Tìm kiếm nâng cao

 • Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-1/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vụ Chính sách xây dựng - 2. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng xây dựng - 3. Vụ quản lý kiến trúc - quy haoạch - 4. Cục Quản lý nhà - 5. Vụ quản lý VLXD - 6. Vụ Khoa học công nghệ - môi trường - 7. Vụ Tài chính kế toán - 8. Vụ Kế hoạch - Thống kê - 9. Vụ Tổ chức- lao động - 10. Vụ Hợp tác quốc tế - 11. Văn phòng Bộ - 12. Thanh tra Bộ - 13. Bân Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ban hành các ngạch công chức ngành xây dựng dưới đây:- - Thẩm kế viên - - Kiến trúc sư - 14. Bộ Xây dựng đề nghị ban hành và quyết định ban hành các ngạch: - - Giám đốc viên xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở Nhà đất -

  Số trang: 0

 • Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tác giả: Trần Trịnh Tường
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tác giả: Trần Trịnh Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Cơ sở phương pháp luận đánh giá thực trạng đầu tư trong nền kinh tế quốc dân :- 1. Đầu tư và vốn đầu tư phát triển kinh tế - 2. Cơ sở phương pháp luận đánh giá tình hình đầu tư XDCB - Phần II: Đánh giá tình hình đầu tư XDCB thời kỳ 1986 - 1990 - 1. Những đặc điểm kinh tế - xã hội cơ bản của đất nước bước vào thời kỳ kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 - 2. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB thời kỳ 1986 -1990 - Phần III: Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 1. Những đặc điểm kinh tế - XDCB và những định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ảnh huưởng đến việc bố trí đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư giai đoạn 1991 -1995 - Phần IV: Phương hướng bố trí đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 - 1. Nhu cầu vốn đầu cho 1996-2000 - 2. Những mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn 1996-2000 - 3. Huy động vốn đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 -

  Số trang: 0

 • Phương pháp định giá lại tài sản cho các đơn vị kinh tế quốc doanh ngành xây dựng. Mã số: R 938

  Tác giả: Dương văn Cận
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp định giá lại tài sản cho các đơn vị kinh tế quốc doanh ngành xây dựng. Mã số: R 938

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp định giá lại tài sản cho các đơn vị kinh tế quốc doanh ngành xây dựng. Mã số: R 938

  Tác giả: Dương văn Cận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hoá - 1. Về môi trường pháp lý - 2. Hệ thống tổ chức quản lý - 3. Thị trường chứng khoán - Chương II: Đánh giá các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp hiện hành - 1. Xác định giá trị doanh nghiệp theo sổ sách - 2. Phương pháp lợi nhuận - 3. Xác định giá trị doanh nghiệp dựa vào mô hình phân tích độ nhạy - Chương III. Phương pháp xác định giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần - 1. Phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cổ phần hoá - 2. Phương pháp xác định giá trị tài sản lưu động - 3. Các bước xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá - Chương IV: Đánh giá giá trị tài sản ở xí nghiệp gạch Thạch Bàn - 1. Một số nét về quá trình hình thành và phát triển và hoạt động của xí nghiệp gạch Thạch Bàn - 2. Xác định giá trị doanh nghiệp

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý giá xây dựng. Mã số: 05.02.05.R48

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý giá xây dựng. Mã số: 05.02.05.R48

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý giá xây dựng. Mã số: 05.02.05.R48

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cải tiến thành phần và nội dung giá trị dự toán xây lắp - 1. Thành phần và nội dung của giá trị dự toán xây lắp hiện hành - 2. Cải tiến thành phần và nội dung giá trị dự toán xây lắp - Chương II: Cải tiến phương pháp xác định giá trị dự toán xây lắp - 1. Đổi mới nội dung và phương pháp lập đơn giá xây lắp - 2. Giá chuẩn cho các ngôi nhà và hạng mục công trình - 3. Phương pháp xác định mức chi phí chung - 4. Phương pháp lập dự toán xây lắp - Chương III: Đổi mới cơ chế quản lý giá xây dựng - 1. Quản lý thống nhất về nội dung, phương pháp lập giá xây dựng - 2. Quản lý thống nhất việc ban hành và thực hiện các định mức dự toán, đơn giá xây lắp và các căn cứ khác để xác định giá xây dựng - 3. Quản lý tổng mức đầu tư, tổng dự toán và chi phí chi tiết - 4. Quản lý giá hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp và giá thanh toán - Chương kết luận

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tác giả: Bùi Hoàng Yến
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tác giả: Bùi Hoàng Yến

