Tìm kiếm nâng cao

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án
  a. Mục tiêu tổng quát:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải, ngưỡng phát thải, và đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải các chất ô nhiễm (tập trung chủ yếu vào các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - VOC) từ các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  b. Mục tiêu cụ thể:
  - Phân tích, đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn phát thải; hệ thống chứng nhận và dán nhãn phát thải VOC cho các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải và đề xuất ngưỡng phát thải VOC đối với một số nhóm sản phẩm VLXD sử dụng phổ biến trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải VOC trong quá trình sản xuất, sử dụng các sản phẩm VLXD.

  Số trang: 281

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu soát xét nội dung Tiêu chuẩn TCVN 4449:1987 về sự phù hợp với Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Quy hoạch; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị.., quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD... để đề xuất các nội dung cần xây dựng thành TCVN riêng (bao gồm cả các TCVN đã được xây dựng, hoặc đang có kế hoạch xây dựng bên cạnh các TCVN đề xuất xây dựng bổ sung), các nội dung cần huỷ bỏ vì không phù hợp với hệ thống các văn bản pháp quy, hoặc đã được đưa thành quy định trong quy chuẩn.

  Số trang: 229

 • Nghiên cứu đề xuất nội dung đổi mới công tác quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia (KQNC.2699)

  Tác giả: Nguyễn Trung Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất nội dung đổi mới công tác quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia (KQNC.2699)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 233

 • Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2698)

  Tác giả: Trịnh Tuấn Anh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2698)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Tuấn Anh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn trong thời gian qua.
  - Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế”, đánh giá, đề xuất các nội dung thay thế phù hợp.
  - Xây dựng báo cáo thuyết minh và Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế”.

  Số trang: 253

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu” (KQNC.2697)

  Tác giả: Lê Thị Thúy Hà (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu” (KQNC.2697)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Thúy Hà (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng khu đào tạo, nghiên cứu tại Việt Nam và kinh nghiệm trên thế giới.
  - Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu.
  - Nghiên cứu các nội dung thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu.
  - Xây dựng Dự thảo Hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu”

  Số trang: 141

 • Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn. Mã số: RD 11-22 (KQNC.2696)

  Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn. Mã số: RD 11-22 (KQNC.2696)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Nghiên cứu, đề xuất Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị

  Số trang: 199

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thu gom, sử dụng nước mưa và thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững. Mã số: MT 03-22 (KQNC.2695)

  Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Chủ trì dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thu gom, sử dụng nước mưa và thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững. Mã số: MT 03-22 (KQNC.2695)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Chủ trì dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 561

 • Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra, đánh giá các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho các đô thị và khu dân cư Việt Nam. Mã số: MT 02-22 (KQNC.2694)

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh (Chủ trì dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra, đánh giá các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho các đô thị và khu dân cư Việt Nam. Mã số: MT 02-22 (KQNC.2694)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh (Chủ trì dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 614

 • Nghiên cứu công nghệ, thiết bị kiểm soát chất lượng nguồn cấp nước mặt (KQNC.2693)

  Tác giả: Đặng Minh Hải (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Thủy lợi
  Năm xuất bản: 23
  Nơi xuất bản: 2023
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ, thiết bị kiểm soát chất lượng nguồn cấp nước mặt (KQNC.2693)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Minh Hải (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài
  - Đánh giá các công nghệ, thiết bị kiểm soát chất lượng nguồn nước mặt;
  - Tiến tới làm chủ công nghệ và thiết bị kiểm soát ô nhiễm nguồn cấp nước mặt trên cơ sở ứng dụng UAV;
  - Ứng dụng công nghệ và thiết bị để kiểm soát chất lượng nước hồ Cao Vân, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

  Số trang: 209

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng hệ số phát thải một số máy móc, thiết bị xây dựng phục vụ công tác quản lý, giám sát môi trường và đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng dân dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: MT 04-22 (KQNC.2692)

  Tác giả: Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng hệ số phát thải một số máy móc, thiết bị xây dựng phục vụ công tác quản lý, giám sát môi trường và đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng dân dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: MT 04-22 (KQNC.2692)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 232

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng. Mã số: RD 19-22 (KQNC.2691)

