Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các vấn đề chung- 1. Các vấn đề chung- Phần II: Vật liệu xây dựng- 2. Vật liệu dùng trong xây dựng(phân loại theo bản chất vật liệu)- 3. Vật tư, trang thiết bị- 4. Thiết bị, phương tiện thi công- Phần III: Xây dựng - 5. Khảo sát xây dựng- 6. Thiết kế quy hoạch xây dựng- 7. Các công trình dân dụng, công nghiệp (thiết kế & thi công)- 8. Các công trình xây dựng chuyên ngành - 9. Thi công, nghiệm thu công trình.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các vấn đề chung- 1. Các vấn đề chung- Phần II: Vật liệu xây dựng- 2. Vật liệu dùng trong xây dựng(phân loại theo bản chất vật liệu)- 3. Vật tư, trang thiết bị- 4. Thiết bị, phương tiện thi công- Phần III: Xây dựng - 5. Khảo sát xây dựng- 6. Thiết kế quy hoạch xây dựng- 7. Các công trình dân dụng, công nghiệp (thiết kế & thi công)- 8. Các công trình xây dựng chuyên ngành - 9. Thi công, nghiệm thu công trình.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các vấn đề chung- 1. Các vấn đề chung- Phần II: Vật liệu xây dựng- 2. Vật liệu dùng trong xây dựng- 3. Vật tư, trang thiết bị- 4. Thiết bị, phương tiện thi công- Phần III: Xây dựng - 5. Khảo sát xây dựng- 6. Thiết kế quy hoạch xây dựng- 7. Các công trình dân dụng, công nghiệp (thiết kế & thi công & bảo trì)- 8. Các công trình xây dựng chuyên ngành - 9. Thi công, nghiệm thu công trình.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Các vấn đề chung- 2. Vật liệu dùng trong xây dựng- 3. Vật tư, trang thiết bị- 4. Thiết bị, phương tiện thi công- 5. Khảo sát xây dựng- 6. Thiết kế quy hoạch xây dựng- 7. Các công trình dân dụng, công nghiệp (thiết kế & thi công & bảo trì)- 8. Các công trình xây dựng chuyên ngành - 9. Thi công, nghiệm thu công trình.

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tỉnh An giang- 2. Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn- 3. Tỉnh Bình Định- 4. Tỉnh Đồng Tháp- 5. Tỉnh Cao Bằng- 6. Tỉnh Gia Lai- 7. Tỉnh Hà Giang- 8. Tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh- 9. Tỉnh Hoà Bình - 10. Tỉnh Lâm Đồng.

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Hệ thống lập quyển sổ số liệu về kết cấu hạ tầng nông thôn năm 1994 - Phần 2: So sánh và đánh giá kết cấu hạ tầng nông thôn trong toàn quốc trên cơ sở số liệu điều tra 1994-1997- Phần 3. Tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn: khá, trung bình, kém - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư - Viện quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu - 1. Bối cảnh chung khi triển khai điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn - 2. Sự cần thiết phải thực hiện điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn - 3. Mục tiêu và phương pháp điều tra kết cấu hạ tầng nông thôn - 4. Giới hạn .
  Chương II: Quá trình thực hiện trong 4 năm- 1. Tóm tắt quá trình triển khai điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn (từ 1995-1998) - 2. Quy trình thực hiện điều tra thu thập số liệu kết cấu hạ tầng nông thôn - 3. Các dạng sản phẩm thực hiện điều tra thu thập số liệu kết cấu hạ tầng nông thôn - 4. Đánh giá hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn.
  - Chương III: Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại- Kết luận-kiến nghị- Phụ chương: Hướng dẫn phương pháp tạo lập và khai thác cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng nông thôn.

