Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1885/1885-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo các giai đoạn hình thành và sử dụng công trình - II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo nội dung công việc trực tiếp hay gián tiếp tác động lên giải pháp thiết kế - - ảnh hưởng của địa điểm xây dựng - - ảnh hưởng của quy mô của công trình - - ảnh hưởng trình độ kỹ thuật của công trình được xây dựng - - ảnh hưởng của loại hình tổ chức sản xuất - - ảnh hưởng của giải pháp thiêt kế dây chuyền công nghệ - - ảnh hưởng của giải pháp thiết kế tổng mặt bằng của công trình được xây dựng - - ảnh hưởng của giả pháp thiết kế kiến trúc hình khối - mặt bằng công trình - 2. ảnh hưởng của trình độ kỹ thuật và công nghệ thiết kế đến chất luowngj và hiệu quả của công trình xây dựng - 3. ảnh hưởng của trình độ tổ chức, quản lý công tác thiết kế đến chất luowngj và hiệu quả của công tình xây dựng - III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo tính chất của các nhân tố - IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của giải pháp thiết kế theo khoản mục chi phí - V. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo giá trị và giá trị sử dụng - VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo chủ quan và khách quan - VII. các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo phạm vi tác động và các cơ quan thực hiện - VIII.Các nhân tố ảnh hưởng có liên quan đến hợp tác quốc tế

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. ý nghĩa quan trọng của vấn đề nghiên cứu - 2. Lược khảo các kết quả nghiên cứu đã đạt được - 3. Hoàn thiện phương pháp xác định thời hạn xây dựng tối ưu - - Mấy khái niệm chung - - Hoàn thiện phương pháp xác định thời hạn xây dựng tối ưu bằng đồ thị - - Hoàn thiện phương pháp xác định thời gian xây dựng tối ưu theo quan điểm nền kinh tế quốc dân và xí nghiệp cơ sở bằng phương pháp giải tích - - Chi phí tháo lắp, bốc dỡ, chuyên chở máy móc xây dựng đến công trường - - Chi phí vận chuyển lực lượng lao động đến công trường - - Thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất cố định của tổ chức xây dựng dùng để thi công xây dựng công trình - - Thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất lưu động của tổ chức xây dựng dùng để thi công xây dựng công trình - - Thiệt hại do không sử dụng hết năng lực sản xuất - -Thiệt hại do tài sản cố định sản xuất của tổ chức xây dựng đứng không chờ việc do phương án tổ chức xây dựng gây nên. - Thiệt hại do hao mòn vô hình

