Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Trí Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Trí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. cải thiện căn bản các điều kiện cấp nước đô thị hiện nay - 2. Tạo nền tảng cho sự cải cách các yếu tố cơ bản của ngành như tổ chức, tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất, thiết bị vật tư - 3. Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình phát triển đô thị và vai trò của giao thông vận tải trong đô thị - 1.1. Quá trình phát triển đô thị - 1.2. Vai trò giao thông đô thị trong phát triển kinh tế đô thị - II. Những khó khăn và tồn tại - 2.1. Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đô thị - 2.2. Về quản lý và tổ chức giao thông vận tải công cộng - 2.3. Tai nạn giao thông gia tăng đang trở thành vấn đề nghiêm trọng - III. Một số định hướng phát triển giao thông vận tải đô thị - IV. Những nhiệm vụ cấp bách để lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và đô thị - 1. Về quản lý Nhà Nước - 2. Những nhiệm vụ cụ thể.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc quy hoạch
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc quy hoạch

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát hiện trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - II. Tồn tại, nguyên nhân chủ yếu - III. Phương hướng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật 1996-2000 - 3.1. Về giao thông đô thị - 3.2. Về cấp nước đô thị - 3.3. Về thoát nước - 3.4. Về giải quyết phân rác đô thị - IV. Kiến nghị các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 1996-2000 - V. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Văn phòng KTS trưởng TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Văn phòng KTS trưởng TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những đường phố - 2. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những khu dân cư mới - 3. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những công trình công ích xã hội - 4. Quủan lý kiến trúc đô thị đối với việc xây chen trong đô thị - 5. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những công trình xây dựng quy mô lớn - 6. Quản lý kiến trúc đô thị đối với khu trung tâm thành phố và các khu trọng điểm của thành phố
  7. Quản lý kiến trúc đô thị và vấn đề bảo tồn kiến trúc và cảnh quan - 8. Quản lý kiến trúc đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - 9. Quản lý cảnh quan đô thị và môi trường đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Quốc phòng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng ở đô thị - II. Quá trình quản lý sử dụng trong thời gian qua - III. Một số kiến nghị cấp thiết - 1. Chính phủ sớm ban hành Nghị định về chế độ quản lý sử dụng đất quốc phòng - 2. Nhà nước cấp kinh phí cho việc đo đạc và lập quy hoạch đất quốc phòng - 3. Về công tác quy hoạch - 4. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quân đội...

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Những vi phạm pháp luật đất đai thường thấy ở đô thị - II. Nguyên nhân - III. Kiến nghị - 1. Đối với việc giao đất, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không đúng thẩm quyền - 2. Đối với việc mua bán-chuyển nhượng đất trái phép - 3. Đối với việc tự tiện chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với quy định của Nhà nước - 4. Đối với việc lấn chiếm đất đai - 5. Về việc sử dụng không hết đất được giao - 6. Đối với đất mượn trong thời kỳ chiến tranh - 7. Việc nhận đất mà chưa đền bù theo quy định của Nhà nước.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Sĩ Liêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Sĩ Liêm

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Sự phát triển của đô thị theo quy hoạch - 2. Cơ sở đầu tiên của dự án phát triển đất đai là quy hoạch chi tiết việc sử dụng một bằng đất đai ddể phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung của đô thị đó - 3. Quản lý cơ sở hạ tầng và quản lý hành chính với khu đô thị mới hình thành - 4. Vấn đề tái định cư nhiều hộ dân - 5. Vấn đề tài chính là vấn đề then chốt của dự án phát triển đất đai - 6. Cơ sở hạ tầng của khu vực đất đai mới phát triển phải được nối với cơ sở hạ tầng của đô thị...

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng quỹ đất đô thị hiện nay - II. Những vấn đề tồn tại nổi cộm trong quản lý, sử dụng đất đô thị - 1- Về sử dụng đất đô thị - 2- Về quản lý đất đô thị - III. Nhiệm vụ quản lý đất đô thị - 1- Đổi mới yêu cầu và nội dung của công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị và tăng cường quản lý xây dựng đô thị - 2- Về quản lý - sử dụng đất - 3- Về thực hiện chủ trương dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị - 4- Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đổi mới nội dung và phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng - II. Tăng cường công tác đào tạo, đổi mới công nghệ thiết kế, ứng dụng tiến bộ KHKT và trang thiết bị phục vụ thiết kế quy hoạch xây dựng - III. Phương thức hoạt động quản lý công tác quy hoạch xây dựng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Thực hiện chỉ thị 19/CT của Chủ tịch HĐBT, công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trong thời gian qua đã được đổi mới một bước đáng kể - II. Công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị đã đạt được những kết quả đáng kể, song vẫn cần đặc biệt quan tâm giải quyết một số vấn đề trong thời kỳ đầu thực hiện chủ trương công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước - III. Từ những bài học trong quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị rút ra trong những năm qua, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và tăng cường quản lý xây dựng đô thị theo các hướng sau - IV. Phương châm quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị nước ta trong giai đoạn quá độ là `Trật tự kỷ cương, vệ sinh và đẹp` trong điều kiện có thể. Vì vậy trong 2 năm 1995-1997 cần tập trung giải quyết dứt điểm một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường vai trò của bộ máy quản lý đô thị...

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Tổng cục địa chính

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng sử dụng vốn đất của nước ta - 2. Đất đô thị - 3. Biện pháp sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Lê Văn Năm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Lê Văn Năm

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Một số kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam trong vấn đề điều hoà sự phát triển đô thị cực lớn - II. Thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong vấn đề điều hoà sự phát triển đối với đô thị cực lớn - III. Một số kiến nghị về chính sách và biện pháp điều hoà sự phát triển đối với các đô thị cực lớn nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu - - Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000 của Việt Nam - 1. Quan điểm chung và xây dựng chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình - 2. Chính sách dân số của Việt Nam - - Kinh nghiệm của một số nước về phát triển dân số và chính sách dân số trên thế giới - - Đô thị hoá ở Việt Nam - 1. Quan điểm chung về đô thị hoá - 2. Diễn biến quá trình đô thị hoá ở Việt Nam - 3. Biến động dân số cơ học ở các vùng đô thị lớn - - Biến động dân số và di dân - - Dự báo dân số và dân số đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay và định hướng phát triển đô thị trong triển vọng phát triển kinh tế đến năm 2010 - 1- Đất nước đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong những năm đầu của thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướ XHCN, đồng thời cũng đang đứng trước những thách thức lớn - 2- Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2010 và vị trí của phát triển đô thị trong định hướng chiến lược chung - II. Định hướng phát triển kinh tế đô thị và quá trình đô thị hoá ở Việt Nam đến năm 2010 - 1- Định hướng phát triển kinh tế đô thị nằm trong định hướng phát triển kinh tế xã hội toàn quốc và trước hết là định hướng quy hoạch lãnh thổ - 2- Quan điểm đô thị hoá ở Việt nam - III. Các vấn đề chiến lược phát triển kinh tế đặt ra cho chiến lược phát triển đô thị trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi theo hướng thị trường.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh/ Vũ Hoàng Lưu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh/ Vũ Hoàng Lưu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những quy luật hài hoà của màu sắc - II. Những yếu tố tác động đến việc chọn màu sắc công trình - III. Một số giải pháp trong việc sử dụng màu sắc công trình kiến trúc - 1. Màu sắc với hình khối kiến trúc - 2. Màu sắc với quy hoạch thành phố - IV. Kết luận.

  Số trang: 0