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Sự hình thành các loại phí trong xây dựng công trình ở một số nước trên thế giới - 1. Nội dung các chi phí trong xâyd ựng cong tình ở một số nước trên thế giới - 2. Giới thiệu hệ thống điều chỉnh và chỉ số giá cả xây dựng của một số nước trên thế giới - 3. Phương pháp xác định chi phí chuẩn trng xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ 1995-1996 - IV. Phương pháp tính toán chi phí chuẩn - V. Phương pháp mẫu thu thập dữ liệu các công trình có vốn nước ngoài - VI. Kết luận và kiến nghị-

  Số trang: 0

 • Cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật lệu xây dựng và xây dựng. Mã số: RD 9507

  Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật lệu xây dựng và xây dựng. Mã số: RD 9507

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật lệu xây dựng và xây dựng. Mã số: RD 9507

  Tác giả: Nguyễn Văn Khánh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Sự cần thiết khách quan cổ phần hoá một số DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng 1. Thực trạng hoạt động của các DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng 2. Cổ phần hoá- một trong những giải pháp phù hợp và có ý nghĩa trong việc tổ chức sắp xếp lại các DNNN nói chung và trong lĩnh vực sản xuất VLXD nói riêng Chương II: Khái quát tình hình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới - 1. Bối cảnh chung của kinh tế quốc doanh trước khi t hực hiện cổ phần hoa sở một số nước - 2. Các bước triển khai thực hiện cổ phần hoá một bộ phận DNNN ở một số nước - 3. Nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm cổ phần hoá DNNN của một số nước vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và trực tiếp là trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng Chương III: Quá trình thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN ở Việt Nam : một số kết quả và bài học kinh nghiệm - 1. đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam khi triển khai thí điểm cổ phần hoá một số DNNN - 2. Quá trình triển khai thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN thừi gian qua - 3. Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN thời gian qua - Chương IV: Những vấn đề cơ bản chyển DNNN thành công ty cổ phần trong lĩnh vực sản xuất VLXD - 1. Một số khái niệm cơ bản - 2. Các hình thức công ty cổ phần sau cổ phần hoá DNNN - 3. Đặc điểm sản xuất VLXD và xây dựng- 4. Những vấn đề cơ bản chuyển DNNN thành Công ty cổ phần trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng - Chương V: Trình tự , nội dung các bước chuẩn bị cần thiết chuyển DNNN thành công ty cổ phần , một số kiến nghị về chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục thí nghiệm và mở rộng phạm vi cổ phần hoá DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng- 1. Trình tự, nội dụng các bước chuẩn bị cần thiết - 2. Một số kiến nghị về chủ trương và bienẹ pháp nhằm tiếp tục thí điểm và mở rộng phạm vi cổ phần hoá DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng Kết luận

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Công nghệ bê tông trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện KHKTxây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Công nghệ bê tông trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Chế tạo bê tông cường độ cao - 1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng bê tông cường độ cao - 2. Đặc điểm bê tông cường độ cao - 3. Vật liệu sử dụng chế tạo bê tông mác 400-600 - 4. Phương pháp tính toán thành phần bê tông cường độ cao - 5. Công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao - 6. Các tính năng kỹ thuật của bê tông cường độ cao - 7. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật và kiến nghị sử dụng bê tông cường độ cao - Chương 2: Công tác vận chuyển bê tông - 1. Yêu cầu chung - 2. Vận chuyển bê tông thương phẩm - 3. Vận chuyển bê tông tại công trình - Chương 3: Công nghệ thi công bê tông - 1. Yêu cầu chung - 2. Bảo dưỡng bê tông - 3. Công tác tháo dỡ cốp pha và đà giáo - Kết luận chung về công tác bê tông trong xây dựng nhà cao tầng - 1. Kết luận chung về kết quả nghiên cứu - 2. Hướng phát triển và kiến nghị chung về công tác bê tông trong xây dựng

