Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp (KQNC.2055)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Khánh
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp (KQNC.2055)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Khánh

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Điều tra chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp nhằm bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá và lập mẫu phiếu điều tra thu thập thông tin một cách hiệu quả từ các địa phương. Báo cáo tập trung vào các nội dung liên quan đến đánh giá về tình hình số liệu điều tra các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.

  Số trang: 185

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý chất thải rắn trên toàn quốc phục vụ công tác xây dựng chương trình xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và tổng kết tình hình thực hiện nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (KQNC.2054)

  Tác giả: Đặng Anh Thư
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý chất thải rắn trên toàn quốc phục vụ công tác xây dựng chương trình xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và tổng kết tình hình thực hiện nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (KQNC.2054)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thông qua việc điều tra, khảo sát hiện trạng quản lý các loại chất thải rắn trên toàn quốc và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn tiến hành xây dựng Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và nghiên cứu các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung của Nghị định 59/2007/NĐ-CP.

  Số trang: 198

 • Rà soát tình hình thực hiện các dự án cấp nước từ các nguồn vốn ODA (KQNC.2034)

  Tác giả: Nguyễn Phi Tòng
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Rà soát tình hình thực hiện các dự án cấp nước từ các nguồn vốn ODA (KQNC.2034)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phi Tòng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án cấp nước tại các đô thị trên cả nước sử dụng nguồn vốn ODA bao gồm tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án, khả năng trả nợ vay, hiệu quả đầu tư, các phương thức quản lý điều hành dự án.
  - Đề xuất các phương thức sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới, phương thức quản lý điều hành dự án, các giải pháp để hoàn trả vốn vay.
  - Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA đối với các đơn vị cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sạch cho nhân dân cũng như sản xuất kinh doanh tại các đô thị.

  Số trang: 53

 • Điều tra khảo sát, nhu cầu về sử dụng các công trình xã hội của các đơn vị ngoài công lập làm cơ sở cho việc đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn (KQNC.2033)

  Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, nhu cầu về sử dụng các công trình xã hội của các đơn vị ngoài công lập làm cơ sở cho việc đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn (KQNC.2033)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của dự án gồm 4 phần:
  Phần thứ nhất: Thực trạng về nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng xã hội.
  Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu của đề án.
  Phần thứ ba: Những giải pháp về cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ của nhà nước cho các cơ sở thuộc các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

  Số trang: 77

 • Điều tra, đánh giá tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý (KQNC.2032)

  Tác giả: Phạm Văn Bắc
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý (KQNC.2032)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Văn Bắc

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của dự án gồm 6 phần:
  Phần thứ nhất: Mức độ phủ kín về mặt luật pháp trong công tác quản lý thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng.
  Phần thứ hai: Tình hình lập quy hoạch cát, sỏi xây dựng.
  Phần thứ ba: Tình hình phân bổ và trữ lượng cát sỏi ở Việt Nam.
  Phần thứ tư: Tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam.
  Phần thứ năm: Đề xuất việc quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng tại những khu vực liên quan đến nhiều địa phương.
  Phần thứ sáu: Đề xuất cơ chế, chính sách để đảm bảo cân đối cung - cầu cát, sỏi xây dựng để khai thác và sử dụng bền vững lâu dài.

  Số trang: 90

 • Điều tra, đánh giá thực trạng về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề xuất các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu và cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (KQNC.2031)

  Tác giả: Võ Quang Diệm
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề xuất các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu và cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (KQNC.2031)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Võ Quang Diệm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm V phần:
  I. Điều tra đánh giá thực trạng về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  II. Điều tra, tổng hợp tình hình hoạt động khoáng sản, nhu cầu tiêu thụ trong nước, nhu cầu xuất khẩu một số loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  III. Đề xuất các cơ chế chính sách quản lý xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  IV. Đề xuất cơ chế chính sách để xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  V. Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

  Số trang: 60

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng thị trường bất động sản, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản (KQNC.2030)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng thị trường bất động sản, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản (KQNC.2030)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm 3 phần sau:
  Phần thứ nhất: Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm gần đây.
  Phần thứ hai: Kinh nghiệm phát triển và quản lý thị trường bất động sản của một số nước trên thế giới.
  Phần thứ ba: Các giải pháp phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản.

