệ thống sơ đồ tổ chức mạng lưới các điểm dân cư đô thị nông thôn Việt Nam đến năm 2005. Mã số: 28A-01-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập hệ thống sơ đồ tổ chức mạng lưới các điểm dân cư đô thị nông thôn Việt Nam đến năm 2005. Mã số: 28A-01-06

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan đánh giá thực trạng kinh tế xã hội, các nguồn lực và yếu tố để phát triển mạng lưới đô thị 1. Vị trí chức năng của chiến lược đô thị hoá 2. Thực trạng kinh tế-xã hội thời kỳ 1976-1990 3. đánh giá các nguồn lực , các yếu tố tác động đến đô thị hoá.
  Chương II: Phương pháp luận và quan điểm những tiền đề và mục tiêu 1. Phương pháp luận và quan điểm 2. Dự báo về dân số.
  Chương III: Quy luật đô thị hoá và chiến lược phát triển không gian lãnh thổ và tổ chức mạng lưới đô thị quốc gia 1. Mô hình hình thái phân bố hệ thống đô thị quốc gia 2. Thể phân vùng đô thị hoá 3. Lựa chọn phương án động thái cơ cấu lao động 4. Sơ đồ `Bộ xương quốc gia` 5. `Bộ khung đô thị quốc gia`.
  Chương IV: Thời kỳ đô thị hoá- hoạch định các khu vực đầu tư có hiệu quả 1. Xác định bước đi, hướng đi 2. Hoạch định các vùng đầu tư có hiệu quả 3. Phân kỳ đô thị hoá 4. Chiến lược đô thị hoá trong giai đoạn I 5. Phát triển không gian `vùng cực phát triển ` TP Hồ Chí Minh

  Số trang: 0

 • Tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư các thành phố lớn. Mã số: 18A-02-01

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư các thành phố lớn. Mã số: 18A-02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư các thành phố lớn. Mã số: 18A-02-01

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Thành phố lớn và xu thế đô thị hoá: - Khái niệm thành phố lớn và vùng thành phố lớn. - Các giai đoạn phát triển của thành phố lớn. - Những tác động quá mức của thành phố lớn. - Những xu hướng đô thị hoá thế giới. - Vấn đề thành phố lớn Việt Nam. - Đặc điểm lịch sử , hiện trạng. - Chiến lược thành phố lớn nước ta.
  - 2. Mô hình tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới các điểm dân cư đô thị vùng thành phố lớn Việt Nam. - Những yếu tố tác động tới sự phát triển thành phố lớn. - Những biến động không gian thành phố và vùng thành phố. - Mô hình phân bố và phát triển mạng lưới dân cư. - Cơ sở khoa học xác định vùng ảnh hưởng. - Hoạch định ranh giới hành chính Hà Nội.
  - 3. Mô hình hệ thống dân cư vùng Thành phố và tính năng điểm dân cư. - Quá trình đô thị hoá làng xóm ven đô. - Quá trình biến đổi. - Giới hạn giữa làng xóm với đô thị. - Hình thái phát triển đô thị hạt nhân trung tâm. - Những yếu tố mới. - Những kiến nghị về giải pháp

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mã số: 28A-02-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mã số: 28A-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mã số: 28A-02-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Mục tiêu đề tài và phương pháp nghiên cứu.
  - Phần hai: Những vấn đề di dân kinh tế mới Tây nguyên.
  - 1.Đánh giá khái quát công tác xây dựng và phát triển các vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên.
  - 2. Đánh giá tình hình di dân lên Tây Nguyên trong thập kỷ qua.
  - 3. Một số nhận xét về các điểm dân cư KTM Tây Nguyên qua điều tra thựuc tế.
  - 4. Sự phát triển các điểm dân cư dân tộc ít người ở Tây Nguyên.
  - 5. Những vấn đề cần giải quyết đối vưói việc di dân tiếp tục lên Tây Nguyên trong thời gian tới.
  - 6. Những điều kiện cần trhiết đảm bảo định cư vùng kinh tế mới.
  - Phần ba: Sơ đồ mạng lưới dân cư Tây Nguyên.
  - 1. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên - 2. Đặc điểm biến động lao động , dân số ở Tây Nguyên.
  - 3. Hiện trạng mạng lưới dân cư vùng Tây Nguyên.
  - 4. Một số dự báo phát triển KT-XH Tây Nguyên.
  - 5. Sơ đồ phát triển mạng lưới dân cư vùng Tây Nguyên đến năm 2000 - Phần bốn: Mô hình mạng lưới các điểm dân cư kinh tế mới Tây Nguyên và mô hình điểm dân cư kinh tế mới.
  - 1. Mô hình mạng lưới các điểm dân cư kinh tế mới.
  - 2. Mô hình điểm dân cư KTM Tây Nguyên.
  - Phần Năm: Thiết kế thực nghiệm các điểm dân cư KTM.
  - 1. Thiết kế thực nghiệm điểm dân cư May sap.
  - 2. Thiết kế thực nghiệm điểm dân cư Xuân Phú.
  - Phụ trương

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức các điểm và mạng lưới dân cư kinh tế mới nông nghiệp vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức các điểm và mạng lưới dân cư kinh tế mới nông nghiệp vùng Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức các điểm và mạng lưới dân cư kinh tế mới nông nghiệp vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Mục tiêu đề tài và phương pháp nghiên cứu -

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng ven biển miền Trung. Mã số: 28A-02-03

  Tác giả: Vũ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng ven biển miền Trung. Mã số: 28A-02-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng ven biển miền Trung. Mã số: 28A-02-03

  Tác giả: Vũ Kim Long

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khái niệm chung và phương pháp luận nghiên cứu hệ thống điểm dân cư.
  - 1. Khái niệm chung - 2. Phương pháp luận chung - 3. Phương pháp nghiên cứu cơ bản.
  - Chương II: Đánh giá tổng quát . đặc điểm hiện trạng quá trình hình thành phát triển hệ thống điểm dân cư - 1. Đặc điểm chung - 2. Đặc điểm hình thành phát triển - 3. Đặc điểm hiện trạng - Chương III: Đánh giá tiềm năng và khả năng chủ yếu của của hệ thống điểm dân cư - 1. Xây dựng các quan điểm và quy luật phát triển - 2. Những tiềm năng và khả năng chủ yếu - 3. Luận chứng và cân đối lựa chọn khả năng hợp lý.
  - Chương IV: Lập sơ đồ định hướng phân bố và phát triển hệ thống điểm dân cư - 1. Khái quát dự báo định hướng các nhóm yếu tố tác động chủ yếu - 2. Dự kiến hệ tiêu chí - chỉ tiêu cơ bản và cấu trúc định hướng - 3. Dự kiến phương án sơ đồ định huớng phân bố và phát triển hệ thống điểm dân cư - Kết luận: Tồn tại và kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0