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 5: Công nghệ đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 5: Công nghệ đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về công tác đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng - 2. Yêu cầu chung của công tác đo đạc - 3. Công tác đo đạc trong thi công - 4. Công tác đo đạc khi hoàn công công trình - 5. Công tác đo biến dạng - 6. Tổ chức và kế hoạch hoá công tác phục vụ xây dựng nhà cao tầng - 7. áp dụng thực tế - 8. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 6: Những yêu cầu chung và chỉ dẫn kỹ thuật. Mã số: R-9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Quyển 6: Những yêu cầu chung và chỉ dẫn kỹ thuật. Mã số: R-9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chỉ dẫn về công tác khảo sát phục vụ cho việc xây dựng nhà cao tầng - 1. Quy định chung - 2. Các yêu cầu đối với công tác khảo sát địa kỹ thuật - 3. Báo cáo kết quả khảo sát địa kỹ thuật - II. Chỉ dẫn thiết kế móng cọc khaon nhồi - 1. Yêu cầu chung - 2. Đánh giá khả năng chịu tải của cọc - 3. Khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu - 4. Dự tính độ lún của công trình - III. Chỉ dẫn về công nghệ thi công cọc khoan nhồi - 1. Phạm vi ứng dụng - 2. Công tác chuẩn bị - 3. Định vj hố khoan - 4. Hạ ống chống - 5. Kiểm tra đường ống dẫn betonite - 6. Công tác khoan - 7. Hạ cốt thép - 8. Thỏi rửa đáy hố khoan - 9. Đổ bê tông - 10. Rút ống chống - 11. Dung sai - 12. Các cọc bị hư hỏng - 13. Lý lịch cọc - IV. Chỉ dẫn về công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi - 1. Thí nghiệm nén tĩnh - 2. Thí nghiệm độ đồng nhất của cọc bằng phương pháp đo sóng ứng suất - Phương pháp biến dạng nhỏ PIT - 3. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công của cọc bằng phương pháp siêu âm Sonic - Intergity Logger - V. Chỉ dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép toàn khối - 1. Quy định chung - 2. Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế nhà cao tầng BTCT liền khối - 3. Chỉ dẫn tính toán và cấu tạo kết cấu nhà cao tầng BTCT toàn khối - VI. Chỉ dẫn kỹ thuật về công tác thi công phần thân nhà cao tầng - VII. Chỉ dẫn kỹ thuật về sử dụng giao treo để hoàn thiện công tình cao tầng - VIII. Chỉ dẫn kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600 - IX. Chỉ dẫn kỹ thuật chung về bê tông bơm cho nhà cao tầng - X. Chỉ dẫn về công tác đo đạc trong xây dựng nhà cao tầng - XI. Phần kết luận và kiến nghị chung

  Số trang: 0

 • Công nghệ thi công nhà cao tầng. Quyển 3:Công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ thi công nhà cao tầng. Quyển 3:Công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ thi công nhà cao tầng. Quyển 3:Công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan về công nghệ thi công phần thân và hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng - 1. Công nghệ xây dựng nhà cao tầng của thế giới - 2. Công nghệ xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam - 3. Nhu cầu thực tế và nhiệm vụ của đề mục - Chương 2: Thiết bị và công nghệ thi công - 1. Yêu cầu chung về thiết bị và công nghệ thi công - 2. Dàn giáo và ván khuôn thi công - 3. Thiết bị cần cẩu - 4. Thiết bị bơm bê tông - 5. Công nghệ hoàn thiện - 6. Thiết bị và công nghệ phun chống thám và gia cố công trình - Chương 3: Một số kỹ thuật tiên tiến nhằm rút ngắn tiến độ thi công - 1. Mở đầu - 2. Kỹ thuật giáo chống lại và ứng dụng thực tế - 3. Sử dụng phụ gia đóng rắn nhanh - 4. Một số kỹ thuật khác - 5. Kinh nghiệm thực tế - 6. Kết luận và kiến nghị - Chương 4: Hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. Yêu cầu chung - 3. Hệ thống điện - 4. Hệ thống cấp nước - 5. Hệ thống thoát nước - 6. Hệ thống chống sét - Chương 5: Quản lý điều hành thi công bằng máy vi tính - 1. Mở đầu - 2. Yêu cầu chung - 3. Cơ sở dữ liệu - 4. Phần mềm điều hành (Microsoft Prọect) - 5. áp dụng thực tế - 6. Kết luận và kiến nghị - Chương 6: Kết luận chung về công nghệ thi công phàn thân nhà cao tầng - 1. Lựa chọn giải pháp công nghệ - 2. Sản phẩm chính của đề tài - 3. Hướng phát triển - 4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kết cấu nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản thiết kế kết cấu nhà cao tầng - 1. Khái niệm chung về kết cấu nhà cao tầng - 2. Các bộ phận của kết cấu nhà cao tầng - 3. Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng - Chương 2: Tải trọng và tác động đối với nhà cao tầng - 1. Phân loại tải trọng và tác động - 2. Tải trọng thẳng đứng - 3. Tải trọng ngang do gió - 4. Tải trọng động đất - 5. Tác dụng của nhiệt độ - 6. Chuyển vị giới hạn và độ lún không đều của nền đất - 7. Tổ hợp tải trọng - Chương 3: Tính toán và cấu tạo kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép - 1. Chỉ dẫn chung và những nguyên tắc cơ bản - 2. Yêu cầu và chỉ dẫn cấu tạo - Chương 4: Kết cấu sàn trong nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. Các loại sàn thường dùng cho nhà cao tầng - 3. Các yêu cầu cơ bản về cấu tạo - 4. Phương pháp tính toán - 5. Sự làm việc đồng thời của sàn và dầm - 6. Kết luận và kiến nghị - Chương 5: Tính toán dao động và ổn định kết cấu nhà cao tầng - 1. Tính toán dao động kết cấu nhà cao tầng - 2. Tính toán ổn định kết cấu nhà cao tầng - Chương 6: Một số vấn đề ứng dụng phương pháp phần tử hữ hạn trong tính toán kết cấu nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán kết cấu nhà cao tầng theo các mô hình khác nhau - 3. ứng dụng phương pháp rút gọn trong một số bài toán doa động của hệ kết cấu nhà cao tầng - 4. Kết cấu nhà cao tầng theo quan niệm thiết kế kháng chấn hiện đại