  Số trang: 0

 • Điều tra, định hướng sử dụng phế thải công nghiệp vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thị Hạnh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, định hướng sử dụng phế thải công nghiệp vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, định hướng sử dụng phế thải công nghiệp vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thị Hạnh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tổng quan về phế thải công nghiệp - 1. Nguồn gốc của phế thải công nghiệp- 2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng phế thải công nghiệp- 3. Sự cần thiết của việc sử dụng phế thải công nghiệp.
  Phần II: Kết quả điều tra thực trạng phế thải công nghiệp- 1. Thực trạng phế thải công nghiệp của 5 ngành công nghiệp thuộc phạm vi dự án- 2. Khối lượng phế thải công nghiệp- 3. Sự phân bố của phế thải công nghiệp- 4. Hiệu quả kinh tế, xã hội khi sử dụng phế thải công nghiệp.
  Phần III: Định hướng và các giải pháp- 1. Khả năng xử lý và sử dụng phế thải công nghiệp đểt sản xuất VLXD- 2. Định hướng và các giải pháp- Phần IV: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo công nhân kỹ thuật và trung học chuyên nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng mô hình đào tạo nghề cho Ngành Xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo công nhân kỹ thuật và trung học chuyên nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng mô hình đào tạo nghề cho Ngành Xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo công nhân kỹ thuật và trung học chuyên nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng mô hình đào tạo nghề cho Ngành Xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần I: Báo cáo kết quả về điều tra cơ bản thực trạng sử dụng và đào tạo công nhân kỹ thuật trong Ngành Xây dựng- Chương I: Hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong Ngành xây dựng- Chương II: Phương pháp điều tra khảo sát- Chương III: Kết quả điều tra khảo sát về hiện trạng sử dụng và đào tạo công nhân kỹ thuật Ngành Xây dựng- Chương IV: Nhận xét, đánh giá hiện trạng sử dụng và đào tạo công nhân kỹ thuật XD trong ngành qua điều tra, khảo sát- Chương V: Kết luận và kiến nghị- - Phần II: Phương án và mô hình cải tiến các trường dạy nghề- Chương I: Các dữ liệu cơ bản làm cơ sở cho việc lập phương án và mô hình cải tiến các trường dạy nghề - Chương II: Khai thác kinh nghiệm đào tạo công nhân xây dựng ở một số nước trong khu vực- Chương III: Phương án và mô hình cải tiến các trường dạy nghề - Chương IV: Kết luận và kiến nghị- - Phần III: Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá các yếu tố tác động tới tư vấn đầu tư xây dựng, đề xuất các giải pháp quản lý và thực hiện

  Tác giả: Vũ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam-BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá các yếu tố tác động tới tư vấn đầu tư xây dựng, đề xuất các giải pháp quản lý và thực hiện

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá các yếu tố tác động tới tư vấn đầu tư xây dựng, đề xuất các giải pháp quản lý và thực hiện

  Tác giả: Vũ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Giới thiệu- Chương II: Khảo sát hiện trạng các tổ chức tư vấn xây dựng- Chương III: Chủ đầu tư - Chương IV: Chính sách- Chương V: Khảo sát tình hình tư vấn khu vực- Chương VI: Kết luận và đề xuất.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và định hướng bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam

  Tác giả: Lưu Đức Hải, chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và định hướng bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và định hướng bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam

  Tác giả: Lưu Đức Hải, chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu- Chương II: Điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường 4 đô thị lựa chọn- Chương III: Rà soát công tác đánh giá tác động môi trường cho đồ án quy hoạch đô thị- Chương IV: Định hướng bảo vệ môi trường đô thị- Chương V: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A/ Đề xuất một số giải pháp quy hoạch điểm định canh định cư cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên - 1. Giải pháp ô bàn cờ- 2. Giải pháp đồng tâm- 3.Giải pháp tuyến đồng tâm- 4. Giải pháp đường xương cá - 5. Giải pháp phân nhánh- 6. Điểm dân cư theo tuyến- B/ Một số phương án cho các điểm định canh định cư của đồng bào dân tộc tại Tây Nguyên.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Phần mở đầu- B- Phần nội dung - Chương I: Tổng quan về kiến trúc và quy hoạch các khu dân cư Tây Nguyên- Chương II: Thực trạng kiến trúc - quy hoạch các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên- Chương III: Các giải pháp đề xuất phát triển kiến trúc-quy hoạch- Chương IV: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đại cương - 1. Mục tiêu và yêu cầu của dự án- 2. Phương pháp và tiến trình nghiên cứu.
  Phần II: Khảo sát công tác tiêu chuẩn hoá của các nước ASEAN - 3. Vài nét về khối ASEAN- 4. Hợp tác về kinh tế kỹ thuật trong ASEAN 5. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Thái Lan- 6. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Ma-lai-si-a- 7. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Xinh-ga-po- 8. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của In-đô-nê-si-a- 9. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Phi-líp-pin- 10. áp dụng tiêu chuẩn trong các công trình xây dựng do ASEAN đầu tư tại Việt Nam.
  Phần III: Đánh giá và kiến nghị phcụ vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng.
  Phần IV: Kết luận.

  Số trang: 0