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá tình hình kinh tế của giải pháp cải tạo - A. Một số vấn đề chung về việc cải tạo trong xây dựng công nghiệp và xây dựng dân dụng. - I. Mục đích và ý nghĩa đối với vấn đề cải tạo - II. Tính cấp bách đối với vấn đề cải tạo trong quá trình xây dựng ở nước ta - III. Tình hình chung về phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của cải tạo các công trình đang hoạt động - B. Nội dung phương pháp - I. Một số vấn đề lý luận chung - II. Phương pháp đánh giá về mặt kinh tế của việc cải tạo các xí nghiệp công nghiệp - 1. Xác định các chỉ tiêu ban đầu - 2. Lựa chọn phương án đối sánh cơ sử để so sánh - 3. Lập phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp cải tạo các xí nghiệp công nghiệp -. III. Phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp đối với công trình dân dụng (phi sản xuất). 1. Hiệu quả kinh tế - xã hội chung của vốn đầu tư - 2. Hiệu quả so sánh của vốn đầu tư vào lĩnh vực phi sản xuất - 3. Phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp cải tạo nhà ở -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế nhà ở 1. Lược khảo các phương pháp hiện có 2. Hoàn thiện phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế nhà ở - II. Nhóm các chỉ tiêu về công năng - III. Nhóm các chỉ tiêu về xã hội và thẩm mỹ - Phần II: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế nhà công cộng - Phần III: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế quy hoạch đô thị - Phần IV: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của giải pháp thiết kế nhà ở trong điều kiện ở Việt Nam - 1. Nhóm các nhân tố thuộc các giải pháp thiết kế trực tiếp -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Hệ thống các chỉ tiêu so sánh các phương án thiết kế xây dựng công trình giao thông trong trường hợp chung - 1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về công năng - 2. Chỉ tiêu phản ánh về tình độ kỹ thuật chung của công trình - 3. Chỉ tiêu về độ bền chắc và độ tin cậy - 4. Chỉ tiêu phản ánh về tính công nghệ của công trình - II. Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế kết cấu - B. Các chỉ tiêu về giá trị sử dụng và kỹ thuật có liên quan đến tính kinh tế của kết cấu - a. Các chỉ tiêu liên quan đến xây dựng - b. Các chỉ tiêu liên quan đến sử dụng - c. Các chỉ tiêu liên quan đến địa điểm xây dựng -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Các phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế về mặt kinh tế các công trình thuỷ lợi - II. Hệ chỉ tiêu đánh giá các phương án thiết kế của công trình thuỷ lợi - 1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế: - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế chung - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế bộ phận - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế tổ chức thi công chung - - Các chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế tổ chức thi công bộ phận - - các chỉ tiêu đánh giá giả pháp thiết kế tổ chức thi công bộ phận đặc biệt mang đặc thù của ngành thuỷ lợi - 2. Nhóm chỉ tiêu về công năng , kỹ thuật, tính công gnhệ và tổ chức cơ cấu sản xuất của công trình - 3. Nhóm chỉ tiêu xã hội về điều kiện lao động bảo vệ môi trường và thẩm mỹ -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng phục vụ nông nghiệp - I. Phân loại các công tình phục vụ nông nghiệp - II. Một số đặc điểm của ácc công trình nông nghiệp - III. Hệ chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế công trình chăn nuôi động vật - iV. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình trạm trại ươm giống thực vật - V. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình kho bảo quản sản phẩm nông nghiệp - VI. Một số đặc điểm của phương pháp đánh giá giải pháp thiết kế nông trường - VII. Một số đặc điểm của phương pháp đánh giá các giỉa pháp thiết kế các xí nghiệp liên hợp nông công nghiệp -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng công nghiệp: - 1. Hệ chỉ tiêu so sánh các phương án thiết kế công trình công nghiệp trong trường hợp chung - 2. Các chỉ tiêu kinh tế đánh giá các giải pháp thiết kế bộ phận - 3. Các chỉ tiêu về tổ chức cơ cấu sản xuất của dây chuyền công nghệ và về tổ hợp cơ cấu công trình xây dựng - 4. Các chỉ tiêu về độ bền chắc và độ tin cậy - 5. Các chỉ tiêu về tính công nghệ - II. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng công gnhiệp trong các trường hợp riêng rẽ - A. Các công trình của các chuyên ngành sản xuất khác nhau - 1. Các nhà máy cơ khí - 2. Các nhà máy luyện kim - 3. Các nhà máy sản xuất hoá chất - 4. Các nhà máy điện - 5. Các nhà máy vật liệu xây dựng - 6. Các công trình công nghiệp dầu khí - 7. Các công trình mỏ - 8. Các công trình công nghiệp nhẹ - 9. Các nhà máy chế biến thực phẩm - B. So sánh phương án trong trường hợp cải tạo vfa hiện đại hoá -1. Trường hợp so sánh cho các máy móc và thiết bị công nghệ riêng rẽ -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - I. Những luận điểm chung - 1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế - 2. Tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 3. Lĩnh vực áp dụng các tính toán hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 4. Bảo đảm tính chính xác và tính có thể so sánh được của các tính toán hiệu quả kinh tế - II. Hiệu quả kinh tế chung (tuyệt đối) của đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và phạm vi áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế chung của đầu tư XDCB - III. Hiệu quả kinh tế so sánh (tương đối) của đầu tư xây dựng cơ bản vào lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và lĩnh vực áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 3. Các điều kiện để đảm bảo tính có thể so sánh được các phương án - 4. Định mức hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 5. Tính toán ảnh hưởng cơ bản của nhân tố thời gian trong đầu tư XDCB - V. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế của đầu tư XDCB - Phần II: Những luận điểm chung khi đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng - I. Khái niệm về thiết kế, chất lượng thiết kế và hiệu quả kinh tế của phwong án thiết kế - II. Mục đích, nhiệm vụ và nội dung đánh giá các giải páhp thiết kế - III. Trình tự tiến hành đánh giá - IV. Các trường hợp so sánh và đánh giá phương án thiết kế công trình xây dựng - V. Những điều kiện đảm bảo tính có thể so sánh được của cácc phương án - VI. Phương pháp lựa chọn phương án đối sánh cơ sở - VII. Lựa chọn đơn vị đo của các chỉ tiêu so sánh - VIII: Các phương pháp so sánh -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B-01-04. Quyển 1,Tổng hợp tình hình công tác thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B-01-04. Quyển 1,Tổng hợp tình hình công tác thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B-01-04. Quyển 1

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung A. Về đầu tư và khối lượng thiết kế công trình 1. Đầu tư. 2. Tình hình thiết kế chung. 3. Trình độ khoa học kỹ thuật trong thiết kế. 4. Khả năng hợp tác trong công tác lập, duyệt thiết kế với nước ngoài đối vưói các công tình viện trợ . 5. Tình hình sơ bộ về chất lượng và hiệu qủa kinh tế của các giải pháp thiết kế. 6. Tình hình xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế điển hình.
  B. Tình hình tổ chức và lực lượng thiết kế. 1. Về lực lượng thiết kế. 2. Trang bị kỹ thuật và cơ sở vật .3 Về đào tạo cán bộ thiết kế.
  C. Tình hình quản lý thiết kế. II. Đánh giá sơ bộ một số giải pháp thiết kế đã được áp dụng trong thời gian qua. 1. Với các công trình do các tổ chức thiết kế trong và ngoài nước thiết kế . Kết luận và những tồn tại chủ . Phần 2: Lược khảo các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư cơ bản và các phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng về mặt kinh tế