  Số trang: 0

 • Công nghệ nền móng nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ nền móng nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ nền móng nhà cao tầng. Mã số: R 9339

  Tác giả: Nguyễn Trường Tiến

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan về công nghệ nền móng nhà cao tầng - 1. Công nghệ nền móng nhà cao tầng của thế giới - 2. Công nghệ nền móng nhà cao tầng củat Việt Nam - 3. Thi công hố đào sâu trong thành phố - II. Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công nhà cao tầng - 1. Mở đầu - 2. Yêu cầu về công tác khảo sát - 3. Tình trạng công tác khảo sát hiện nay - 4. Các yêu cầu khảo sát cho công trình nhà cao tầng củanước ngoài đầu tư tại Việt Nam - 5. Kết luận - III. Thiết kế móng cọc khoan nhồi - 1. Yêu cầu chung - 2. Xác định sức chịu tải của cọc - 3. Khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu và yêu cầu cấu tạo

  Số trang: 0

 • Chống rêu mốc cho mặt tường đá rửa. Mã số: R-934

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm, Đặng Văn Phú
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chống rêu mốc cho mặt tường đá rửa. Mã số: R-934

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chống rêu mốc cho mặt tường đá rửa. Mã số: R-934

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm, Đặng Văn Phú

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Vài nguyên nhân gây rêu, mốc tường nhà, ácc công trình xâyd ựng làm bằng đá rửa và một số biện pháp phòng chống - 1.Tình trạng rêu mốc trên mặt tường đá rửa và nguyên nhân gây ra rêu, mốc - 2. Sự nguy hại của nấm mốc đến môi trường xung quanh - cơ chế phá hoại vật liệu của nấm mốc - 3. Một số biện phát bảo vệ và phòng chống rêu , mốc - Phần hai: Kết quả phân lập, phân loại nấm mốc, rêu, tảo - 1. Kết quả phân lập nấm mốc - 2. Kết quả phân lập các loài rêu tảo - Phần ba: Nghiên cứu một số chất chống hoặc hạn chế sự phát triển của rêu, mốc trên mặt tường đá rửa - 1. Một số chất chống hoặc hạn chế sự phát triển của rêu, tảo , mốc trên mặt tường đá rửa - 2. ảnh hưởng của chất chống rêu, mốc đến cường độ uốn, nén của đá rửa - 3. ảnh hưởng của chất chống rêu mốc tới môi trường xung quanh

  Số trang: 0

 • Sơn thuỷ trang trí mặt tường trong công trình. Mã số: 021514. R 922

  Tác giả: Đặng Văn Phú
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn thuỷ trang trí mặt tường trong công trình. Mã số: 021514. R 922

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn thuỷ trang trí mặt tường trong công trình. Mã số: 021514. R 922

  Tác giả: Đặng Văn Phú

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Sơ lược tình hình nghiên cứu , sản xuất sơn nước trên thế giới - 1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất sơn nước trên thế giới - 2. Tình hình nghiên cứu , sản xuất sơn nước trong nước - III. Kết quả nghiên cứu - 1. Mục tiêu của đề tài- 2. Phương pháp nghiên cứu - 3. Kết quả nghiên cứu - IV. Kết luận và kiến nghị - 1. kết luận - 2. Kiến nghị - Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tổ chức các gian bếp hợp lý trong nhà ở đô thị và nông thôn. Mã số: RD 9318

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tổ chức các gian bếp hợp lý trong nhà ở đô thị và nông thôn. Mã số: RD 9318

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tổ chức các gian bếp hợp lý trong nhà ở đô thị và nông thôn. Mã số: RD 9318

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phần mở đầu: - 1. Hiện trạng gian bếp trong nhà ở tại Việt Nam - 2. Nhiên liệu và lò đun - 3. Các vấn đề sức khoẻ - 4. Vấn đề khí hậu và môi trường - Phần II: Nghiên cứu cải tiến - 1. Các chỉ tiêu thiết kế - 2. Cải tiến - sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại - 3. Nghiên cứu cải tiến - 4. Phòng thí nghiệm chức năng và vi khí hậu. Các thí nghiệm và đo đạc kỹ thuật Phụ lục: - - Một số mẫu gian bếp đô thị và nông thôn - - Các biểu đánh giá một gian bếp tiện nghi

  Số trang: 0