Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Viết Chiến/ Trần Văn Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Viết Chiến/ Trần Văn Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Vài nét về nước dưới đất Tây Nguyên và hiện trạng khai thác - 1. Trữ lượng nước dưới đất ở Tây Nguyên - 2. Chất lượng nước dưới đất ở Tây Nguyên - 3. Hiện trạng khai thác nưới dưới ddaats ở Tây Nguyên - III. Ưng dụng ngân hàng dữ liệu vào quản lý nước dưới đất và một số kết quả bước đầu - 1. Yêu cầu của ngân hàng dữ liệu - 2. Ngân hàng dữ liệu phục vụ quản lý nước dưới đất - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp nghiên cứu - II. Kết quả nghiên cứu - 1. Vài nét về khu công nghiệp Hà Nội và huyện Thanh Trì - 2. Anh hưởng của chất thải đô thị đến chất lượng nước tưới - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng hồ sinh vật - 2. Mô hình xử lý nước thải bằng bãi lọc ngầm - 3. Mô hình xử lý phân rác qui mô hộ gia đình - 4. Mô hình xử lý rác sản xuất phân vi sinh - 5. Những kiến nghị về mô hình xử lý nước thải, phân rác và chế độ chính sách cho nông dân.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình nông thôn Việt Nam nói chung - II. Thực trạng nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ - 1. Tình hình kinh tế, xã hội - 2. Về nước sinh hoạt - 3. Về vệ sinh môi trường - 4. Tình hình sức khoẻ - III. Các giải pháp để cải thiện môi trường - 1. Về nước sinh hoạt - 2. Về phân rác và nước thải - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thế Hải/ Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thế Hải/ Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Một số nhìn nhận về hệ thống công trình thuỷ lợi ở Việt Nam - II. Một số ý kiến về kỹ thuật kiên cố hoá kênh mương - III. Công nghệ sản xuất kênh máng xi măng lưới thép vỏ mỏng - IV. Một số đề nghị áp dụng kênh máng XMLT vỏ mỏng trong chương trình kiên cố hoá và hiện đại hoá kênh mương ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thế Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thế Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình giải quyết nước ăn ở vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc - 2. Những định hướng về giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào vùng miền núi phía Bắc đến năm 2000-2010 - 2.1. Xây dựng bể chứa nước mưa và mái hứng cho vùng thiếu nước nghiêm trọng - 2.2. Hệ thống cấp nước tự chảy.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nghĩa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nghĩa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện tự nhiên lưu vực Cảnh Dương - 1. Chế độ gió, sóng - 2. Chế độ dòng chảy - 3. Dòng vận chuyển bùn cát dọc bờ biến đổi địa hình bãi biển - II. Nguyên nhân xói lở bãi biển và các biện pháp kỹ thuật.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Tất Uyên/ Đào Xuân Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Tất Uyên/ Đào Xuân Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Khả năng thoát lũ của đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Sự suy giảm khả năng thoát lũ - 2. Dự báo về lũ và khả năng thoát lũ trong tương lai - III. Hành lang thoát lũ đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Phương hướng lập lại trật tự trong sử dụng quỹ đất bãi sông - 2. Chiều rộng hợp lý của hành lang thoát lũ - 3. Tính thuỷ lực hành lang thoát lũ - 4. Anh hưởng của các cầu qua sông đến mực nước lũ - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trịnh Việt An/ Chu Chất Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trịnh Việt An/ Chu Chất Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Đặt vấn đề - II. Mục đích nghiên cứu - 1. Đánh giá mức độ dao động của công trình dàn khoan (định lượng) trong các giai đoạn sâu - 2. Xác định vận tốc vận chuyển công trình dàn khoan trên biển - 3. Xác định trị số áp lực sóng tác dụng lên công trình dàn khoan ở chế độ làm việc (khi dằn đầy tải) - III. Phương pháp nghiên cứu - IV. Nội dung thí nghiệm - V. Kết quả thí nghiệm - 1. Đối với giai đoạn thi công tại cảng - 2. Đối với giai đoạn thi công kéo công trên biển - 3. Đối với giai đoạn thi công đánh chìm công trình tại địa điểm xây dựng - VI. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn/ Trần Xuân Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn/ Trần Xuân Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm tự nhiên - II. Nguyên nhân gây xói lở khu vực công trình - 1. Quá trình và hiện trạng - 2. Nguyên nhân xói lở khu vực nghiên cứu - III. Giải pháp kỹ thuật khắc phục.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng đê biển Bắc bộ - 1. Giới thiệu chung - 2. Các hình thức bảo vệ bờ vfa mái đê biển đã làm ở Bắc bộ - II. Giới thiệu khoa học công nghệ mới, vật liệu mới bảo vệ bờ và mái đê biển - 1. Yêu cầu kỹ thuật đối với đê biển Bắc bộ - 2. Một số công nghệ tiên tiến bảo vệ bờ và mái đê biển trên thế giới - III. Một số ứng dụng khoa học công nghệ mới, bảo vệ bờ và mái đê biển Hải Phòng - IV. Hướng nghiên cứu giải pháp công trình bảo vệ bờ, mái, chân, bãi đê biển.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Tình hình xói lở bờ Bắc Mỹ Thuận và ảnh hưởng tới cầu Mỹ Thuận - III. Mô hình vật lý khu vực cầu Mỹ Thuận - IV. Kết quả thí nghiệm lựa chọn giải pháp và kết cấu công trình bảo vệ bờ Bắc Mỹ Thuận - V. Những kết luận và kiến nghị từ mô hình vật lý sau 2 giai đoạn nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Nguyễn Ngọc Quỳnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Nguyễn Ngọc Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Mô hình hoá và các phương án thí nghiệm - 1. Mô hình hoá mô hình vật lý lòng xói - 2. Các phương án thí nghiệm nghiên cứu trên mô hình - III. Kết quả thí nghiệm các phương án công trình - 1. Tình hình thuỷ lực, lòng dẫn ở trạng thái tự nhiên khi chưa có công trình tường kè bờ trái (PAo) - 2. Tình hình thuỷ lực lòng dẫn khu vực nhập lưu khi có công trình tường kè bờ trái (PAt) - 3. Tình hình thuỷ lực và lòng dẫn khi có công trình bảo vệ bờ thị xã Lào Cai - 4. Kết luận - IV. Hiệu quả của công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lương Phương Hậu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lương Phương Hậu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đóng góp của các viện nghiên cứu, viện khoa học công nghệ - 1. Viện khoa học thuỷ lợi - 2. Viện khoa học thuỷ lợi miền Nam - 3. Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải - II. Đóng góp của các công ty tư vấn - III. Đóng góp của các trường đại học.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh/ Vũ Tất Uyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh/ Vũ Tất Uyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0