Tìm kiếm nâng cao

 • Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Đánh giá thực trạng và xu thế phát triển nhà ở đô thị tại một số nước trên thế giới, trong khu vực và Việt Nam tới năm 2010- Phần Hai: Các cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010- Phần ba: Các giải pháp quy hoạch khu ở, kiến trúc nhà ở và các chính sách quản lý nhà ở đô thị đến năm 2010- Phần bốn: Kết luận - Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020.
  Phần thứ hai: Thị trường VLXD ở Việt Nam, hiện trạng và dự báo đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ ba: Những nguồn lực và thuận lợi cơ bản đối với việc phát triển sản xuất và mở rộng thị trường VLXD ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
  Phần thứ tư: Phương án quy hoạch VLXD đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ năm: Những biện pháp lớn để thực hiện mục tiêu và định hướng quy hoạch.
  Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Huy Cứ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Huy Cứ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Y nghĩa mục đích nghiên cứu- II. Nhiệm vụ nghiên cứu- III. Phương pháp thí nghiệm và các công thức tính toán các chỉ tiêu về cường độ của đất gia cố- IV. Kết quả nghiên cứu gia cố đất bằng chất liên kết vô cơ có sử dụng thêm tro bay với một số loại đáat vùng Đông bắc và đánh giá kết quả- V. Kết luận sơ bộ- VI. Nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan chung- II. Hiện trạng quản lý thải rắn ở một số đô thị ở Việt nam- III. Đánh giá thực trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn ở một số đô thị- IV. Một số nhận xét chung về công tác quy hoạch và quản lý các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị- V. Kiến nghị các giải pháp ưu tiên trong công tác quản lý chất thải rắn.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Sơ đồ tính toán- III. Mô hình phi tuyến vật liệu bê tông cốt thép- IV. Mô hình vật liệu phi tuyến cho các phần tử cốt thép- V. Mô hình vật liệu đàn hồi-dẻo cho các phần tử thép- VI. Mô tả phần tử thép ứng suất trước- VII. Một số kết quả tính toán- VIII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Lê Quang Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Lê Quang Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu- 2.1. Cơ sở lý thuyết về lực bám dính- 2.2. Mục tiêu nghiên cứu- 2.3. Phương pháp nghiên cứu- III. Các kết quả thu được- 3.1. các yếu tố ảnh hưởng tới lực bám dính giữa vữa xi măng mới và cũ- 3.2. Anh hưởng của sự tăng cường lực bám dính giữa vữa xi măng mới và bê tông cũ tới khả năng chịu tải của kết cấu- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phân cấp đường bộ- 1. Phân cấp theo hành chính và pháp lý- 2. Phân cấp theo chức năng của đường- 3. Phân cấp theo đặc điểm của vùng thiết kế- 4. Phân cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật- II. Phân cấp hạng kỹ thuật đường bộ- III. Nhận xét và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Hoà/ Nguyễn Liên Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Hoà/ Nguyễn Liên Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu- III. Thiết kế cơ sở dữ liệu- IV. Cấu trúc cơ sở dữ liệu- V. Thuật toán tổng quát của bài toán quản lý và cung cấp vật tư xây dựng cho các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ- VI. Chương trình tổng hợp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng quản lý hệ thống cấp nước ở hà nội- 1. Tình hình cung cấp nước sạch ở Thủ đô Hà Nội- 2. Hiện trạng hệ thống cấp nước Hà Nội- 3. Nguyên nhân- 4. Thực trạng giá nước hiện nay của hà Nội- II. Quan điểm xác định giá nước hiện nay- III. Phương pháp xác định giá nước sạch ở Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Thất
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Thất

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những phương pháp xác định năng lực sản xuất đã được nghiên cứu- II. Nhân tố ảnh hưởng tới năng lực sản xuất- III. Khả năng ứng dụng phương pháp xác định năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đình Điện/ Đặng Phương Chi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đình Điện/ Đặng Phương Chi

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: i. Hình chiếu phối cảnh trên mặt tranh cầu- 1.1. Cơ cấu xây dựng- 1.2. ánh xạ chuyển tranh cầu lên mặt phẳng- II. Xác định HCPCCT của đường thẳng và đoạn thẳng- 2.1. Xác định HCPCCT của đường thẳng- 2.2. HCPCCT của một đoạn thẳng- III. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Quang Viên/ Cao Minh Khang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Quang Viên/ Cao Minh Khang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió w ở độ cao z - 2. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động wp của tải trọng gióa ở độ cao z- 3. Với các công trình đặc biệt- 4. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Mai Trọng Bình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Mai Trọng Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Kết quả nghiên cứu- 1. Nghiên cứu thực nghiệm- 2. Bài toán giải trên máy tính điện tử- III. Nhận xét và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Hảo

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mô hình về công nghiệp hoá- 1. Công nghiệp hoá ở các nước Tây Âu- 2. Công nghiệp hoá ở Liên Xô trước đây- 3. Công nghiệp hoá ở các nước NIEs- 4. Công nghiệp hoá ở các nước ASEAN- II. Một số kinh nghiệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các nước - 1. Chuyển giao công nghệ- 2. Chiến lược hướng về xuất khẩu thay thế nhập khẩu- 3. Vấn đề thu hút vốn đầu tư- 4. Vấn đề môi trường, sinh thái- 5. Vấn đề văn hoá và truyền thống.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lịch sử phát triển của vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp- II. Chức năng và ứng dụng của vải địa kỹ thuật- III. Một số phương pháp thiết kế có sử dụng vải địa kỹ thuật để ổn định nền đất yếu trong xây dựng nền đường và đê đập- IV. Ví dụ tính toán- Kết luận.

  Số trang: 0