  Tác giả: Phạm Lê Khương (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Vật lý địa cầu
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng. Mã số: RD 19-22 (KQNC.2691)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Lê Khương (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng phục vụ hiệu quả công tác phòng chống sét ở Việt Nam. Theo thuyết minh đề cương, các nội dung chính cần thực hiện bao gồm:
  - Tổng quan các nội dung về hệ thống chống sét cho công trình xây dựng, cụ thể về các tiêu chuẩn chống sét ở Việt Nam và các tiêu chuẩn chống sét trên thế giới.
  - Đánh giá hiện trạng hệ thống chống sét tại Việt Nam bao gồm: Đánh giá hệ thống chống sét hiện tại ở một số công cụ xây dựng tại Việt Nam; Đánh giá hệ thống kiểm định chống sét hiện tại ở Việt Nam.
  - Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho các công cụ xây dựng.
  - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng
  - Nghiên cứu, đề xuất các nội dung phục vụ xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng.
  - Nghiên cứu xây dựng dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng.

  Số trang: 316

 • Khảo sát, đánh giá và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước tại các khu vực lân cận nghĩa trang. Mã số: MT 05-22 (KQNC.2690)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Nga (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước tại các khu vực lân cận nghĩa trang. Mã số: MT 05-22 (KQNC.2690)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Nga (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của nhiệm vụ:
  - Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của nghĩa trang đến chất lượng nguồn nước trong các khu vực lân cận làm cơ sở cho việc xác định khoảng cách an toàn đối với khai thác và sử dụng nguồn nước.
  - Hướng dẫn kỹ thuật khai thác và sử dụng nguồn nước khu vực lân cận nghĩa trang để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

  Số trang: 385

 • Nghiên cứu sử dụng ván khuôn nhôm trong thi công khuôn nhôm tại Việt Nam. Mã số: RD52-19 (KQNC.2689)

  Tác giả: Nguyễn Trường Huy (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 22
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng ván khuôn nhôm trong thi công khuôn nhôm tại Việt Nam. Mã số: RD52-19 (KQNC.2689)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trường Huy (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu    

  - Thực trạng sử dụng và khả năng phát triển của ván khuôn nhôm trong thi công xây dựng trên thế giời và tại Việt Nam.
  - Tiêu chuẩn, quy định, tính toán ván khuôn nhôm.
  - Định hướng giải pháp thúc đẩy sử dụng ván khuôn nhôm trong thi công xây dựng.
  - Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật ván khuôn nhôm - Yêu cầu kỹ thuật chế tạo, lắp dựng và nghiệm thu.

  Số trang: 162

 • Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung, đề xuất nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị (KQNC.2688)

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Tuy Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung, đề xuất nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị (KQNC.2688)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Xây dựng giải pháp ứng phó với BĐKH lồng ghép vào Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung.
  Mục tiêu cụ thể:
  + Phân tích, đánh giá tác động của BĐKH NBD tới các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung theo kịch bản mới
  + Thực trạng quy hoạch chung xây dựng đô thị và công tác ứng phó BĐKH, NBD tại các tỉnh/ thành khu vực Duyên hải Miền Trung
  + Phân tích đánh giá các bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển đô thị ứng phó với BĐKH, NBD và thời tiết cực đoan và khả năng áp dụng cho các đô thị Duyên hải Miền Trung
  + Đề xuất nội dung ứng phó với BĐKH, NBD lồng ghép trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị đại diện cho các tỉnh/ thành tại Duyên hải Miền Trung
  + Đề xuất nội dung ứng phó BĐKH, NCD trong công tác quản lý đô thị

  Số trang: 456

 • Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025 (năm 2021) (KQNC.2687)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025 (năm 2021) (KQNC.2687)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ thực hiện năm 2021 bao gồm:
  1. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong công tác lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
  2. Tổ chức thực hiện các hoạt động về truyền thông, nâng cao năng lực về cấp nước an toàn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh.
  3. Nghiên cứu về biện pháp kiểm soát quản lý, phòng ngừa rủi ro hệ thống cấp nước.
  4. Nghiên cứu đổi mới quản lý dịch vụ cấp nước hướng tới bảo đảm an sinh xã hội và an toàn cấp nước...

  Số trang: 97