Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Võ đắc Bằng, Đào Quang Long...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Võ đắc Bằng, Đào Quang Long...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Cơ sở vật lý của ơhương pháp và thiết bị đo- - Phương pháp đo bức xạ gamma tán xạ - - Phương pháp đo bức xạ gamma truyền qua- - Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi - 3. Xử lý số liệu và kết quả kiểm tra.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Trọng My, Đoàn Hữu Thành...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Trọng My, Đoàn Hữu Thành...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu của công trình và vai trò của NDT - 2. Một số ứng dụng quan trọng của NDT - 3. Một số kinh nghiệm trong triển khai ứng dụng các kỹ thuật NDT.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Thư
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Thư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những vấn đề chung- 2. Phương pháp kiểm tra- 3. Tiêu chuẩn kiểm tra và quản lý Nhà nước về kiểm tra chất lượng MHKCT - 4. Tay nghề của thợ hàn và kỹ thuật thi công - 5. Công tác định chuẩn thiết bị - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Đặng Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hào
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Đặng Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hào

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm công trình công nghiệp - 2. Các phương pháp NDT thường dùng- - Phương pháp thẩm thấu- - Phương pháp bột từ- - Phương pháp dòng điện xoáy- - Phương pháp siêu âm- 3. Vai trò của các phương pháp kiểm tra không phá huỷ .

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bình Nhưỡng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bình Nhưỡng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thế nào là ứng dụng tối ưu phương pháp NDT - 3. Thế nào là đánh giá tối ưu - 4. ứng dụng kiểm tra không phá huỷ trong giám sát chế tạo dầm cầu thép.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Bùi Hữu Dân, Trần Minh Tuyến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Bùi Hữu Dân, Trần Minh Tuyến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Một vài vấn đề truyền sóng qua mặt phân cách vật chất - 3. Xác định khe nứt sâu trong bê tông khối lớn - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Chu Thanh Giao
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Chu Thanh Giao

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tư tưởng chủ đạo của phương pháp ngoại suy - 2. Phương pháp ngoại suy trực tiếp - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm về thử nghiệm không phá huỷ - 2. Bài toán chẩn đoán kỹ thuật công trình - 3. Một vài ứng dụng trong thực tế - - Chẩn đoán móng cọc bằng phương pháp đo sóng đàn hồi - - Bài toán xác định vết nứt trong dầm bằng phương pháp đo rung động - - Đánh giá trạng thái kỹ thuật các công trình biển.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng, Đinh Quang Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng, Đinh Quang Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Đặc điểm rủi ro của các công trình biển - 3. Mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra khảo sát các công trình biển - 4. Các phương pháp kiểm tra khảo sát các công trình biển - 5. Các phương pháp kiểm tra không phá huỷ - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trịnh Việt Cường, Nguyễn Bá Kế, Đào Văn Toại
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trịnh Việt Cường, Nguyễn Bá Kế, Đào Văn Toại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Nguyên lý của phương pháp - 3. Thí nghiệm kiểm tra độ toàn vẹn của cọc thông thường - 4. một số kết quả nghiên cứu về phương pháp thí nghiệm biến dạng nhỏ cho cọc đường kính lớn- 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đông Anh, Ngô Hồng Huệ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đông Anh, Ngô Hồng Huệ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự làm việc của hệ thống đường ống - 3. Các phương pháp và công nghệ nào có thể ứng dụng vào kiểm tra hệ thống đường ống dẫn dầu khí Việt Nam ? - 4. Công cụ kiểm tra bên trong đường ống - - Phương pháp sóng đàn hồi - - Phương pháp từ - - Bọ hình học.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nhiệm vụ công tác kiểm tra công trình cầu BTCT - 3. Sơ lược về cầu BTCT và công tác kiểm tra ở Việt Nam - 4. Một số đề xuất - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Mạnh Lãng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Mạnh Lãng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Gỉ cốt thép trong bê tông- 3. Những thí nghiệm để xác định gỉ cốt thép trong BTCT - 3.1. Xác định khả năng gỉ cốt thép trong bê tông - 3.2. Đánh giá mức độ gỉ trong cốt thép - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Công/ Bùi Hoàng Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Công/ Bùi Hoàng Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở lý thuyết - 2. Các cách phân tích cọc theo phương pháp biến dạng lớn - 3. Một số kết quả phân tích cọc theo phương pháp biến dạng lớn tại Việt Nam - 4. Nhận xét.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Lê Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Lê Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nguyên lý và phương pháp - 3. Thiết bị và thực nghiệm - 4. Kết quả và nhận xét - 5. Thử nghiệm phương pháp trên một số công trình thực tế- 6. Kết luận.

  Số trang: 0