Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Tài chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Tài chính

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Vai trò, vị trí tài chính đô thị - II. Một số vấn đề tài chính đô thị cần giải quyết từ nay đến năm 2000 - 1- Phân cấp quản lý ngân sách cho các đô thị - 2- Thực hiện chính sách đa dạng hoá công cụ và các phương thức huy động vốn - 3- Cho phép lập quỹ phát triển dô thị và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý - 4- Thực hiện quản lý có hiệu quả các nguồn tài chính đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Nội vụ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Nội vụ

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng đô thị Việt Nam có liên quan đến quản lý trật tự và giữ gìn an ninh ở các đô thị - 1- Về tình hình trật tự công cộng ở đô thị - 2- Về tình hình cư trú, đi lại ở các đô thị - 3. Vấn đề tội phạm và tệ nạn xã hội ở các đô thị - 4. Vấn đề tranh chấp đất đai nhà ở ở đô thị - II. Một số biện pháp tăng cường quản lý trật tự và giữ gìn an ninh tại các đô thị - 1- Công tác quản lý đô thị - 2- Về việc giải quyết vấn đề cư trú đi lại ở đô thị - 3- Giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn giao thông đô thị - 4- Giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn xã hội ở đô thị - 5- Giải quyết tốt vấn đề tranh chấp đất đai nhà ở ở đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Văn Trù
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Văn Trù

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: A. Đối với thành phố đô thị loại I là những đô thị rất lớn - 1. Về quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị - 2. Về quản lý xây dựng - 3. Về quản lý nhà, công thự, trụ sở làm việc - 4. Về quản lý công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị - 5. Về quản lý vật liệu xây dựng - B. Đối với thành phố, đô thị loại II trực thuộc tỉnh - C. Đối với thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Học viện hành chính quốc gia
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Học viện hành chính quốc gia

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đô thị - một nhu cầu cấp bách - II. Những yêu cầu của đô thị đối với việc hoạch định chính sách - III. Những giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính - 1. Những kiến nghị trong cải cách các thủ tục hành chính ở đô thị - 2. Một số vấn đề cụ thể trong khi tiến hành cải cáh thủ tục hành chính.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Ban tổ chức cán bộ Chính phủ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Ban tổ chức cán bộ Chính phủ

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Phân định rõ ràng, rành mạch nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền đô thị - 2. Xác định đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, Ngành và các mối quan hệ giữa các cơ quan chuyên môn này với quận, phường ở thành phố trực thuộc Trung ương với các thành phố thuộc tỉnh, thị xã ở tỉnh - 3. Kiện toàn chính quyền phường đúng với vị trí là chính quyền cấp cơ sở ở đô thị - 4.Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các thành phố là đô thị loại II - 5. Về số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban ND - 6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức trong bộ máy chính quyền đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Sở xây dựng Bắc thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Sở xây dựng Bắc thái

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Vài nét về hiện trạng nhà ở, đất ở tại thành phố Thái nguyên - II. Tình hình quản lý nhà nước về nhà ở, đất ở - 1. Về nhà ở - 2. Về đất ở - III. Một số ý kiến đề nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Sở nhà đất Hà Nội
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Sở nhà đất Hà Nội

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan - II. Một số kinh nghiệm quản lý kinh doanh phát triển nhà ở Hà Nội những năm qua - III. Định hướng và mục tiêu phát triển nhà ở Hà Nội đến năm 2000 - 1. Xây dựng cải tạo, hoàn thiện các nhà ở hiện có - 2. Xây dựng các khu đô thị mới - 3. Để kinh doanh phát triển nhà ở phải giải quyết vấn đề chuyển quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà ở - IV. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng nhà ở tại các đô thị - II. Quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển nhà ở đến năm 2000 tại các đô thị - III. Những nhiệm vụ cấp bách trong quản lý và phát triển nhà ở tại các đô thị - IV. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Công ty cấp nước tỉnh Bà rịa-Vũng tàu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Công ty cấp nước tỉnh Bà rịa-Vũng tàu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Công tác lắp đặt đồng hồ nước - 2. Giá nước - 3. Công tác chống thất thoát và thất thu - 4. Công tác phát triển sản xuất - 5. Đầu tư xây dựng con người.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Bá Cần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Bá Cần

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Một số giải pháp chính - 1. Xây dựng mô hình tổ chức - 2. Đổi mới công tác quản lý - 3. Đổi mới trang thiết bị công nghệ thu gom vận chuyển rác - 4. Vấn đề giải quyết vốn hoạt động - 5. Về chiến lược con người - 6. Xây dựng mối quan hệ với chính quyền các cấp, các ngành liên quan và phong trào của các đoàn thể quần chúng - II. Một số tồn tại hiện nay - III. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Vụ cơ sở hạ tầng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Vụ cơ sở hạ tầng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát về tình hình đô thị Việt nam - II. Đầu tư phát triển đô thị trong những năm qua - III. Định hướng, mục tiêu đầu tư phát triển đô thị - 1. Nhiệm vụ tổng quát của kế hoạch 5 năm 1996-2000 - 2. Phát triển đô thị - 3. Nhiệm vụ của các thành phố lớn - 4. Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực đô thị - 5. Cơ cấu đầu tư - 6. Các mục tiêu chủ yếu đầu tư cho công trình cơ sở hạ tầng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Trí Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Phạm Trí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. cải thiện căn bản các điều kiện cấp nước đô thị hiện nay - 2. Tạo nền tảng cho sự cải cách các yếu tố cơ bản của ngành như tổ chức, tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất, thiết bị vật tư - 3. Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình phát triển đô thị và vai trò của giao thông vận tải trong đô thị - 1.1. Quá trình phát triển đô thị - 1.2. Vai trò giao thông đô thị trong phát triển kinh tế đô thị - II. Những khó khăn và tồn tại - 2.1. Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đô thị - 2.2. Về quản lý và tổ chức giao thông vận tải công cộng - 2.3. Tai nạn giao thông gia tăng đang trở thành vấn đề nghiêm trọng - III. Một số định hướng phát triển giao thông vận tải đô thị - IV. Những nhiệm vụ cấp bách để lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và đô thị - 1. Về quản lý Nhà Nước - 2. Những nhiệm vụ cụ thể.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc quy hoạch
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc quy hoạch

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát hiện trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - II. Tồn tại, nguyên nhân chủ yếu - III. Phương hướng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật 1996-2000 - 3.1. Về giao thông đô thị - 3.2. Về cấp nước đô thị - 3.3. Về thoát nước - 3.4. Về giải quyết phân rác đô thị - IV. Kiến nghị các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 1996-2000 - V. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Văn phòng KTS trưởng TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

  Tác giả: Văn phòng KTS trưởng TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những đường phố - 2. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những khu dân cư mới - 3. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những công trình công ích xã hội - 4. Quủan lý kiến trúc đô thị đối với việc xây chen trong đô thị - 5. Quản lý kiến trúc đô thị đối với những công trình xây dựng quy mô lớn - 6. Quản lý kiến trúc đô thị đối với khu trung tâm thành phố và các khu trọng điểm của thành phố
  7. Quản lý kiến trúc đô thị và vấn đề bảo tồn kiến trúc và cảnh quan - 8. Quản lý kiến trúc đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - 9. Quản lý cảnh quan đô thị và môi trường đô thị.

  Số trang: 0