  Số trang: 0

 • Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Lược khảo các phương pháp hiện có I. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị máy xây dựng 1. Về hệ chỉ tiêu để đánh giá và so sánh phương án 2. Về phương pháp xác định phương án trang bị máy xây dựng hợp lý về mặt kinh tế II. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong giai đoạn sử dụng máy xây dựng 1. Về hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sử dụng máy xây dựng 2. Phương pháp so sánh các phương án thi công xây dựng cơ giới hoá 3. Về phương pháp xác định phạm vi áp dụng hợp lý về mặt kinh tế của máy xây dựng 4. Phương pháp xác định cơ cấu và thành phần tối ưu cho tổ máy xây dựng 5. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của việc cải tiến sử dụng máy xây dựng 6. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của các hình thức đầu tư ,br> III. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế và so sánh phương án trong khâu sửa chữa máy xây dựng.
  Phần thứ hai: Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị máy xây dựng I. Một số phương hướng chung về trang bị máy xây dựng cần chú ý khi đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương án trang bị máy xây dựng II. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương án trang bị máy xây dựng 1. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của ácc phương án trang bị máy xây dựng 2. Hệ chỉ tiêu đánh giá các máy xây dựng riêng rẽ 3. Hệ chỉ tiêu đánh giá phương án trang bị gồm một tập hợp máy 4. Một số đặc điểm về hệ chỉ tiêu đánh giá phương án trang bị máy cho toàn ngành xây dựng III. Phương pháp so sánh các phương án trang bị máy xây dựng theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 1. Phương pháp so sánh các máy xây dựng riêng rẽ để xây dựng phương án trang bị máy xây dựng - 2. Phương pháp so sánh các phương án trang bị gồm một tập hợp máy xây dựng của một tổ chức xây dựng - IV. Những vấn đề phân tích và tính toán hiệu

  Số trang: 0

 • Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Một số mô hình toán học phục vụ cho sản xuất. 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính. 3. Bài toán vận tải. 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế.
  - Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Mô hình hoá hệ thống các nhà máy sửa chữa máy xây dựng có cùng một mức độ chuyên môn hoá. 2. Mô hình hoá hệ thống nhà máy sửa chữa có mức độ chuyên môn hoá khác nhau.
  Chương III: Mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng cho nước ta. 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua. 2. Xây dựng mô hình toán học. 3. Cách giải mô hình. - Chương trình máy tính.
  - Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng .- 2. Quy mô, công suất hợp lý của các nhà máy sửa chữa lớn máy xây dựng. - 3. Xác định chi phí vận chuyển và giá thành sửa chữa lớn máy xây dựng. - 4. Chi phí để thành lập và duy trì vốn dự trữ tổng thành thay thế.
  - Chương 5: Mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng ở khu vực Hà Nội hiện nay và điều kiện phát triển đến năm 2000. - 1. Bản đồ hiện trạng mạng lưới bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nộ.i - 2. Tình hình hoạt động và kết quả bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội. - 3. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới khu vực Hà Nội. - 4. Phương hướng phát triển cơ giới háo xây dựng ở Hà Nội và các vùng phụ cận đến năm 2000. - 5. Nhiệm vụ công tác quy hoạch mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội trong thời gian tới. - 6. Các bản số liệu về tình hình sửa chữa máy xây dựng của khu vực Hà Nội

  Số trang: 0

 • Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu - Chương I: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ cho quy hoạhc mạng lwis sửa chữa máy xây dựng - 1. Một số mô hình toán học phục vụ sản xuất - 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính - 3. Bài toán vận tải - 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế - Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - Chương 3: Mô hình tán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng ở nước ta - 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua - 2. Xây dựng mô hình toán học - Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 2. Các phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 3. Cơ sở lý thuyết về xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 4. Xây dựng phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 5. Xác định quy mô, công suất hợp lí các nhà máy sửa chữa máy xây dựng - Chương 5: Bước đầu áp dụng mô hình để tính toán ở một số khu vực và một số bộ sử dụng nhiều máy xây dựng - 1. Khu vực Hà Nội - 2. Khu vực Hải Phòng - 3. Khu vực thành phố Hồ Chí MInh và các tỉnh phía Nam - 4. Bộ Xây dựng (chủ yếu là các đơn vị ở phía Bắc) - Chương VI: Tính toán hiệu quả kinh tế sau khi quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Lược khảo cơ sở xác định hiệu quả kinh tế

  Số trang: 0

 • Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở khoa học và những luận chứng cơ bản của tập định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 2. Danh mục định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 3. Quá trình xây dựng tập định mức

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Đặt vấn đề.
  - 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.
  - 3. Lựa chọn phương án tối ưu.
  - 4. Xác định nhiệm vụ của các đơn vị theo từng nọi dung quản lý sử dụng máy.
  - 5. Phân cấp quản lý sử dụng máy của xí nghiệp thi công cơ giới.
  - 6. Khảo nghiệm đánh giá kết quả phân cấp quản lý.
  - Bản dự thảo Phân cấp quản lý sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới

  Số trang: 0