  Số trang: 137

 • Điều tra, khảo sát tình hình quản lý hệ thống công viên cây xanh đô thị từ năm 2005 đến nay và tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý cây xanh đô thị phục vụ công tác soạn thảo Nghị định quản lý công viên xanh đô thị (KQNC.2029)

  Tác giả: Đặng Anh Thư
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình quản lý hệ thống công viên cây xanh đô thị từ năm 2005 đến nay và tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý cây xanh đô thị phục vụ công tác soạn thảo Nghị định quản lý công viên xanh đô thị (KQNC.2029)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  a. Điều tra, khảo sát, tổng kết đánh giá thực trạng công tác quản lý công viên cây xanh đô thị ở các đô thị Việt Nam từ năm 2005 đến nay theo hướng dẫn của Thông tư 20/2005/TT-BXD.
  b. Xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý công viên, cây xanh đô thị.

  Số trang: 64

 • Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, sử dụng và xây dựng phương án phát triển gạch xây không nung ở Việt Nam đến năm 2020 (KQNC.2028)

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, sử dụng và xây dựng phương án phát triển gạch xây không nung ở Việt Nam đến năm 2020 (KQNC.2028)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Giảm lãng phí nguồn đất sét để sản xuất gạch đất sét nung.
  - Giảm ô nhiễm môi trường do khí thải sinh ra trong quá trình nung gạch.
  - Tận dụng nguồn phế thải công nghiệp làm nguyên liệu sản xuất. Giảm ô nhiễm môi trường, giảm diện tích chứa phế thải.

  Số trang: 101

 • Khảo sát đánh giá và đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực của ngành Xây dựng trong thời kỳ hội nhập quốc tế (Dự án SNKT) (KQNC.2027)

  Tác giả: Nguyễn Sinh Hy
  Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát đánh giá và đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực của ngành Xây dựng trong thời kỳ hội nhập quốc tế (Dự án SNKT) (KQNC.2027)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Sinh Hy

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của dự án gồm 3 chương:
  Chương 1. Ngành Xây dựng trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế quốc tế.
  Chương 2. Khảo sát thực tiễn và kế hoạch hội nhập của ngành Xây dựng.
  Chương 3. Một số định hướng và giải pháp chính đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Xây dựng.

  Số trang: 128

 • Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng (Dự án SNKT) (KQNC.2026)

  Tác giả: Chu Văn Chung
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng (Dự án SNKT) (KQNC.2026)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Văn Chung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của dự án gồm III phần:
  Phần I. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
  Phần II. Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng.
  Phần III. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

  Số trang: 276

 • Nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu, đổi mới công tác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (KQNC.2025)

  Tác giả: Phùng Mạnh Trường
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu, đổi mới công tác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (KQNC.2025)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phùng Mạnh Trường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung của nhiệm vụ: Xây dựng và quản lý thống nhất hệ thống thông tin điện tử cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dữ liệu thông tin liên quan trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng QCVN, TCVN ở các bộ, ngành, địa phương và mọi đối tượng sử dụng khác. Hoàn thiện quy trình phổ biến thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng và nhanh nhất cho mọi đối tượng tham gia hoạt động xây dựng.

  Số trang: 34

 • Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2024)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Đồng Nai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2024)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  I. lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
  II. Phạm vi lập đề án.
  III. Đánh giá phân loại khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị.

  Số trang: 9

 • Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035 (Dự thảo) (KQNC.2022)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Thành phố Vũng Tàu
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035 (Dự thảo) (KQNC.2022)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo quy định quản lý gồm 3 phần:
  - Phần I. Quy định chung: Gồm các quy định hướng dẫn cho việc quản lý và xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo các phân vùng quản lý phát triển, các trục không gian chính, các khu vực đặc thù; các quy định chung về phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, phát triển hệ thống kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
  - Phần II. Quy định cụ thể: Gồm các chỉ dẫn cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng... Đồng thời, đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng phân vùng cụ thể.
  - Phần III. Tổ chức thực hiện: Gồm các hướng dẫn tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và quy định khác có liên quan.

  Số trang: 43

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương (KQNC.2020)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hải Dương
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương (KQNC.2020)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm IV phần sau:
  I. Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển.
  III. Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
  IV. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.

  Số trang: 69